FIFA OG FBI BØR UN­DER­SØ­GE RUSLAND FØR VM 2018, OG QA­TAR BUR­DE MI­STE VM

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Che­fre­dak­tør, Tro­els Bager Thø­ger­sen

Jeg har sva­ert ved at be­stem­me mig for, hvad der er min fa­vo­rit-de­tal­je fra den 430 si­der lan­ge Garcia-rap­port, FIFA i den­ne uge of­fent­lig­gjor­de ef­ter tre års for­sin­kel­se. Rap­por­ten blev ud­ar­bej­det af Mi­cha­el Garcia, tid­li­ge­re an­kla­ger i den ame­ri­kan­ske del­stat New York, og uden at ha­ve an­dre sank­tions­mu­lig­he­der end at pud­se FIFA’s pa­pir­ti­ger, og­så kendt som den eti­ske ko­mité, på folk, teg­ne­de Garcia et bil­le­de af FIFA, der i 2014 hav­de gi­vet døn­nin­ger i fod­bold­ver­de­nen, hvis ik­ke FIFA hav­de hem­me­ligstemp­let den.

Rap­por­ten be­skri­ver, hvor­dan Qa­tar brug­te ek­ster­ne kon­su­len­ter til at smø­re og til­sy­ne­la­den­de be­stik­ke nøg­le­per­so­ner i pro­ces­sen, og hvor­dan bå­de Qa­tar og Ruslands re­ge­rin­ger blan­de­de sig i val­get, uden der er no­gen be­vi­ser, der en­de­gyl­digt kan fra­ta­ge de to na­tio­ner de­res VM-slut­run­der, om­end fle­re af fak­ta­e­ne i rap­por­ten bur­de va­e­re nok.

Det be­skid­te spil, der skaf­fe­de VM til Rusland, og som Ek­stra Bla­det og det nor­ske me­die Net­ta­vi­sen i dis­se da­ge forta­el­ler om, er sam­men med ARD og Daily Mails af­slø­rin­ger om mi­stan­ke om sy­ste­ma­tisk do­ping i rus­sisk fod­bold for mig at se vig­ti­ge­re.

Men Garcia-rap­por­ten er si­ne ste­der hy­leska­eg. Som når An­gel Ma­ria Vil­lar, chef for Spa­ni­ens fod­bold­for­bund og en af de mest magt­ful­de per­so­ner i fod­bold­po­li­tik, op­fø­rer sig som en for­na­er­met kej­ser fra et tred­je­rangs dik­ta­tur, da Garcia vover at stil­le ham spørgsmål om Spa­ni­ens valg­kamp for at få VM 2018.

Det er helt enormt ut­ro­va­er­digt, at spa­ni­er­ne kun kun­ne fin­de nog­le få emails fra den kom­pro­mit­te­re­de Chuck Bla­zer, som al­le­re­de har for­talt FBI alt, han ved, og Garcia-rap­por­ten kan i hvert fald tjene som in­di­ka­tor for, at vi gør klogt i at be­tviv­le alt, det span­ske fod­bold­for­bund og An­gel Ma­ria Vil­lar er ind­blan­det i – hvil­ket er en hel del.

Min fa­vo­rit-de­tal­je er fort­sat rus­ser­nes sø­for­kla­ring om, at de­res com­pu­te­re (som var ejet af en or­ga­ni­sa­tion til­knyt­tet Ro­man Abram­ovitj, frem­går det af rap­por­ten) var ble­vet de­stru­e­ret, og at de ik­ke hav­de va­e­ret i stand til at gen­ska­be de­res email-kon­ti hos Goog­le.

Her er en åben op­for­dring til Ruslands VM-ko­mité: Send kon­to-nav­ne­ne til mig og en ak­tu­el email, I har ad­gang til, så gør vi et nyt for­søg hos Gmail. El­ler spørg Un­c­le Sam, så vidt jeg ved, har hans ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster nog­le sø­ge­ma­ski­ner, der får Goog­le til at lig­ne en te­le­fon­bog fra 1975.

