TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - LIVERPOOL -

Med Jür­gen Kl­opp på si­de­linj­en er det op­lagt, at Liverpool pres­ser højt og ag­gres­sivt og spil­ler med et stort of­fen­sivt sats i form af ba­ck­er i over­lap og midt­ba­ne­spil­le­re, der al­le kan gå med frem. Desvær­re for Liverpool ko­ster det i den an­den en­de, hvor hver­ken cen­ter­for­sva­ret el­ler må­l­man­den er europæisk topklas­se, og hvor svag­he­der­ne ved ind­læg fra død­bol­de har an­ta­get kro­nisk ka­rak­ter. Rent trup­mæs­sigt har Kl­opp ef­ter­hån­den rig­tig me­get kva­li­tet at væl­ge imel­lem, for op­stil­lin­gen her ved si­den af tæl­ler hver­ken Cou­tin­ho, der brug­te det me­ste af som­me­ren på at drøm­me om Bar­ce­lo­na, Ja­mes Mil­ner, der er fan­get i hul­let mel­lem midt­ba­nen og ven­stre ba­ck, el­ler nyind­køb­te Oxla­de-cham­ber­lain, der nok skal slås med Mané og Sa­lah om spil­le­ti­den, da midt­ba­nen ik­ke spil­ler sær­ligt bredt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.