FOOT­BALL LEAKS

TIPSBLADET FOR­KLA­RER:

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FOOTBALL LEAKS - TEKST: TRO­ELS BAGER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Whi­st­le­blower-grup­pen Foot­ball Leaks har i snart to år delt van­de­ne i in­ter­na­tio­nal fod­bold. Si­den sep­tem­ber 2015 har ukend­te per­so­ner, til­sy­ne­la­den­de med for­skel­li­ge for­mer for ad­gang til do­ku­men­ter om isa­er fod­bol­dens trans­fer­mar­ked i Eu­ro­pa, la­ek­ket in­for­ma­tio­ner.

Det har hand­let om alt fra kon­trakt­for­hold og øko­no­mi­ske af­ta­ler i for­bin­del­se med spil- le­res sponsoraf­ta­ler til til­sy­ne­la­den­de ulov­li­ge af­ta­ler om skat­te-spe­ku­la­tion og øko­no­mi­ske af­ta­ler mel­lem klub­ber og in­ve­sto­rer.

La­e­ka­ger­ne har ført til de span­ske myn­dig­he­ders ef­ter­forsk­ning af en ra­ek­ke spil­le­re, her­i­blandt Cri­sti­a­no Ro­nal­do, for skat­te­fusk, en op­si­gel­se fra Twen­tes pra­esi­dent Al­do van der Laan ef­ter af­slø­rin­gen af ulov­li­ge af­ta­ler, der ik­ke var meldt ind til det hol­land­ske fod­bold­for­bund, og til­sy­ne­la­den­de med­vir­ket til, at agent­fir­ma­er som Doy­en Sports og Gesti­fu­te er gå­et va­ek fra play­er­sponsora­ter og nu in­ve­ste­rer pen­ge­ne i det glo­ba­le trans­fer­mar­ked på an­den vis.

FOOT­BALL LEAKS: ÉN MANDS MIS­SION?

Det ty­ske me­die Der Spie­gel har sam­men med blandt an­dre Po­li­ti­ken si­den for­å­ret 2016 un­der­søgt en stor ma­eng­de do­ku­men­ter – iføl­ge Po­li­ti­ken 18,6 mil­li­o­ner do­ku­men­ter – det ser ud til at stam­me fra ad­vo­kat­fir­ma­er og FIFA’s så­kald­te TMS-sy­stem (trans­fer mat­ching sy­stem), hvor klub­ber­ne i en in­ter­na­tio­nal trans­fer skal ta­ste al­le op­lys­nin­ger og med­sen­de al­le re­le­van­te do­ku­men­ter for et klubs­kif­te.

En lang ra­ek­ke do­ku­men­ter fra Foot­ball Leaks har va­e­ret el­ler er of­fent­ligt til­ga­en­ge­li­ge

Foot­ball Leaks har af­slø­ret Cri­sti­a­no Ro­nal­dos skat­te­ta­enk­ning, pri­sen på Gareth Ba­le og alt fra ulov­li­ge af­ta­ler til kuri­ø­se be­tin­gel­ser i spil­le­res kon­trak­ter. Tipsbladet for­kla­rer her Foot­ball Leaks, og hvad la­e­ka­gen be­ty­der for dansk og eu­ro­pa­ei­sk fod­bold.

og er ind­til vi­de­re ik­ke ble­vet stemp­let som falsk­ne­ri­er af fod­bol­dens myn­dig­he­der, mens fir­ma­er som Doy­en Sports og Gesti­fu­te samt Re­al Madrid me­ner, at der er selek­te­ret kraf­tigt i do­ku­men­ter­ne for at forvri­de hel­heds­ind­tryk­ket af hand­ler og af­ta­ler.

Der Spie­gel har mødt man­den bag la­e­ka­gen, en mand der kun ken­des un­der da­ek­nav­net Jo­hn.

Iføl­ge det ty­ske me­die er der ta­le om en yn­gre mand, der kan ad­skil­li­ge sprog, er vant til at rej­se og er lidt af en le­ve­mand, der ger­ne får en øl el­ler fem på disko­te­ker.

Portu­gi­sisk po­li­ti har ef­ter­for­sket et på­stå­et til­fa­el­de af pen­ge­af­pres­ning i ef­ter­å­ret 2015, hvor en mand med et rus­sisk-klin­gen­de navn an­gi­ve­ligt for­søg­te at pres­se nog­le mil­li­o­ner kro­ner ud af Doy­en Sports og fir­ma­ets ka­ris­ma­ti­ske og kon­tro­ver­si­el­le di­rek­tør Ne­lio Lucas.

Det er al­drig ble­vet af­kla­ret, om der re­elt fandt et for­søg på pen­ge­af­pres­ning sted, og om man­den med det rus­sisk-klin­gen­de navn hav­de en for­bin­del­se til ”Jo­hn”.

Men Doy­en Sports og Gesti­fu­te har, iføl­ge Der Spie­gel, haft de­tek­ti­ver til at le­de ef­ter ”Jo­hn”, og i de­cem­ber sid­ste år, da Der Spie­gel, Po­li­ti­ken og an­dre eu­ro­pa­ei­ske me­di­er be­gynd­te at af­slø­re til­fa­el­de af skat­tesvin­del hos blandt an­dre Cri­sti­a­no Ro­nal­do, ned­lag­de en spansk dom­stol for­bud mod at om­ta­le sa­gen, ind­til man hav­de af­kla­ret, hvor­dan op­lys­nin­ger­ne i Foot­ball Leaks var til­ve­je­bragt.

