FORSKERORDNINGEN GI­VER UDLAENDINGE EN STOR FOR­DEL I SU­PER­LIGA­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS TRANSFERS -

FC Kø­ben­havn har fo­re­lø­big fun­det tre mand. FC Midtjyl­land har til­knyt­tet fi­re, og i Brøndby IF er de ind­til vi­de­re op­pe på seks.

I be­gyn­del­sen af den­ne uge var der iføl­ge dansk­fod­bold.com til­knyt­tet 136 spil­le­re med uden­land­sk pas til de 14 Su­per­liga-klub­ber, og når august er om­me, tør jeg godt love, vi kom­mer be­ty­de­ligt ta­et­te­re på de 174 udlaendinge, dansk­fod­bold.com hav­de re­gi­stre­ret i Su­per­liga­en i 2016/2017-sa­e­so­nen.

Det er ik­ke al­le uden­land­ske spil­le­re, der når op på de om­trent 65.000 kro­ner, man skal ha­ve i løn og go­der som fri bil og bo­lig for at kom­me ind un­der forskerordningen.

Men de fle­ste gør, og jeg tør love, at de 13 uden­land­ske spil­le­re, de tre mest lønt­un­ge klub­ber i Su­per­liga­en har fun­det til første­hol­det den­ne som­mer, le­ver op til det krav.

Forskerordningen er lidt af et pa­ra­doks for Su­per­liga-klub­ber­ne. På den ene si­de gør et skat­te­tra­ek på 26 pro­cent det mu­ligt at hen­te uden­land­ske spil­le­re til klub­ben og liga­en i op til fem år, og uden den mu­lig­hed var der mar­kant fa­er­re go­de udlaendinge i dansk klub­fod­bold.

Men de 65.000 i må­ned­lig løn­pak­ke er og­så så til­stra­ek­ke­ligt lavt, at det kan gø­re det sva­ert for dan­ske spil­le­re at kon­kur­re­re med uden­land­ske kol­le­ger om plad­ser­ne, når dan­sker­nes ef­fek­ti­ve skat tak­ket va­e­re top­skat­ten hur­tigt ry­ger langt over 40 pro­cent mod ud­la­en­din­ge­nes 26 pro­cent.

Ord­nin­gen er og­så va­erd at hu­ske på, når man skal for­ud­si­ge, hvem der bli­ver solgt til ud­lan­det. El­mar Bjar­na­son kom til Ran­ders FC i som­me­ren 2012, og der­for var det op­lagt, han vil­le ta­ge til ud­lan­det den­ne som­mer; el­lers ven­te­de en kla­ek­ke­lig til­ba­ge­be­ta­ling, hvis han blev ud over de fem år, forskerordningen kan bru­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.