ARNESENS STØR­STE FINGERAFTRYK?

CHEL­SEAS MILLIARDFORRETNING:

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGEN PÅ TRANSFERMARKEDET - TEKST: TRO­ELS BAGER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

An­dreas Chri­sten­sen er blot én af en min­dre ha­er af spil­le­re, der de se­ne­ste år har va­e­ret gen­nem Chel­sea og sendt vi­de­re ud på le­je­af­ta­ler. Den for­ret­ning skil­ler Chel­sea ud blandt klu­be­li­ten i Eu­ro­pa, hvor man ple­jer at sa­el­ge spil­ler­ne for mar­kant min­dre, end man har købt dem for.

Når du la­e­ser dis­se linjer, kan den hol­land­ske for­svars­spil­ler Nat­han Aké me­get vel va­e­re pra­e­sen­te­ret i Bour­ne­mouth el­ler på nip­pet til at bli­ve det.

Aké er en 22-årig ven­stre ba­ck og midt­stop­per fra Hol­lands ho­ved­stad Den Haag, og han har spil­let 2823 mi­nut­ters Pre­mi­er Le­ague-fod­bold for pri­ma­ert Wat­ford og Bour­ne­mouth i 2015 og 2016 og som ind­hop­per i Chel­sea, plus en ra­ek­ke po­kal- og re­ser­ve­holdskam­pe for Chel­sea.

Aké er en tek­nisk be­ga­vet spil­ler, der fik lands­holds­de­but for Hol­land for en må­ned si­den i en tra­e­nings­kamp mod Ma­rok­ko, og som Chel­sea fandt i Fey­eno­ord i 2011, da man var på jagt ef­ter en pro­fil til for­sva­ret i en al­le­re­de sta­erk ung­domsår­gang.

Når han, sand­syn­lig­vis, skif­ter per­ma­nent til Bour­ne­mouth, ry­ger Chel­sea op i na­er­he­den af salg for i alt 1,4 mil­li­ar­der kro­ner si­den som­me­ren 2012 af spil­le­re, man selv har ud­vik­let el­ler købt bil­li­ge­re i an­dre klub­ber, uden at det sto­re gen­nem­brud på første­hol­det i Chel­sea fulg­te med.

FABRIKKEN

In­gen an­dre blandt Eu­ro­pas 15 stør­ste klub­ber kom­mer i na­er­he­den af at ha­ve skabt sam­me ba­lan­ce­re­de for­ret­nings­mo­del for spil­ler­salg som Chel­sea. Sa­ed­va­nen er, at de stør­ste klub­ber i Eu­ro­pa kon­se­kvent ta­ber pen­ge på spil­le­re, der ik­ke slår igen­nem på første­hol­det, og­så selv­om pro­fes­sio­nel­le fod­bold­folk i man­ge til­fa­el­de kan se, at spil­le­ren sand­syn­lig­vis vil slå til et an­det sted og kun er ble­vet holdt til­ba­ge af den ben­hår­de kon­kur­ren­ce om plad­ser­ne, der ken­de­teg­ner Eu­ro­pas stør­ste klub­ber.

”Det var det ret­te tids­punkt. Hvis man kig­ger på min al­der og min ud­vik­ling, så var det på ti­de at for­la­de Chel­sea. Jeg kun­ne godt va­e­re ble­vet i Chel­sea og spil­let nog­le få mi­nut­ter i hver kamp, tra­e­ne hårdt, men al­li­ge­vel vi­de, at jeg al­drig vil­le få en chan­ce.”

”For to år si­den var jeg ta­et på star­top­stil­lin­gen, men min ud­lej­ning til Ajax tal­te sit ty­de­li­ge sprog. I år gad jeg ik­ke op­le­ve det sam­me en gang til, og der­for be­slut­te­de jeg mig for at skif­te va­ek,” sag­de Ber­trand Tra­oré, net­op solgt til Ly­on ef­ter et ud­lån til Ajax i sid­ste sa­e­son, ved pra­e­sen­ta­tio­nen i den fran­ske klub.

