HVAD VIL CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO?

Er skat­tesa­gen i Spa­ni­en år­sa­gen til, Cri­sti­a­no Ro­nal­do i sid­ste uge blev meldt på vej va­ek fra Re­al Madrid, el­ler er den blot et på­skud for den po­rtu­gi­si­ske stjer­ne­spil­ler og hans agent Jorge Men­des til at un­der­sø­ge mar­ke­det? Tipsbladet stil­ler sce­na­ri­er

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FOOTBALL LEAKS - TEKST: TRO­ELS BAGER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

” Jeg vid­ste in­tet,” sag­de spil­le­ren.

”Klub­ben vil fort­sat gi­ve ham og hans familie fuld op­bak­ning i de juri­di­ske, øko­no­mi­ske og ad­mi­ni­stra­ti­ve aspek­ter i den­ne sag,” sag­de klub­ben.

De span­ske myn­dig­he­der har ik­ke li­ge­frem haft det med at for­føl­ge lan­dets sport­s­stjer­ner, men ef­ter af­slø­rin­ger af sy­ste­ma­tisk brug af skat­te­ly for at und­dra­ge be­ta­lin­ger for mil­li­o­ner til den span­ske statskas­se var myn­dig­he­der­ne nødt til at re­a­ge­re.

Pen­ge­ne fra ima­ge-ret­tig­he­der­ne, ret­tig­he­der pla­ce­ret i et sel­skab i et skat­te­ly, kom fra sponsoraf­ta­ler og blev ka­na­li­se­ret gen­nem Stor­bri­tan­ni­en, Uru­gu­ay, Be­lize og Schweiz.

Dom­men lød på 21 må­ne­ders be­tin­get fa­engsel til søn­nen så­vel som fa­ren og til­ba­ge­be­ta­ling af knap 30 mil­li­o­ner kro­ner oven i de om­trent 40 mil­li­o­ner, de hav­de be­talt i 2013 for pe­ri­o­den 2006 til 2009.

Den hi­sto­rie hand­ler om Lio­nel Mes­si, FC Bar­ce­lo­nas ar­gen­tin­ske su­per­stjer­ne, klub­ben til­sy­ne­la­den­de var så ban­ge for at mi­ste, at man iva­er­k­sat­te en kampag­ne på so­ci­a­le me­di­er, #WeAreAl­lLeoMes­si, hvor fan­se­ne blev bedt om at ta­ge et bil­le­de af sig selv med to åb­ne ha­en­der holdt frem for­an sig.

Den kampag­ne var for me­get for man­ge FC Bar­ce­lo­na-fans og blev hå­net af fans af ri­va­ler­ne Re­al Madrid.

Stor­bri­tan­ni­en og Be­lize er ud­skif­tet med Ir­land og De Bri­ti­ske Jom­fruø­er, og iføl­ge Po­li­ti­ken og Der Spie­gel ta­ler vi nu om 1,1 mil­li­ar­der kro­ner ka­na­li­se­ret gen­nem sel­ska­ber med en skat­te­be­ta­ling til den span­ske statskas­se, der iføl­ge Po­li­ti­ken og Der Spie­gel sva­rer til 3,8 pro­cent. Ud over det min­der Cri­sti­a­no Ro­nal­dos sag på man­ge må­der om den, Lio­nel Mes­si hav­de.

Om det er mang­len på en stor kampag­ne om Ro­nal­dos uskyld på so­ci­a­le me­di­er fra Re­al Madrid skal va­e­re us­agt, men 16. ju­ni kun­ne in­ter­na­tio­na­le me­di­er med de po­rtu­gi­si­ske avi­ser i front forta­el­le, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do, i Rusland med Portu­gals lands­hold til Con­fe­de­ra­tions Cup, hav­de for­talt hold­kam­me­ra­ter­ne, at han vil­le va­ek fra Re­al Madrid.

Mel­din­gen blev i da­ge­ne ef­ter nedt­o­net via po­rtu­gi­si­ske og span­ske me­di­er, men skuf­fet, det var su­per­stjer­nen over de span­ske myn­dig­he­der her i kølvan­det på Re­al Madrids hi­sto­ri­ske for­svar af Cham­pions Le­ague.

”Jeg har talt med ham. Ro­nal­do er en per­son, der kon­cen­tre­rer sig om sit ar­bej­de. In­gen fo­re­stil­ler sig, at han selv ud­fyl­der sin selvan­gi­vel­se,” sag­de Lil­les sport­s­di­rek­tør Lu­is Cam­pos, der har ar­bej­det ta­et sam­men med Ro­nal­dos agent Jorge Men­des, til den fran­ske tv-sta­tion TF1 tid­li­ge­re i den­ne uge.

”I be­gyn­del­sen var han me­get overrasket, og nu er han i en fa­se med smer­te, der vil gå over. Han vil ger­ne frem­stå godt for om­ver­de­nen, og det er lidt kom­pli­ce­ret i øje­blik­ket,” lød det fra Lu­is Cam­pos.

Så hvad skal Cri­sti­a­no Ro­nal­do?

Var ud­mel­din­gen ba­re i fru­stra­tion over skat­tesa­gen,bru­ger han og Jorge Men­des sa­gen som på­skud for at tjek­ke, hvad der er at hen­te på mar­ke­det for en 32½-årig, fi­redob­belt Cham­pions Le­ague- og Bal­lon d’Or­vin­der, el­ler vil Cri­sti­a­no Ro­nal­do ba­re ha­ve en ny kon­trakt, nu hvor Lio­nel Mes­si står til at bli­ve ver­dens bedst be­tal­te spil­ler?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.