Vig­go Jen­sen hin­si­dan

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Igodt et år hav­de den tid­li­ge­re as­si­ste­ren­de land­stra­e­ner Vig­go Jen­sen va­e­ret chef i Malmö FF, og han var glad for at va­e­re i Alls­venskan, hvis struk­tur han an­be­fa­le­de til Dan­mark. ”Ud­vi­del­sen til 14 hold i den bed­ste ra­ek­ke er helt klart en for­del. Der er kom­met en ra­ek­ke spa­en­den­de mand­ska­ber op, og Alls­venskan er nu ik­ke la­en­ge­re kun en sag for en lil­le eks­klu­siv grup­pe af klub­ber,” sag­de Vig­go Jen­sen i et in­ter­view med Tipsbladet, hvor han lan­ge­de ud ef­ter den dan­ske mo­del med en liga, der blev delt op halvvejs.

”Pro­ble­met er, at der kun fo­ku­se­res på de ot­te klub­ber i Su­per­liga­en.

De får al op­ma­er­k­som­he­den. Al­le an­dre klub­ber fø­ler en af­magt og har re­elt ik­ke ret sto­re chan­cer for at blan­de sig i det fi­ne sel­skab. Man bur­de som i Sve­ri­ge ge­nind­fø­re den gam­le tur­ne­rings­form uden slut­spil. Ger­ne med 14 mand­ska­ber i den bed­ste ra­ek­ke (…) Okay, med 14 hold vil der al­tid va­e­re et par tyn­de mand­ska­ber imel­lem, men det er der alt­så og­så i ek­sem­pel­vis Ita­li­en, Tys­kland og Eng­land,” ar­gu­men­te­re­de Vig­go Jen­sen.

Han på­pe­ge­de og­så en ra­ek­ke for­skel­le mel­lem fod­bol­den i de to lan­de.

”Sven­ske spil­le­re er tek­nisk bed­re end dan­ske, hvor­i­mod dan­ske spil­le­re spil­ler me­re fri­gjort og er langt bed­re til at kla­re uven­te­de si­tu­a­tio­ner (…) Jeg tror nok, vi i Dan­mark har over­ha­let sven­sker­ne, når det ga­el­der den pro­fes­sio­nel­le indstil­ling. Vi ta­en­ker me­re pro­fes­sio­nelt, end de gør. Sven­sker­ne er på den ene si­de vant til lov og ret, men lever og­så i et me­get so­ci­al­de­mo­kra­tisk og so­ci­alt indstil­let sam­fund. Det smit­ter en­gang imel­lem af på de­res indstil­ling til det pro­fesio­nel­le ga­me. Sven­sker­ne snak­ker tin­ge­ne igen­nem 14 gan­ge, in­den no­get bli­ver be­slut­tet,” men­te MFF-tra­e­ne­ren.

Det gik dog ik­ke Vig­go Jen­sens hold ret godt. Ved som­mer­pau­sen var det et bund­hold, og det gik imod le­del­sens am­bi­tio­ner om Eu­ro­pa. Dan­ske­ren hav­de få­et mar­kant kri­tik i pres­sen, men var li­geg­lad.

”Ja­men, det er for­di, man­ge sven­ske jour­na­li­ster ik­ke kan fin­de ud af an­det end 4-4-2-sy­ste­met. Ba­re skriv det. Mit for­hold til pres­sen kan al­li­ge­vel ik­ke bli­ve va­er­re, end det er nu,” for­kla­re­de Vig­go Jen­sen.

AN­DRE POINTER FRA TIPSBLADET 2. JULI 1993

– Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen hav­de net­op for­la­en­get sin kon­trakt til og med EM-slut­run­den i 1996, selv om den gam­le egent­lig først hav­de ud­løb 30. ju­ni 1994. ”Sa­er­ligt gla­e­der det mig på veg­ne af de, som vi­ste til­lid til mig ved den før­ste kon­trakt. Det er ek­stra flot som dansker at få en tid­lig kon­trakt­for­la­en­gel­se,” sag­de Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen ved af­ta­lens of­fent­lig­gø­rel­se.

– U/18-lands­hol­det skul­le mø­de Eng­land i en ven­skabs­kamp på sta­dio­net Kon­ge­en­gen i Ny­kø­bing Sja­el­land. Med i den dan­ske trup var spil­le­re som Mar­tin Jørgensen fra AGF, Den­nis Mi­cha­el Si­im fra AGF og Ole To­bi­a­sen fra KB. Og så var en ba­re 15-årig må­l­mand ud­ta­get, OB’eren Tho­mas Sø­ren­sen.

– Jo­han Cruyff hav­de net­op vun­det det tred­je mester­skab i tra­ek som tra­e­ner for FC Bar­ce­lo­na, men han var al­li­ge­vel en vris­sen mand. For det var han al­tid. I et in­ter­view med schweizi­ske Sport tal­te han om et af si­ne ynd­lings­em­ner, mo­der­ne fod­bold­spil­le­re og de­res tek­nik. ”Hvor­for der sco­res så man­ge mål i Ita­li­en? For­di de ita­li­en­ske for­svars­spil­le­re ik­ke kan spil­le fod­bold (…) Den spil­ler, der skal rø­re bol­den tre-fi­re gan­ge, in­den han af­le­ve­rer, har in­gen tek­nik. Er de klar over, hvor­for VM i 1994 me­get vel kan ske uden del­ta­gel­se af tra­di­tions­ri­ge fod­bold­na­tio­ner som Ita­li­en, Hol­land el­ler Spa­ni­en? For­di der er for man­ge tek­nisk sva­ge spil­le­re på dis­se hold, hvor­for de ik­ke spil­le­ma­es­sigt kan do­mi­ne­re kam­pe­ne mod lø­be­sta­er­ke lands­hold som Nor­ge el­ler Schweiz,” har­ce­le­re­de Cruyff. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.