Ud­vik­lin­gen af Chel­seas ung­doms­ar­bej­de og den struk­tu­re­re­de til­gang til ar­bej­det med de spil­le­re, der ik­ke er i el­ler li­ge om­kring star­top­stil­lin­gen, be­gynd­te i Frank Arnesens pe­ri­o­de som sport­s­di­rek­tør fra 2005 til 2010.

Si­den har Chel­seas tek­ni­ske di­rek­tør Mi­cha­el Eme­na­lo (for­svars­spil­ler på Ni­ge­ri­as VM-lands­hold i 1994) og Ro­man Abram­ovitj’ høj­re hånd i Chel­sea, Ma­ri­na Gra­novskaia, raf­fi­ne­ret sy­ste­met.

I dag har Chel­sea to tra­e­ne­re, en fy­sisk tra­e­ner og en sport­spsy­ko­log på del­tid til­knyt­tet de man­ge spil­le­re, der er ud­le­jet fra Chel­sea, så man gi­ver dem de bed­ste mu­lig­he­der for at ud­vik­le sig, uan­set om de er i So­li­hull Mo­ors og Bri­stol el­ler langt fra Lon­don i Ita­li­en og Bra­si­li­en

”Chel­sea stej­ler, når man si­ger, de dri­ver en form for fod­bold­fa­brik, en øko­no­misk mo­del, der ge­ne­re­rer ind­ta­eg­ter og hja­el­per dem med at le­ve op til Fi­nan­ci­al Fair Play. Men de har end­nu ik­ke ud­vik­let en ty­de­lig vej til første­hol­det, om­end det ser ud til at va­e­re un­der for­an­dring med An­to­nio Con­te som ma­na­ger. Til gen­ga­eld har man en so­lid for­ret­ning,” skrev avi­sen Daily Te­le­grap­hs Chief Foot­ball Cor­re­spon­dent Ja­son Burt tid­li­ge­re på året.

Ud over de na­evn­te spil­le­re i gen­nem­gan­gen på dis­se si­der har Chel­sea og­så tjent pa­e­ne mil­li­onbe­løb på at eje Oscar, An­dre Schür­r­le, Pa­py Dji­lo­bod­ji, Ra­mi­res og den nye Li­ver­pool-spil­ler Mo­ha­med Sa­lah, som Chel­sea hen­te­de fra Ba­sel og si­den har tjent me­re på ved le­je­mål og salg til AS Roma.

En frem­ti­dig mand på ram­pen kan bli­ve An­dreas Chri­sten­sen. Chel­sea kan uden pro­ble­mer ind­lø­se den dan­ske lands­holds­spil­ler til 10-20 gan­ge det be­løb, man i sin tid be­tal­te i tra­e­nings­kom­pen­sa­tion til Brønd­by IF. Chri­sten­sen kun­ne dog og­så lig­ne en mand, der sta­dig har en chan­ce for at gå i fod­spo­re­ne på Thi­baut Cour­tois og Vi­ctor Mo­ses og rent fak­tisk en­de som første­holds­spil­ler i Lon­don-klub­ben.

Ber­trand Tra­oré

Hen­tet på fri trans­fer, solgt for 90

Chri­sti­an Atsu Købt for 22, solgt for 56

Pa­tri­ck Bam­ford Købt for 15, solgt for 52

Thor­gan Ha­zard Købt for 3,5 solgt for 71

Ori­ol Ro­meu

Købt for 35, solgt for 62

Gaël Ka­ku­ta

Købt for 0,8, solgt for 45

Ro­me­lu Lukaku

Købt for 112, solgt for 291

Ry­an Ber­trand

Købt for 1,5 solgt for 100

Pa­tri­ck van Aan­holt Købt for 2, solgt for 15

Ke­vin De Bruy­ne Købt for 60, solgt for 168

Da­ni­el Stur­rid­ge Købt for 54, solgt for 112

De 11 spil­le­re er købt for 305,8 mil­li­o­ner kro­ner, si­den ud­le­jet og solgt for 1212 mil­li­o­ner kro­ner.

An­dreas Chri­sten­sen kom i 2013 ind om­kring førsteholdet i Chel­sea, da José Mourin­ho vend­te til­ba­ge som ma­na­ger. Fo­to: Ni­gel French / Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.