LIVERPOOLS ME­GET UN­GE DØDBOLDSEKSPERT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Li­ver­pool-leg­en­den Ste­ven Ger­rard op­da­ge­de al­le­re­de Trent Ale­xan­der-Ar­nold i star­ten af 2015, da midt­ba­ne­man­den hav­de sin gang i klub­bens ung­doms­af­de­ling i for­bin­del­se med et tra­e­n­er­kur­sus og der be­ma­er­ke­de en lang­lem­met 16-årig med et sa­er­ligt ta­lent.

”Trent Ar­nold har en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at bli­ve en top-pro­fes­sio­nel. Han la­der til at ha­ve al­le de ting, der skal til. Han har den rig­ti­ge at­ti­tu­de, og han kom­mer fra West Der­by, hvor Melwood [Liverpools tra­e­nings­an­la­eg] lig­ger.”

”Så Trent er ”Scou­ser,” og li­ge­som jeg i sin tid for­søg­te at va­e­re som Jo­hn Bar­nes el­ler Ste­ve McMa­hon, vok­se­de han op, og lod som om han var mig, når han spil­le­de i par­ker­ne på Mer­sey­si­de. Han kan spil­le som 6’er, som de­fen­siv midt­ba­ne­mand, men han er al­si­dig, og jeg har set ham ud­fyl­de an­dre po­si­tio­ner og­så. Og jeg ved, at de en­gel­ske lands­hold er vil­de med ham,” skrev Ger­rard i sin selv­bi­o­gra­fi”My Story” fra sid­ste år, og det va­re­de ik­ke la­en­ge, før han fik ret.

For al­le­re­de i sid­ste sa­e­son de­bu­te­re­de Ale­xan­der-Ar­nold som ba­ck på Pre mi­er Lea gu e-hol­det, bland tan­det i star­top­stil­lin­gen mod Man­che­ster Uni­ted i ja­nu­ar, og selv om det kun blev til syv kam­pe i den bed­ste ra­ek­ke, gjor­de han sta­dig ri­ge­ligt til at bli­ve kå­ret som Årets Un­ge Spil­ler i klub­ben.

Men det var kun be­gyn­del­sen. Ef­ter at ha­ve sco­ret seks mål for U/19-lands­hol­det i sid­ste sa­e­son blev Li­ver­pool og for­bun­det eni­ge om at gi­ve ham fri fra EM-slu­turn­den i Ge­or­gi­en i juli, så han kun­ne va­e­re helt klar til den nye sa­e­son, og det har vist sig at va­e­re en god dis­po­si­tion. For de un­ge eng­la­en­de­re vandt sta­dig EM, og den let­be­ne­de og hur­ti­ge Ale­xan­der-Ar­nold fik no­get, der lig­ne­de et gen­nem­brud i tirs­da­gens sva­e­re Cham­pions Lea gu e-kva­li­fi­ka­tions­kam­pu­de­mo d Hof­fen­heim.

Med den nor­ma­le høj­re­ba­ck Nat­ha­ni­el Cly­ne ude med en fi­ber­ska­de spil­le­de den 18-åri­ge nem­lig fra start mod bå­de Wat­ford i sa­e­sonåb­ne­ren lør­dag og i Tys­kland mod Hof­fen­heim, og her fik han en af­gø­ren­de rol­le.

Ef­ter at ha­ve va­e­ret un­der pres i den før­ste hal­ve ti­me fik Li­ver­pool et fris­park godt 25 me­ter fra Hof­fen­heims mål. Em­re Can stod ved bol­den sam­men med te­e­na­ge­ba­ck­en, der og­så spar­ker hjør­ne­s­par­ke­ne for Li­ver­pool, og hans fi­ne for­nem­mel­se for død­bol­de gjor­de, at Can lod ham ta­ge spar­ket med et spek­taku­la­ert re­sul­tat.

For med høj­re­be­net gav han bol­den et per­fekt skru over mu­ren og li­ge in­den for stol­pen, hvor Hof­fen­heim-ke­e­per Oli­ver Bau­mann al­drig nå­e­de ned, og så hav­de Li­ver­pool sco­ret et me­get vig­tigt ude­ba­ne­mål. Si­den øge­de Ja­mes Mil­ner lidt hel­digt til 2-0, men der er sta­dig en smu­le spa­en­ding om ud­fal­det, for til al­ler­sidst vi­ste den un­ge ba­ck og­så sin mang­len­de ru­ti­ne, da han hav­de me­re travlt med at mar­ke­re for of­f­si­de end at mar­ke­re Mark Uth, der ham­re­de en re­du­ce­ring ind.

Men det var kun en lil­le plet på en flot ind­sats af den 18-åri­ge Ale­xan­der-Ar­nold, der selv­føl­ge­lig var me­get glad for sit mål, der gør ham til hi­sto­ri­ens tred­jeyng­ste Li­ver­pool-målsco­rer i Eu­ro­pa ef­ter Mi­cha­el Owen og for­ti­dens su­per-sub David Fairclough.

”Det var ube­skri­ve­ligt. No­get helt sa­er­ligt på så man­ge for­skel­li­ge må­der for mig per­son­ligt, og jeg har i hvert fald få­et sat et flu­e­ben. I før­ste om­gang var jeg ik­ke sik­ker på, om bol­den vil­le gå ind, men den var godt pla­ce­ret, og jeg føl­te, at det var et godt fris­park. Jeg har øvet mig på dem, men jeg tro­e­de ik­ke, at de an­dre spil­le­re vil­le la­de mig ta­ge det. Men det gjor­de de, og så kun­ne jeg gø­re no­get godt for hol­det,” sag­de den un­ge ba­ck ef­ter sit eu­ro­pa­ei­ske gen­nem­brud, der og­så im­po­ne­re­de Jür­gen Kl­opp.

”At en 18-årig har nos­ser til at spar­ke så­dan et fris­park er me­re in­ter­es­sant og spa­en­den­de for mig end den lil­le fejl, han la­ve­de,” lød det fra Li­ver­pool-ma­na­ge­ren. (pynd­ten)

Fo­to: Mi­cha­el Probst/Pol­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.