RÅ­D­HUS­PLAD­SEN IGEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Li­ge så iko­ni­ske som bil­le­der­ne af po­ka­len, der blev løf­tet på Nya Ul­le­vis gra­es den 26. ju­ni 1992, er øje­blik­ket, da lands­holds­spil­ler­ne den 27. ju­ni trå­d­te ud på bal­ko­nen på Kø­ben­havns rå­d­hus og frem­vi­ste tro­fa­e­et til tu­sin­der og at­ter tu­sin­der af dan­ske­re.

Man­dag mid­dag stod de der igen, eu­ro­pa­me­stre­ne. Fle­re ki­lo, fle­re ryn­ker, fle­re grå hår og fle­re sky­er på him­len. Til gen­ga­eld med langt fa­er­re til­sku­e­re ne­de på plad­sen. Men sta­dig var de hel­te.

”Jeg min­des sta­dig det bil­le­de fra bal­ko­nen for 25 år si­den. Det var et fan­ta­stisk syn! For mig var hyl­de­sten på bal­ko­nen på Kø­ben­havns Rå­d­hus et af høj­de­punk­ter­ne ef­ter EM-tri­um­fen. Jeg ved godt, vi i dag ik­ke får sam­me bil­le­de, men jeg er glad for dem, der er kom­met,” sag­de Jo­hn ”Faxe” Jen­sen man­dag til Ek­stra Bla­det.

Først mød­tes spil­ler­ne fra den­gang på rå­d­hu­set i Kø­ben­havn til mor­gen­mad, så blev de hyl­det på bal­ko­nen, og så drog de til Ystad Saltsjö­bad, hvor de holdt fest og over­nat­te­de. Det var sam­me lo­ka­tion, hvor trup­pen hav­de lejr frem til se­mi­fi­na­len i 1992.

Som Pe­ter Sch­mei­chel i sid­ste uge for­tal­te i Tipsbladet, er det slut med de som­mer­kam­pe, som eu­ro­pa­me­stre­ne tid­li­ge­re spil­le­de i for­bin­del­se med års­da­gen, men de mø­des sta­dig.

”Vi har et fan­ta­stisk sam­men­hold, og jeg tror kun, at vi har glip­pet den år­li­ge sam­men­komst et par gan­ge. Det er ik­ke al­tid, at vi kan ram­me 26. ju­ni, men det vig­tig­ste er, at vi sam­les,” sag­de Jo­hn ”Faxe” til Ek­stra Bla­det.

Bri­an Laud­rup, Kent Ni­el­sen og Kim Vil­fort var ik­ke med på rå­d­hu­set, men kom se­ne­re, mens Kim Chri­stof­te, Lars El­strup og Pe­ter Ni­el­sen slet ik­ke delt­og i fest­lig­he­der­ne. Og så mang­le­de en af de ab­so­lut­te ho­ved­per­so­ner af tragi­ske år­sa­ger. Men han var ik­ke glemt. Med på rå­d­hu­set hav­de spil­ler­ne en blom­ster­krans, som de al­le hav­de sig­ne­ret. På et bånd var skre­vet en de­di­ka­tion.

”Ka­e­re Ri­chard. Du gjor­de det umu­li­ge mu­ligt.” (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.