UGEN I DAN­MARK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS TRANSFERS -

FC Nord­s­ja­el­land har im­po­ne­ret med tre sej­re i de før­ste tre Su­per­liga-run­der, og sport­s­chef Car­sten V. Jen­sen og hans kol­le­ga Jan Laur­sen bi­drog igen i den­ne uge til, at FCN og Right To Dreams pro­jekt har øko­no­mi­en til at fort­sa­et­te i lang tid frem­over.

Den­ne uges salg af An­dreas Max­sø var gan­ske vist ik­ke i sam­me va­egt­klas­se som sal­ge­ne af Marcus Ing­vart­sen og Sta­nislav Lo­bot­ka, men den en­gelsk/ame­ri­kansk-eje­de klub i Farum har i hvert fald be­vist for un­ge spil­le­re i Kø­ben­havns-om­rå­det, for ik­ke at si­ge re­sten af Dan­mark og ud­lan­det, at de kan sa­el­ge spil­le­re.

Den 21-åri­ge rus­ser Dzha­mal­din Khodzha­ni­jasjov, i År­hus bed­re kendt som ”Dja­mal”, blev enig med sin ar­bejds­gi­ver AGF om, at li­vet er bed­re hver for sig end sam­men i de sid­ste 11 må­ne­der, der var til­ba­ge på den tid­li­ge­re Ze­nit-ung­doms­spil­lers kon­trakt.

Hels­in­gør fort­sa­et­ter den af­må­l­te op­rust­ning med en kon­trakt til Da­ni­el Stück­ler, der for nog­le uger si­den hav­de kon­trak­t­ud­løb i HB Kø­ge, mens Mik­kel Jes­per­sen ef­ter to år i AC Hor­sens nu er at fin­de i Vi­borg, som ons­dag fy­re­de ch­eftra­e­ner Jo­hn­ny Møl­by og fo­re­lø­big har kon­sti­tu­e­ret St­ef­fen Hø­jer og Ralf Pe­der­sen som af­lø­se­re.

AaB har hen­tet en ung bra­si­li­ansk midt­ba­ne­spil­ler, Yann Ro­lim, der se­ne­st har va­e­ret ud­le­jet fra sin agen­te­je­de klub i Bra­si­li­en til Karls­ruhe i 2. Bun­des­liga. Brent­ford med de sta­er­ke dan­ske for­bin­del­ser har købt den loven­de Hor­sens-for­sva­rer Mads Bech, mens Hor­sens i ste­det har købt Bjar­ke Ja­cob­sen af Vend­sy­s­sel FF.

Men ugens sto­re brag er AS Ro­mas køb af Brønd­bys re­ser­ve­spil­ler Rezan Cor­lu, der har få­et nye agen­ter, blandt an­dre Bayram Tutum­lus søn, som ken­der Ro­mas sport­s­chef Mon­chi, for ny­lig re­k­rut­te­ret i Se­vil­la.

Det er ik­ke sva­ert at fo­re­stil­le sig en snar­lig ud­lej­ning fra Ro­ma for of­fen­siv­spil­le­ren, der ik­ke fik det ven­te­de gen­nem­brud i Brøndby.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.