DET STO­RE TRAENERKAPLØB

Span­ske tra­e­ne­re er ble­vet et ef­ter­trag­tet brand i sig selv, og i Tys­kland har de un­ge tra­e­ne­res suc­ces­ri­ge ar­bej­de i ta­lent­sek­to­ren nu åb­net dø­ren til ch­eftra­e­ner­poster­ne i Bun­des­liga­en. Det sid­ste år­tis to før­en­de fod­bold­na­tio­ner i Eu­ro­pa er og­så i fron

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - TRAENERUDDANNELSE - TEKST: MOR­TEN GLINVAD @Mor­tenGlin­vad

Vi­cen­te del Bosque smi­ler sit ka­rak­te­ri­sti­ske lu­ne smil un­der det grå over­ska­eg. Ar­me­ne er kor­slag­te, og han er ik­la­edt det span­ske fod­bold­for­bunds tra­e­nings­sa­et. Desva­er­re for de frem­mød­te er det ik­ke den le­ven­de ud­ga­ve af den span­ske tra­e­n­er­le­gen­de. Det er blot et fo­to­gra­fi på en pap­be­hol­der med vand­fla­sker, li­ge over en re­k­la­me for Min Køb­mand i Roskil­de.

In­de på KFUM’s ba­ner er na­e­sten 100 børn ved at va­e­re fa­er­di­ge med den før­ste af fem da­ge i Del Bosques tegn. For før­ste gang har Cam­pus Vi­cen­te del Bosque be­va­e­get sig uden for Spa­ni­en. Den ene­ste tra­e­ner i ver­den, der har vun­det VM, EM og Cham­pions Le­ague, var selv i Roskil­de i marts, hvor han un­der stor be­vå­gen­hed lan­ce­re­de fod­boldsko­lens ind­t­og i Dan­mark. Be­sø­get hav­de ef­fekt; sko­len blev hur­tigt ud­solgt, selv­om pri­sen li­ge un­der 2000 kro­ner er me­re end dobbelt så høj som DBU’s tra­di­tio­nel­le fod­boldsko­ler, hvoraf to end­da fin­der sted sam­me uge i Roskil­de. Og det til trods for, at Del Bosque ik­ke selv er til ste­de un­der for­lø­bet.

”Spansk fod­bolds succes i de se­ne­re år er nøg­len bag den sto­re in­ter­es­se. Uden tvivl,” si­ger Pau Al­bertí, som er tek­nisk di­rek­tør for aka­de­mi­et og tid­li­ge­re fy­sisk tra­e­ner i blandt an­det Re­al Madrid.

”I år hav­de vi børn fra 20 for­skel­li­ge lan­de, da vi af­holdt vo­res sko­le hjem­me på Mall­orca. Fa­mi­li­er kom fra de mest ut­ro­li­ge ste­der, for at de­res børn skul­le laere spansk fod­bold­fi­lo­so­fi. Fra Hong Kong, In­di­en, fra Te­xas. Jeg tro­e­de, at der kun var cow­boys i Te­xas, men de spil­ler åben­bart og­så fod­bold,” fort­sa­et­ter Pau Al­bertí, der er en af de tre span­ske tra­e­ne­re, der har stå­et for tra­e­nin­gen i Roskil­de med hja­elp fra dan­ske tra­e­ne­re.

In­ter­es­sen for Del Bosque-sko­len er det lav­prak­ti­ske ek­sem­pel på, hvil­ken sta­tus blandt an­dre span­ske tra­e­ne­re har op­nå­et. De sto­re fod­bold­na­tio­ner kap­pes om at ska­be de bed­ste ta­len­ter. Og hvem ska­ber ta­len­ter­ne? Det gør tra­e­ner­ne. Der­for bli­ver der brugt man­ge kra­ef­ter på at va­e­re før­en­de, når det hand­ler om at ud­dan­ne tra­e­ne­re.

”Kig­ger man ud i Eu­ro­pa, så ud­ma­er­ker Spa­ni­en sig og får de bed­ste vur­de­rin­ger,” si­ger Keld Bor­ding­gaard, der i for­å­ret fuld­før­te en Ma­ster-ud­dan­nel­se ved UEFA.

”Der er tre punk­ter, hvor tra­e­ner­ud­dan­nel­sen vir­ke­lig fun­ge­rer i Spa­ni­en. Det ene hand­ler om sam­ar­bej­det med klub­ber­ne. Tra­e­ner­ne bli­ver vir­ke­lig fulgt ta­et og su­per­vi­se­ret, når de er i prak­tik. Det an­det er, at de­res un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le er på et fag­ligt me­get højt ni­veau. Og en tred­je ting er, at der er en me­get ta­et in­te­gra­tion med lands­hol­de­ne. De span­ske land­stra­e­ne­re er me­get in­de over ud­dan­nel­sen,” fort­sa­et­ter han.

Og­så Mads David­sen, der er tek­nisk di­rek­tør i Shang­hai SIPG og har va­e­ret på stu­di­e­be­søg i man­ge eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, frem­ha­e­ver den span­ske tra­e­ner­sko­le som en af de før­en­de.

”Spa­ni­en er sta­er­ke på me­to­do­lo­gi­en. På det tak­ti­ske, den sto­re plan­la­eg­ning, på at la­ve et års­hjul og byg­ge en spil­lestil,” si­ger han.

DBU’s tra­e­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­ba­ek ud­tryk­ker og­så en vis respekt for den span­ske tra­e­ner­sko­le og frem­ha­e­ver, at man va­e­ret go­de til at ska­be en na­tio­nal stil.

