MESTRENES MENTORER

I den glo­ba­li­se­re­de fod­bold­ver­den ko­pi­e­rer og lå­ner ch­eftræ­ne­re og klub­ber fra hin­an­den, når tak­tik­ken læg­ges. Men kig­ger man grun­digt ef­ter, træ­der ind­fly­del­sen fra en ræk­ke top­træ­ne­re og spil­fi­lo­so­fi­er i den nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner ty­de­ligt

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

Det ly­der umid­del­bart som en van­vit­tig kob­ling.

At 1. ver­denskrig har haft ind­fly­del­se på, hvor­dan Jo­sep Gu­ar­di­o­la sæt­ter sit hold op i jag­ten på en Cham­pions Le­ague-ti­tel i Ki­jev til maj.

Kri­gen, der be­gynd­te for 103 år si­den, ko­ste­de 17 mil­li­o­ner men­ne­sker li­vet og blev be­gyn­del­sen på en ny ver­den­sor­den, hvor ko­loni­mag­ter og im­pe­ri­er med år­hund­re­der på ba­gen i kølvan­det på kri­gen ras­le­de fra hin­an­den i bor­ger­kri­ge og re­vo­lu­tio­ner.

Men hav­de det ik­ke væ­ret for 1. ver­denskrig, hav­de Man­che­ster Ci­ty-re­ser­ven og St. Gal­len-træ­ne­ren Ja­ck Rey­nolds som af­talt over­ta­get job­bet som tysk land­stræ­ner.

Da kri­gen brød ud i 1914, ryk­ke­de Ja­ck Rey­nolds i ste­det til Am­ster­dam og blev træ­ner for Ajax Am­ster­dam, hvil­ket han var i 22 af de ef­ter­føl­gen­de 25 år.

Da 2. ver­denskrig så brød ud, in­ter­ne­re­de ty­sker­ne den en­gel­ske fod­bold­træ­ner på et ned­lagt sinds­sy­ge­ho­spi­tal i Po­len, hvor­ef­ter Rey­nolds tog en sid­ste tørn som Ajax-træ­ner fra 1945 til 1947.

”For mig er og for­bli­ver an­greb det bed­ste for­svar,” sag­de Ja­ck Rey­nolds i et in­ter­view i 1946, som er ci­te­ret i David Gold­b­latts bog ”The Ball is Ro­und”.

Rey­nolds lag­de i mod­sæt­ning til de fle­ste lands­mænd vægt på at spil­le bold­be­sid­den­de short-pas­sing fod­bold med ho­ved­rol­ler til kant­spil­ler­ne og til an­dre, der pri­mært le­ve­de på god tek­nik og tak­tisk for­stå­el­se.

Ajax gik fra at væ­re en ube­ty­de­lig klub i Am­ster­dam til den dri­ven­de kraft i hol­land­sk fod­bold med en fæl­les spil­lestil, Rey­nolds som no­get nyt på den tid im­ple­men­te­re­de på samt­li­ge hold i klub­ben, og hav­de det ik­ke væ­ret for ham, og kri­gen, kun­ne fod­bold i dag ha­ve set me­get an­der­le­des ud.

MICHELS OG CRUYFF

Da Ja­ck Rey­nolds run­de­de af i Ajax Am­ster­dam umid­del­bart ef­ter 2. ver­denskrig, in­klu­de­re­de han en 18-årig forward ved navn Ri­nus Michels på første­hol­det.

Ef­ter en flot spil­ler­kar­ri­e­re tog Michels i slut­nin­gen af halv­tred­ser­ne de idéer, han i høj grad hav­de få­et med sig fra Ja­ck Rey­nolds og vi­de­re­ud­vik­le­de den spil­lestil, der fra halvfjerd­ser­ne og frem blev kendt som to­tal­fod­bold.

De idéer gjor­de Jo­han Cruyff til si­ne eg­ne som stjer­ne i Ajax, FC Bar­ce­lo­na og på Hol­lands lands­hold og si­den­hen som ch­eftræ­ner i FC Bar­ce­lo­na, og i dag er der fem ch­eftræ­ne­re i årets ud­ga­ve af Cham­pions Le­ague, der er di­rek­te in­spi­re­ret af det hol­land­ske ikon og der­med en fod­bold­fi­lo­so­fi, der kan spo­res til­ba­ge til ud­brud­det af 1. ver­denskrig.

