UGEN I DAN­MARK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KLUBSKIFTER I DANMARK OG UDLANDET -

Da det­te er før­ste uge i som­me­ren 2017 med Tips­bla­dets tra­di­tions­ri­ge trans­fero­p­slag, op­sum­me­rer vi li­ge de vig­tig­ste af­ta­ler.

Mester­hol­det FC Kø­ben­havn har hen­tet an­gri­be­ren Pi­eros So­ti­riou og for­svars­spil­ler­ne Mi­cha­el Lüft­ner og Pi­er­re Bengts­son som er­stat­nin­ger for An­dreCor­ne­li­us, as Mat­hi­as ”Zanka” Jørgensen (for­ven­tes solgt snart) og Ludwig Au­gustin­s­son.

Brønd­by IF hen­te­de i den­ne uge Kas­per Fi­sker i Ran­ders FC for et sted mel­lem 1,7 og 2,5 mil­li­o­ner kro­ner og har hen­tet trup­spil­ler­ne Benja­min Bel­lot (ke­e­per fra Leipzigs re­ser­ve­hold) og Bes­ar Ha­li­mi i Mainz, mens Le­bo­gang Phi­ri valg­te at ta­ge til Gu­in­gamp.

Bron­ze­vin­der­ne Lyng­by har hen­tet Mik­kel An­der­sen og Oli­ver Lund og solgt Jes­per Han­sen til FC Midtjyl­land for om­kring fem mil­li­o­ner kro­ner.

FCM har des­u­den købt Gu­stav Wik­heim fri af Gent og hen­tet den un­ge bul­gar­ske of­fen­siv spil­ler Bozhi­dar Kra­ev fra Levski So­fia ef­ter kon­trak­ter til den un­gar­ske EM-for­svars­spil­ler Zsolt Korcs­már og det nor­ske fyrtårn Ale­xan­der Sør­lo­th. Til gen­ga­eld er må­l­mand Jo­han Da­hlin ta­get til Malmö FF.

FCM’s la­ve­de des­u­den en stør­re ro­ke­ring i den­ne uge med ud­na­ev­nel­sen af Claus Ste­in­le­in til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og Ove Pe­der­sen som as­si­ste­ren­de sport­s­chef, mens klub­ben jag­ter en sport­s­chef i den kom­men­de tid.

I AGF er Pi­er­re Kan­strup (Søn­derjy­skE) og Jakob An­ker­sen (Zul­te Wa­re­gem) på plads, Hor­sens har hen­tet en ja­pansk/fi­lip­pinsk for­svars­spil­ler ved navn Daisuke Sa­to, mens man mi­ster Fre­de­rik Møl­ler.

Ho­bro har hen­tet Vi­to Ham­mers­høj Mi­stra­ti og Ras­mus Mi­nor fra med-op­ryk­ker­ne Hels­in­gør, mens Søn­derjy­skE’s mest mar­kan­te hand­ler er kon­trak­ter til Emil Sche­el (Bos­man-skif­te fra Sil­ke­borg), Ste­fan Gar­ten­mann fra He­e­ren­ve­en og så ik­ke mindst le­je­må­let med Mads Hvil­som fra Es­b­jerg.

Vi kan ven­te me­re tra­fik i Su­per­liga­en i de kom­men­de uger, hvor der er før­ste run­de i Su­per­liga­en fra fre­dag 14. juli og sa­e­son­pre­mi­e­re i 1. di­vi­sion to uger se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.