”En ting, de har va­e­ret go­de til, er, at de har haft en no­gen­lun­de fa­el­les fi­lo­so­fi om, hvor­dan man spil­ler. Det har gjort tin­ge­ne let­te­re for dem. Men for mig er der og­så rig­tig me­get ima­ge i det. No­get er me­get fortjent, og no­get af det er helt hen i vej­ret,” si­ger Rud­ba­ek, der som så­dan ik­ke har no­get pro­blem med, at en spansk fod­boldsko­le pro­fi­te­rer på suc­ce­sen og kom­mer til Dan­mark og går i kon­kur­ren­ce med DBU’s eg­ne sko­ler.

”Jeg har ik­ke selv set den. Men jeg kon­sta­te­rer kna­størt: Det er en for­ret­ning, de har. Hvis det hand­ler om at la­ve go­de tra­e­ne­re og go­de fod­bold­spil­le­re, så er det jo et hø­je­re for­mål. Der kan vi jo ik­ke si­ge, at vi i DBU er de ene­ste i ver­den, der kan det. Vi må ba­re si­ge, at det er en kom­merci­el for­ret­ning. Om det vir­ker el­ler ik­ke vir­ker, det er ik­ke til at vi­de.”

UNGDOMSBOOM I BUNDESLIGEN

På fod­boldsko­len i Roskil­de har Pau Al­bertí sel­skab af sin søn, der ba­e­rer sam­me navn og og­så er tra­e­ner på aka­de­mi­et og des­u­den ar­bej­der for Re­al Madrid. Far og søn har kaldt spil­ler­ne sam­men ef­ter den før­ste dags tra­e­ning og for­kla­rer dem, hvad den na­e­ste dag vil by­de på. Pau Al­bertí den yn­gre fast­hol­der, at de vir­ke­lig er i stand til at gi­ve bør­ne­ne no­get an­det, end de er vant til.

”Al­le øvel­ser er med bol­den. Vi har tre dag­li­ge tra­e­nings­ses­sio­ner. Hver dag la­eg­ger vi et nyt ele­ment på, tek­nisk el­ler tak­tisk, og på fre­dag la­ver vi så en gen­nem­gang af alt, hvad vi har ar­bej­det med. På den må­de kan al­le del­ta­ge­re gen­nem­gå he­le pro­ces­sen. Fra det mest grund­la­eg­gen­de til det mest kom­plek­se,” ud­tryk­ker han am­bi­tio­ner­ne for de fem da­ge i Roskil­de.

Når de for­skel­li­ge lan­des ind­sats på tra­e­ner­fron­ten sam­men­lig­nes, er det be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, at Spa­ni­en har et me­get højt an­tal ud­dan­ne­de A- og Pro-tra­e­ne­re. Hvor der er om­kring 200 Pro-tra­e­ne­re i Eng­land, er der me­re end ti gan­ge så man­ge i Spa­ni­en, mens Tys­kland lig­ger no­gen­lun­de midt imel­lem og og­så på tra­e­ner­fron­ten har op­le­vet en ri­ven­de ud­vik­ling i de se­ne­re år.

”De re­gi­stre­re­de i Tys­kland, at den ae­l­dre tra­e­ner­ge­ne­ra­tion og den ud­dan­nel­se, de hav­de med, var en del af pro­ble­met. De har si­den gen­nem­ført en gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af tra­e­ner­ud­dan­nel­sen med ska­er­pe­de krav. Skal vi laere spil­ler­ne no­get nyt, så er vi først nødt til at laere tra­e­ner­ne no­get nyt, var tan­ke­gan­gen. Jeg ken­der nog­le af dem, der li­ge er star­tet på Pro-ud­dan­nel­sen, og de er me­get be­gej­stre­de for ni­veau­et. Man kan ik­ke ska­e­re hjør­ner af der­ne­de,” si­ger Keld Bor­ding­gaard.

De tra­e­ne­re, der får ad­gang til den ty­ske Pro-ud­dan­nel­se, kom­mer ind i en ef­ter­trag­tet klub. Hvert år luk­kes 24 tra­e­ne­re ind på det tra­di­tions­ri­ge Hen­nes-Wei­swei­ler-Aka­de­mie syd for Köln, hvor lan­dets bed­ste tra­e­ne­re la­e­rer de­res fag. I op­ta­gel­sen la­eg­ger det ty­ske fod­bold­for­bund va­egt på at sik­re en blan­ding af tid­li­ge­re spil­le­re og tra­e­ne­re uden no­gen na­ev­ne­va­er­dig spil­ler­for­tid.

I marts modt­og den 63. år­gang de­res ek­sa­mens­diplom og kun­ne der­med kal­de sig ”Fussball-Le­hrer” ef­ter et ti må­ne­der langt for­løb: 22 ugers te­o­re­tisk un­der­vis­ning i al­le fod­bol­dens aspek­ter med de tre ho­ved­fag fod­bold­la­e­re, sport­spsy­ko­lo­gi og fy­si­o­lo­gi, 12 ugers prak­tik og seks ugers selv­stu­die.

Si­den 2008 er aka­de­mi­et og den ty­ske tra­e­ner­ud­dan­nel­se ble­vet le­det af Frank Wor­muth, der har va­e­ret an­svar­lig for at re­for­me­re og mo­der­ni­se­re ud­dan­nel­sen si­den da.

”Vo­res stu­de­ren­de ud­tryk­ker i interview stor tro på vo­res vej. Og den nye ge­ne­ra­tion

Vi­cen­te Del Bosque (i mid­ten) på be­søg i Roskil­de KFUM i marts i for­bin­del­se med pra­e­sen­ta­tio­nen af den nye fod­boldsko­le. Han flan­ke­res af Pau Al­ber­ti den yn­ge og Pau Al­ber­ti den ae­l­dre Fo­to: Lars Poul­sen/Pol­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.