Cham­pions Le­ague-magasinet har spo­ret de 32 nu­væ­ren­de Cham­pions Le­ague-ch­eftræ­ne­re og ma­na­ge­res kar­ri­e­rer og de per­so­ner, der har in­spi­re­ret dem på vej­en. Og der er man­ge trænere, der har rød­der til­ba­ge til fi­lo­so­fi­er og per­so­ner om­kring hol­land­sk, spansk, ita­li­ensk og ar­gen­tinsk fod­bold og fod­bold­per­son­lig­he­der.

En af dem er Mi­cha­el Laud­rup, der spil­le­de fem år for Jo­han Cruyff i FC Bar­ce­lo­na.

”Jeg fik man­ge ting med fra Cruyff. Man­ge træ­nings­ø­vel­ser som jeg si­den selv har brugt med de hold, som jeg har trænet. Samt en del tak­ti­ske de­tal­jer som har væ­ret nyt­ti­ge. Og no­get me­get ­vig­tigt; at kun­ne for­kla­re nog­le tak­ti­ske og tek­ni­ske aspek­ter i en gi­ven si­tu­a­tion på kort tid. At kun­ne for­kla­re en el­ler flere spil­le­re, hvor­for det må­ske var en dår­lig be­slut­ning at gø­re det på den må­de i den si­tu­a­tion. Og der­ef­ter gi­ve dem nog­le bed­re mu­lig­he­der, som de så selv må væl­ge ud fra, da det jo er dem, som skal ud­fø­re det i kam­pe­ne,” si­ger Mi­cha­el Laud­rup til Cham­pions Le­ague-magasinet.

Den tid­li­ge­re dan­ske land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen har selv haft trænere som To­mislav Ivić og Sepp Piontek, der præ­ge­de Ol­sens syn på fod­bold, og ef­ter Ol­sens vur­de­ring gi­ver det fin me­ning, at man i hø­je­re el­ler min­dre grad kan spo­re Cham­pions Le­ague-træ­ner­nes spil­lestil og væ­re­må­de som trænere til­ba­ge til an­dre trænere og idéer om spil­let.

”Jeg tror al­drig, man fin­der den helt per­fek­te op­skrift. Trænere på det­te ni­veau dis­ku­te­rer, ser, læ­ser og føl­ger med i rig­tig me­get fod­bold. Og vi læ­rer og stjæ­ler fra hin­an­den, hvis vi ser no­get, der kan fun­ge­re på vo­res nu­væ­ren­de hold,” si­ger Mor­ten Ol­sen.

”I min før­ste tid som land­stræ­ner lod vi os blandt an­det in­spi­re­re af det Depor­ti­vo La Coruña-hold, der nå­e­de kvart­fi­na­ler og se­mi­fi­na­ler i Cham­pions Le­ague i de år, og af det fran­ske lands­hold. Jeg hav­de spil­let 4-3-3 i min sid­ste tid som træ­ner i Ajax [1997-1998], og vi var no­gen af dem, der tid­ligt gik over til at spil­le 4-3-3 med fo­kus på kan­ter­ne, for ek­sem­pel ved VM 2002, hvor de fi­re se­mi­fi­na­li­ster sta­dig spil­le­de 3-5-2,” si­ger Mor­ten Ol­sen.

”Me­get hand­ler om trends og hvil­ke trænere, der får suc­ces med en be­stemt spil­lestil. Og så væl­ger jeg da og­så at tro på, at det be­ty­der no­get, om det er se­vær­dig fod­bold.”

”I dag er fod­bold ek­stremt glo­ba­li­se­ret i for­hold til ek­sem­pel­vis den­gang, jeg be­gynd­te som dansk land­stræ­ner. Den­gang var der ty­pisk ét spil­le­tids­punkt om søn­da­gen, i dag kan man jo se al­le kam­pe li­ve på tv. Og det be­ty­der no­get for træ­ner­ne. De får in­put fra he­le ver­den og lå­ner me­get fra hin­an­den, og på den må­de kom­mer flere idéer til at gå igen på tværs af lan­de­græn­ser,” si­ger Mor­ten Ol­sen.

DE STÆR­KE NETVÆRK

I gen­nem­gan­gen af de 32 bos­ser i Cham­pions Le­ague sprin­ger især to in­spira­tions­kil­der i øj­ne­ne: Hol­land­ske Jo­han Cruyff og ar­gen­tin­ske ­Mar­ce­lo Bi­el­sa.

