SERIÁL VELKÝ RÁDCE DAROVACÍ SMLOUVA

MF DNES - - FRONT PAGE -

Co je třeba ošetřit při darování nemovitosti

Tato smlouva byla uzavřena podle § 2055 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ), níže uvedeného dne (dále jen Smlouva) mezi:

Dárkyně: Jana Jandová, r. č. 665223/0188, bytem Praha 1, Mariánské náměstí 1, PSČ 110 00 a

Obdarovaná: Lada Landová, 866224/1111, bytem Praha 5, Karla Engliše 11, PSČ 150 00

(Dárkyně a Obdarovaná dále také jako Strany).

Vzhledem k tomu, že Dárkyně prohlašuje, že je podle kupní smlouvy ze dne 15. 5. 1995, která byla do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram vložena pod čj. V-1854/1995 výlučným vlastníkem rekreační chaty, která se nachází na pozemku 135, v katastrálním území Dolní Ves, v ulici Krátká 15, obce Dolní Ves, zapsaná na LV 45 (dále jen Předmět daru), Dárkyně daruje Předmět daru ze svého

Sjednejte si služebnost

Domluvte se předem na tom, že i když byt nebo dům dětem darujete, budete v něm i nadále bydlet jako dosud. „Zakotvení takzvané služebnosti dožití je častou součástí darovací smlouvy,“potvrzuje advokát Ondřej Preuss.

Někdy bývají služebnosti poměrně komplikované. V každém případě je však dobré sjednat si jejich podmínky co nejpřesněji – třeba pro to, aby bylo jasno, kdo bude využívat jakou část nemovitosti, kdo bude hradit náklady spojené s provozem... Samotné sepsání smlouvy je jedna věc, definitivní jistotu však má darující až ve chvíli, kdy je služebnost zanesena jako omezení vlastnictví v katastru nemovitostí. výlučného vlastnictví, včetně veškerých součástí a příslušenství Obdarované do výlučného vlastnictví.

Dárkyně prohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické ani právní vady Předmětu daru a že na nemovitosti neváznou věcná břemena ani jiná práva třetích osob.

Dárkyně touto smlouvou daruje Obdarované celou svou výše popsanou nemovitost s jejími součástmi, příslušenstvím a vybavením.

Obdarovaná prohlašuje, že se seznámila se stavem nemovitosti a tento dar od Dárkyně přijímá.

Vlastnické právo k Předmětu daru přechází z Dárkyně na Obdarovanou vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí s účinky zpětně ke dni, kdy bude návrh na vklad doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. Do té doby jsou Strany touto smlouvou vůči sobě vázány a Dárkyně nesmí s Předmětem daru disponovat jinak než za podmínek této smlouvy nebo se souhlasem Obdarované.

Veškeré správní poplatky spojené s uzavřením této smlouvy, jakož i s vkladem A může padnout i požadavek na vrácení daru. Má na to darující právo?

Ano i ne. Požadavek na vrácení daru je možný, důvodem však musí být něco vážnějšího než pár slov vyřčených v afektu. „Jde o takzvané odvolání daru pro nevděk. Za nevděk se považuje, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Tím se má na mysli třeba neposkytnutí pomoci či jiný útok,“vysvětluje advokát Ondřej Preuss.

Dárce má na odstoupení od daru lhůtu jednoho roku od okamžiku, kdy mu obdarovaný ublížil. Může nastat i situace, kdy se dárce o onom ublížení hned nedozví, protože obdarovaný mu ublížil nepřímo nějakou intrikou – v tom případě běží roční všech práv do katastru nemovitostí, hradí na základě dohody smluvních stran Obdarovaná.

Dárkyně se zavazuje Předmět daru předat Obdarované bez zbytečného odkladu poté, co dojde k povolení vkladu vlastnického práva k Předmětu daru ve prospěch Obdarované do katastru nemovitostí. V takovém případě existuje možnost dar vrátit, na základě požadavku obdarovaného.

Ségra dostala byt a já nic...

Rodiče a prarodiče se obvykle snaží obdarovat své potomky rovným dílem. Někdy se to však nestihne. V takovém případě může dar zasáhnout do dědictví. Do povinného dílu potomků zemřelého se totiž započítává i to, co bezplatně obdrželi v posledních třech letech před jeho smrtí. V závěti je dokonce možné tuto lhůtu prodloužit. Nehledí se samozřejmě na běžné dárky k Vánocům nebo k narozeninám – darování nemovitosti nebo třeba auta by však už dědictví ovlivnilo.

Strany se dohodly, že veškeré poplatky za služby spojené s užíváním Předmětu daru vzniklé do dne předání Předmětu daru hradí Dárkyně a ode dne předání Obdarovaná.

Předáním předmětu daru přechází na Obdarovanou nebezpečí vzniku škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení na Předmětu daru.

Bezúplatný převod nemovitostí je osvobozen od daně z příjmu s odkazem na ust. § 10 odst. 3 písm. c) zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění.

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu mezi Stranami týkající se záležitostí a předmětu této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání mezi Stranami, které se k nim vztahují, ať už písemné, ústní nebo jiné.

Změny či doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou dohodou uzavřenou oběma Stranami.

Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou od sebe pro případ neplatnosti či nevykonatelnosti některého ustanovení oddělitelná. Strany se zavazují pro případ neplatnosti či neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nahradit takové ustanovení ustanovením platným, které bude co nejvíce odpovídat smyslu a účelu ustanovení původního.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis Smlouvy s úředně ověřenými podpisy Stran bude neprodleně předložen příslušnému katastrálnímu úřadu Dárkyní.

Tato smlouva se řídí OZ. Všechny spory, které vyvstanou z této smlouvy nebo v její souvislosti, budou s konečnou platností rozhodnuty příslušnými soudy.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.