CHEFREDAKTØRENS DOM

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGEN PÅ TRANSFERMARKEDET -

Hvem skal egent­lig i A-trup­pen i Brønd­by IF? Spørgs­må­let stil­les halvt i spøg og halvt i al­vor i dis­se uger, ef­ter Brønd­by IF har hen­tet yder­li­ge­re to mand fra tysk fod­bold og sam­ti­dig sagt far­vel til Tho­mas Ka­h­len­berg og Fre­de­rik Holst, der tal­te som ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re i regn­ska­bet.

I sid­ste sa­e­son hav­de Vi­borg FF pro­ble­mer med li­sten af re­gi­stre­re­de spil­le­re i Su­per­liga­en, da klub­ben ik­ke hav­de no­gen spil­le­re fra ung­doms­af­de­lin­gen på første­hol­det og der­med måt­te nø­jes med fa­er­re spil­le­re på A-li­sten end de mak­si­ma­le 25. Brønd­by IF’s nyind­køb Kas­per Fi­sker ta­el­ler som én af de fi­re ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re, der er ud­dan­net i Dan­mark – yder­li­ge­re fi­re skal va­e­re ud­vik­let i Brønd­by IF – og skul­le Brønd­by IF ek­sem­pel­vis sik­re sig Emi­li­a­no Marcon­des, når han fra i mor­gen har seks må­ne­der til­ba­ge på sin af­ta­le og der­med må ind­gå kon­trak­ter med an­dre klub­ber end FC Nord­s­ja­el­land, ta­el­ler han i sam­me ka­te­go­ri som Fi­sker. Brønd­by IF har vist ma­er­k­bar sport­s­lig frem­gang med Ale­xan­der Zor­ni­ger. En af ho­ved­op­ga­ver­ne de to kom­men­de sa­e­so­ner bli­ver at in­d­ar­bej­de de na­e­ste ge­ne­ra­tio­ner spil­le­re fra Brønd­bys ung­doms­ar­bej­de, ef­ter man si­den som­me­ren 2015 har sagt far­vel til An­drew Hjulsa­ger, Riza Dur­mi­si, Ni­ko­lai Laur­sen, Pa­tri­ck Da Silva, Fre­de­rik Holst og de tid­li­ge­re lands­holdspro­fi­ler Da­ni­el Ag­ger og Tho­mas Ka­h­len­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.