SKJUL­TE MOTIVER OP TIL DEADLINE OG SUPERLIGASPILLEREN MED 10 AGENTER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

”Cui bo­no?”

Så­dan sag­de man i Ro­mer­ri­get, og det sam­me bør og skal man gø­re i takt med, at trans­fer­de­ad­li­ne na­er­mer sig.

Den gam­le ro­mer­ske sa­et­ning kan over­sa­et­tes til ”hvem pro­fi­te­rer”, og det er pra­e­cist det spørgs­mål, man skal stil­le sig selv de na­e­ste to uger, hver gang en spil­ler, agent og sport­s­di­rek­tør ud­ta­ler sig om no­get, der har den mind­ste smu­le med klubs­kif­ter at gø­re.

Sport­s­di­rek­tø­rer kan bru­ge ud­ta­lel­ser til at sig­na­le­re in­ter­es­se i be­stem­te spil­le­re, pres­se agenter og ri­va­li­se­ren­de klub­ber i for­hand­ling om køb og salg el­ler for­sø­ge at luk­ke ned for in­ter­es­se. Agenter er of­te ude i sam­me ae­rin­de, ba­re med end­nu fle­re mu­li­ge nu­an­cer. Langt of­te­re, end de fle­ste fod­bol­din­ter­es­se­re­de ser på over­fla­den af nyheds­strøm­men, en­ten har el­ler for­sø­ger agenter at ka­em­pe sig til man­da­ter fra spil­le­re el­ler klub­ber til at for­hand­le pri­ser på trans­fers og kon­trak­ter på veg­ne af en­ten klub el­ler spil­ler.

Agenter kan, på sam­me tid, re­pra­e­sen­te­re klub­ber, spil­le­re og sig selv i for­sø­get på at bli­ve del af trans­fers, og det er med at hol­de tun­gen li­ge i mun­den.

Spil­le­re er og­så fuldt ud med­skyl­di­ge i det morads af sand­he­der, hal­ve sand­he­der og for­skel­li­ge gra­der af us­and­he­der, som cir­kus­set i uger­ne op til trans­fer­de­ad­li­ne er.

Un­der­teg­ne­de er be­kendt med en højt be­talt, nu­va­e­ren­de Superliga-spil­ler, der bru­ger op mod 10 agenter i for­sø­get på at skaf­fe sig selv en end­nu bed­re kon­trakt i en klub i ud­lan­det.

Ved­kom­men­de har, som man­ge an­dre spil­le­re i de se­ne­ste år, fra­valgt at ha­ve en fast agent som rå­d­gi­ver, og la­der agenter un­der­sø­ge mar­ke­det og kom­me med til­bud på de øko­no­mi­ske vil­kår, der er mest for­del­ag­ti­ge for spil­le­ren.

Det er ef­ter­hån­den ved at bli­ve en ud­bredt tak­tik, og­så i Dan­mark og Skan­di­navi­en, hvor den prak­sis ik­ke var ret ud­bredt for få år si­den.

Hver gang en spil­ler si­ger no­get ne­ga­tivt om en agent el­ler en klub, og når agenter el­ler klub­ber gør det sam­me om an­dre medog mod­spil­le­re på transfermarkedet, er det rig­tig vig­tigt at spør­ge sig selv om, hvor­for ved­kom­men­de si­ger det.

Det er og­så der­for, I i de na­e­ste to uger kom­mer til at se man­ge selv­mod­si­gen­de hi­sto­ri­er og uklar­hed om, hvem der egent­lig re­pra­e­sen­te­rer hvem på fod­bol­dens sto­re kød­mar­ked. I me­di­er­ne er vi be­stemt og­så ak­ti­ve i ”spil­let”. På Tips­bla­det gør vi me­get for at sor­te­re i skidt og ka­nel og gø­re op­ma­er­k­som på, hvor­når der er sa­erin­ter­es­ser på spil. Men transfermarkedet, isa­er i au­gust og ja­nu­ar, hvor deadline na­er­mer sig, er ble­vet et me­di­e­cir­kus, hvor man for no­gen di­gi­ta­le me­di­ers ved­kom­men­de sim­pelt­hen har de stør­ste an­tal la­e­se­re og klik på hi­sto­ri­er­ne.

Fod­bold­fans slu­ger hi­sto­ri­er om mu­li­ge trans­fers, of­te i end­nu hø­je­re grad, end når der er fi­na­ler i Cham­pions Le­ague og sto­re slut­run­der, el­ler mester­ska­ber og nedryk­nin­ger af­gø­res.

Så husk mo­ti­ver­ne, når du la­e­ser trans­fer­nyhe­der i de kom­men­de uger. Man kan ik­ke al­tid tro, hvad man hø­rer og la­e­ser.

Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs.

Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tips­bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.