Jo­han Cruyff har di­rek­te og in­di­rek­te haft ind­fly­del­se på si­ne eks­spil­le­re Jo­sep Gu­ar­di­o­la og Er­ne­sto Val­ver­de, de to hol­læn­de­re Pe­ter Bosz og Giovan­ni van Bron­ck­horst og på po­rtu­gi­si­ske­Jor­ge Jesus, der i sin tid tog til Bar­ce­lo­na for at mø­de Cruyff, da Jesus var fær­dig som ak­tiv og for­be­red­te sig på træ­n­er­kar­ri­e­ren.

Gu­ar­di­o­la har for sin part haft ind­fly­del­se på Pe­ter Bosz, Unai Eme­ry og Qa­ra­bags Gur­ban ­Gur­ba­nov, og helt sik­kert og­så in­di­rek­te på man­ge an­dre trænere.

Jor­ge Jesus har fun­ge­ret som in­spira­tions­kil­de og men­tor for de yn­gre po­rtu­gi­se­re Paulo ­Fon­seca og Ser­gio Con­ceição.

Der­med kan mini­mum ni af 32 ch­eftræ­ne­re i Cham­pions Le­ague spo­res til­ba­ge til Jo­han Cruyff.

Det an­det sto­re netværk fin­der vi om­kring Mar­ce­lo Bi­el­sa og den­nes tan­ker om of­fen­siv, lø­be­vil­lig og in­tenst pres­spil, hvad end det er med af­sæt i Bi­el­sas op­rin­de­li­ge 3-3-3-1 for­ma­tion el­ler an­dre ud­gangs­for­ma­tio­ner.

Da Jo­sep Gu­ar­di­o­la i 2006 for­be­red­te sig på at bli­ve fod­bold­træ­ner, rej­ste han til Ar­gen­ti­na og kør­te i ti­me­vis for at be­sø­ge Bi­el­sa i den­nes hjem i Ros­a­rio, hvor Gu­ar­di­o­la blandt an­det tog Bi­el­sas tan­ker om pres­se­hånd­te­ring til sig; li­ge­som Mar­ce­lo Bi­el­sa ta­ler Gu­ar­di­o­la som ud­gangs­punkt kun med jour­na­li­ster til pres­se­kon­fe­ren­cer, hvor Gu­ar­di­o­la og især Bi­el­sa til gen­gæld er kendt for at bli­ve sid­den­de, ind­til al­le i sa­len har få­et svar på al­le spørgs­mål.

Bi­el­sas ind­fly­del­se er og­så me­get ty­de­lig hos den tid­li­ge­re as­si­stent på det chi­len­ske lands­hold Edu­ar­do Be­rizzo og den­nes lands­mænd Die­go Si­meo­ne og Mauri­cio Po­chet­ti­no (især på beg­ges sto­re fo­kus på pres­spil­let), mens span­ske Unai Eme­ry i Pa­ris Saint-ger­main og­så tæl­ler Bi­el­sa som en af ho­ve­d­in­spira­tio­ner­ne til Eme­rys me­get stær­ke fo­kus på kol­lek­ti­vet.

De ty­ske, schweizi­ske og østrig­ske trænere har ik­ke én en­kelt ‘fa­der’ men kan for fle­res ved­kom­men­de spo­res til­ba­ge til det di­rek­te, pres­o­ri­en­te­re­de spil, for ek­sem­pel Jür­gen Kl­opp er eks­po­nent for, og som man og­så dyr­ker om­kring de to ‘Red Bull’-klub­ber i Leipzig og Salz­burg, der har på­vir­ket man­ge an­dre ty­ske, østrig­ske og schweizi­ske trænere – ek­sem­pel­vis Brønd­bys Ale­xan­der Zor­ni­ger.

Ita­li­e­ner­ne er ty­de­ligt in­spi­re­ret af en grup­pe trænere om­kring Ar­ri­go Sac­chi og den­nes idéer om zo­ne­for­svar, og så er der nog­le spred­te netværk om­kring an­dre ch­eftræ­ne­re, som helt sik­kert er bre­de­re, hvis vi be­gynd­te at in­klu­de­re de trænere, der ik­ke er i en Cham­pions Le­ague-klub li­ge nu.

