DET DY­RE SKRIDT MOD TOP­PEN

Champions League Magasinet - - MANCHESTER CITY - TEKST: MOR­TEN GLINVAD

Det star­te­de med 10 sej­re i træk, men slut­te­de som den før­ste sæ­son uden tro­fæ­er i Pep Gu­ar­di­o­las træ­n­er­kar­ri­e­re. Ver­dens mest ef­ter­trag­te­de træ­ner var i sin før­ste sæ­son ik­ke i stand til at le­ve op til de enor­me for­vent­nin­ger hver­ken na­tio­nalt el­ler på den eu­ro­pæ­i­ske sce­ne, hvor Man­che­ster Ci­ty skuf­fen­de blev sendt ud af Cham­pions Le­ague al­le­re­de i ot­ten­de­dels­fi­na­len ef­ter to må­l­ri­ge op­gør mod Mo­na­co.

I år skal det bli­ve til me­get me­re, og til det for­mål har Ci­ty end­nu en­gang købt dyrt ind for at lø­se de pro­ble­mer, der vi­ste sig i Gu­ar­di­o­las før­ste sæ­son. Clau­dio Bra­vo fandt slet ik­ke fod­fæ­ste i må­let, og som ny ke­e­per er hen­tet bra­si­li­a­ne­ren Eder­son i Benfica. På ba­ck­po­si­tio­ner­ne har der væ­ret vold­som gang i sving­dø­ren: Fi­re ba­ck­er over 30 år har for­ladt klub­ben, og i ste­det er an­kom­met tre nye for over 1 mil­li­ard kro­ner.

Det er dyrt at væ­re rig, og spørgs­må­let er, hvor stor en for­skel de nye ba­ck­er gør. Det er nok i hø­je­re grad den er­fa­ring, Gu­ar­di­o­la op­byg­ge­de i sin før­ste sæ­son i Eng­land, der skal løf­te Man­che­ster Ci­ty i den­ne sæ­son. Nu ken­der han si­ne spil­le­re og liga­en og bør væ­re læn­ge­re frem­me i for­hold til at få im­ple­men­te­ret si­ne ide­er, ef­ter at sid­ste sæ­son vi­ste, at fun­da­men­tet var lidt for skrø­be­ligt og hur­tigt blev slå­et ud af kurs, når mod­gan­gen meld­te sig.

En se­mi­fi­na­le i 2016 er høj­de­punk­tet i Cham­pions Le­ague i den nye Man­che­ster Ci­ty-æra, men ejer­ne fort­sæt­ter ufortrø­de­nt med at in­ve­ste­re for at nå op på den eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­tro­ne.

FO­TO: RITZAU/ HOLL FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.