Me­re al­vor­ligt bur­de FBI skyn­de sig at få ef­ter­for­sket Ruslands VM-bud, hvil­ket FBI iføl­ge Ek­stra Bla­dets af­slø­rin­ger gør, så vi før VM om 12 må­ne­der har af­gjort, om lan­det fik VM på ae­r­lig vis.

Det sam­me ga­el­der for de do­ping-af­slø­rin­ger Daily Mail og ARD ved jour­na­li­sten Ha­jo Sep­pelt, der af­slø­re­de he­le den rus­si­ske do­ping-skan­da­le (med WADA og IOC fod­sla­e­ben­de langt ef­ter sig), kom­mer med. DBU kan pas­sen­de ar­bej­de og ta­le højlydt for, at oven­stå­en­de sker i FIFA.

Ti­m­in­gen i of­fent­lig­gø­rel­sen af Garcia-rap­por­ten er i øv­rigt un­der­lig – tro ik­ke, FIFA hav­de lagt de si­der frem, hvis man så no­gen plau­si­bel mulig­hed for at gem­me sand­he­den va­ek.

No­gen la­ek­ke­de rap­por­ten til den ty­ske avis Bild, der med si­ne før­ste af­slø­rin­ger fik pro­vo­ke­ret FIFA til of­fent­lig­gø­rel­sen – en te­o­ri er, la­ek­ken kom­mer fra kra­ef­ter, der li­ge nu er del af en stor po­li­tisk ak­tion mod Qa­tar, som en ra­ek­ke na­bo­lan­de står bag.

Men selv­om Qa­tar må­ske er i sig­te­kor­net i et po­li­tisk spil, fri­ta­ger det ik­ke lan­dets VM-ko­mité for an­svar. For mig at se vil­le den ene­ste tro­va­er­di­ge hand­ling va­e­re at ta­ge VM fra Qa­tar, og jeg tror, fryg­ten for sags­an­la­eg i mil­li­ard­klas­sen er det, der hol­der FIFA til­ba­ge.

Garcia var dybt be­kym­ret over den na­e­re re­la­tion mel­lem Qa­ta­rs VM-ko­mité, lan­dets re­ge­ring og de kon­su­len­ter, der så ud til at ope­re­re på Qa­ta­rs veg­ne.

VM-ko­mitéen har for­sva­ret sig med, at man ik­ke var an­svar­lig for de ek­ster­ne ak­tø­rers hand­lin­ger, men det er ef­ter min vur­de­ring bå­de ut­ro­va­er­digt og fejl­ag­tigt. I bo­gen ”The Ug­ly Ga­me: The Qa­ta­ri Plot to Buy the Wor­ld Cup” be­skri­ver jour­na­li­ster­ne Hei­di Bla­ke og Jo­nat­han Cal­vert, hvor­dan den magt­ful­de FIFA-vi­ce­pra­esi­dent og pra­esi­dent for Asi­ens fod­bold­for­bund Mo­ha­med bin Ham­mam i kulis­sen før­te valg­kamp for sit hjem­land Qa­tar. Det gjor­de Bin Ham­mam iføl­ge bo­gen på an­mod­ning fra Qa­ta­rs da­va­e­ren­de statsover­ho­ved, emi­ren Ha­mad bin Kha­li­fa Al Tha­ni.

For mig er det umå­de­lig trist, VM fort­sat er no­get, man kø­ber og stu­de­hand­ler sig til uden tan­ke for, hvad der er bedst for fle­re mil­li­ar­der fans el­ler de hold, der skal ka­em­pe om tit­len. At VM mu­lig­vis kun sta­dig er Qa­ta­rs, for­di FIFA fryg­ter søgs­mål fra Qa­tar og fra Rusland, hvis man for­sø­ger at ta­ge slut­run­der­ne fra de to na­tio­ner.

Følg Troels Bager Thøgersen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på face­book.com/tips­bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.