Det har avi­sen El Mun­do ig­no­re­ret i de se­ne­ste uger, og vre­de over me­di­er­nes da­ek­ning og de span­ske myn­dig­he­ders ini­ti­a­tiv til en skat­tesag mod Cri­sti­a­no Ro­nal­do skal va­e­re no­get af det, der i sid­ste uge fik Re­al Madrid-stjer­nen til at be­de om at kom­me va­ek fra Re­al Madrid.

Etik­ken i at bru­ge la­ek­ke­de op­lys­nin­ger fra en ano­nym kil­de de­bat­te­res, li­ge­som det har va­e­ret til­fa­el­det med Wikile­aks og Pa­na­ma Pa­pers.

Man kan tol­ke isa­er span­ske og po­rtu­gi­si­ske me­di­ers kri­ti­ske til­gang til Foot­ball Leaks som kon­se­kvens af de­res na­e­re for­hold til de stør­ste klub­ber og agen­ter i de respek­ti­ve lan­de, mens de me­di­er, der har ad­gang til de la­ek­ke­de do­ku­men­ter, vur­de­rer, at det bil­le­de, do­ku­men­ter­ne teg­ner af mo­der­ne fod­bold, er vig­ti­ge at ken­de for of­fent­lig­he­den.

”Vi har, så vidt det er mu­ligt, un­der­søgt do­ku­men­ter­nes ae­gt­hed og al­tid fo­re­lagt op­lys­nin­ger­ne for de in­vol­ve­re­de par­ter for at hø­re de­res ver­sion. Vi kan ik­ke ude­luk­ke, at de la­ek­ke­de do­ku­men­ter er ble­vet stjå­let, men la­e­ka­gen har va­e­sent­lig sam­funds­ma­es­sig in­ter­es­se for ik­ke ba­re mil­li­o­ner af fod­bold­fans, men og­så for bor­ge­re, or­ga­ni­sa­tio­ner og myn­dig­he­der. Den va­e­sent­li­ge sam­funds­ma­es­si­ge in­ter­es­se er det ene­ste, der kan be­ret­ti­ge, at Po­li­ti­ken vi­de­re­brin­ger op­lys­nin­ger fra de la­ek­ke­de do­ku­men­ter,” skrev Po­li­ti­ken i de­cem­ber, da man tog hul på hi­sto­ri­er­ne om blandt an­dre Cri­sti­a­no Ro­nal­do og de dan­ske for­bin­del­ser i do­ku­men­ter­ne.

EF­FEK­TEN

Foot­ball Leaks har ind­til vi­de­re ko­ste­de Twen­tes pra­esi­dent det pro­fes­sio­nel­le liv og ka­ran­ta­e­ne til den hol­land­ske klub fra eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger et par år end­nu.

José Mourin­ho er li­ge­som Cri­sti­a­no Ro­nal­do (beg­ge kli­en­ter hos Gesti­fu­te og su­pera­gen­ten Jorge Men­des) un­der ef­ter­forsk­ning i Spa­ni­en for skat­tesvin­del, mens en an­den Men­des-kli­ent, An­gel Di Ma­ria fra Pa­ris Saint-Ger­main og tid­li­ge­re spil­ler i Re­al Madrid og Manchester United, i sid­ste uge be­tal­te en bø­de på 15 mil­li­o­ner kro­ner for sam­me ty­pe for­se­el­se.

I kulis­sen skal der fort­sat va­e­re in­ter­es­se fra myn­dig­he­der­nes si­de om­kring Paul Pog­bas skif­te fra Ju­ven­tus til Manchester United sid­ste som­mer, en sag hvor Mi­no Rai­o­la i Foot­ball Leaks ser ud til at ha­ve re­pra­e­sen­te­ret al­le par­ter i hand­len. FIFA si­ger, man un­der­sø­ger sa­gen.

FIFA har og­så straf­fet klub­ber for de­res brug af play­er­sponsora­ter, uden at det dog har få­et me­re end over­fla­di­ske, øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser.

Hvad Foot­ball Leaks får af me­re vid­tra­ek­ken­de kon­se­kven­ser er end­nu usik­kert.

Den in­ter­na­tio­na­le spil­ler­for­e­ning FIFpro har en ver­se­ren­de sag ved kon­kur­ren­ce-kom­mis­sa­er Mar­gret­he Ve­s­ta­ger i Eu­ro­pakom­mis­sio­nen, hvor FIFpro for­sø­ger at få det nu­va­e­ren­de trans­fer­sy­stem kendt ulov­ligt, og af­slø­rin­ger­ne fra Foot­ball Leaks vil gi­vet­vis bli­ve in­klu­de­ret i FIFpros ar­gu­men­ter mod trans­fer­sy­ste­met.

FIFA ved pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no har be­gra­edt de pro­ble­mer, Foot­ball Leaks har af­slø­ret, men me­ner ik­ke, fod­bol­dens myn­dig­he­der umid­del­bart kan stil­le no­get op.

Om fle­re na­tio­na­le po­li­ti- og skat­te­myn­dig­he­der ta­ger nye sa­ger op vil ti­den – og even­tu­el­le nye af­slø­rin­ger – vi­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.