”De trænere, der in­spi­re­rer an­dre, er of­te dem, der hol­der fast i en må­de el­ler nog­le tan­ker om­kring fod­bold. Be­va­res, selv­føl­ge­lig til­pas­ser de sig den en­kel­te kamp og kan bru­ge for­skel­li­ge spil­ler­ty­per til at æn­dre ud­tryk­ket, men grund­læg­gen­de har dis­se trænere en idé om, at man med de­res fi­lo­so­fi over tid vil vin­de flest kam­pe,” si­ger Mor­ten Ol­sen.

”Jo­han Cruyff tab­te jo og­så fod­bold­kam­pe. Men han holdt fast i, at fod­bold skul­le væ­re se­vær­digt og of­fen­sivt, og han kom med nog­le nye tan­ker om­kring spil­let. Mar­ce­lo Bi­el­sa især er en me­get kræ­ven­de træ­ner, der vil ha­ve tin­ge­ne til at fun­ge­re på én og kun én be­stemt må­de, og der­for har han of­te kun holdt et par sæ­so­ner, før han skul­le vi­de­re. Men han har nog­le idéer, an­dre kun­ne bru­ge. Ved det VM i 2002, hvor han var land­stræ­ner for Ar­gen­ti­na, røg de ud i grup­pe­spil­let, men de spil­le­de til at vin­de de­res kam­pe og gjor­de det på en me­get se­vær­dig må­de. Der er så nog­le an­dre trænere, der kan se, at hans idéer om fod­bold kan bru­ges, selv­om Bi­el­sa ik­ke vandt den tur­ne­ring med Ar­gen­ti­na,” si­ger Mor­ten Ol­sen.

I Cham­pions Le­ague så­vel som når man ser bre­de­re på europæisk fod­bold, sprin­ger José­Mourin­ho­i øj­ne­ne. Den ek­stremt suc­ces­ri­ge po­rtu­gi­ser har ik­ke star­tet ret man­ge an­dre topkar­ri­e­rer end Bren­dan Rod­gers’, hel­ler ik­ke hjem­me i Portu­gal, hvor de un­ge trænere har an­dre for­bil­le­der, og det kan der væ­re en grund til, me­ner Mor­ten Ol­sen.

”José Mourin­ho har væ­ret me­get suc­ces­rig al­le ste­der, han har væ­ret. Men han er og­så af­hæn­gig af at vin­de kam­pe og tit­ler. Man kan godt til­la­de sig at si­ge, at hans hold ik­ke al­tid er de mest se­vær­di­ge, og det kan gø­re en for­skel, hvis man sam­men­lig­ner ham med en træ­ner, der må­ske ik­ke vin­der tit­ler i en sæ­son men har spil­let no­get se­vær­dig fod­bold, man ger­ne vil se me­re af og tror kan gi­ve re­sul­ta­ter se­ne­re,” si­ger Mor­ten Ol­sen.

En­de­lig er det og­så på­fal­den­de, hvor lidt bri­tisk inspiration, der er på træ­ner-di­a­gram­met. Den ene­ste bri­ti­ske træ­ner er nor­dir­ske Bren­dan Rod­gers, der ar­bej­der i Skot­land og vel spil­ler me­re spansk end bri­tisk og i øv­rigt blev ki­ck­star­tet af før­nævn­te Mourin­ho.

Iføl­ge Mi­cha­el Laud­rup skal man hel­ler ik­ke glem­me, at trænere, man som spil­ler over­ho­ve­det ik­ke er enig med, kan væ­re brug­ba­re i ens egen dan­nel­se som ch­eftræ­ner.

”Man­ge af de trænere, jeg har haft, har lært mig no­get. Po­si­tivt og ne­ga­tivt. Og man ta­ger beg­ge ting med. Det po­si­ti­ve for at bru­ge det, og det ne­ga­ti­ve for ik­ke at bru­ge det. Selv­føl­ge­lig er der ting, som jeg el­ler mi­ne hold­kam­me­ra­ter har væ­ret ud­sat for af trænere, som jeg al­drig selv vil­le gø­re.”

Mar­ce­lo Bi­el­sa sid­den­de på en kø­le­boks på Sta­de Ve­lodro­me i Marseille. Den tem­pe­ra­ments­ful­de ar­gen­ti­ner sad kon­se­kvent på bok­sen i sin tid som Marseille-træ­ner, da ud­sy­net fra træ­ner­bæn­ken ef­ter Bi­el­sas me­ning var for rin­ge. Bi­el­sa er kendt for si­ne...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.