”VI HAR SPIL­LET TRE UAF­GJOR­TE KAM­PE I PAR­KEN I SU­PER­LIGA­EN”

Pi­er­re Bengts­son er vendt til­ba­ge til et FCK-hold, der ka­em­per lidt med tin­ge­ne, men han tror sta­dig på et gen­syn med Cham­pions Le­ague.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE-KVALIFIKATION - TEKST: THO­MAS PYNDT

Hvor­dan var din for­nem­mel­se af kam­pen mod Qa­ra­bag ef­ter at ha­ve so­vet et par ti­mer på den?

”Jeg sy­nes, det var en ta­et kamp. Vi for­sva­re­de os godt, og de kom ik­ke til så man­ge chan­cer, mens vi til gen­ga­eld har nog­le stan­dar­der, hvor vi kun­ne ha­ve va­e­ret lidt skar­pe­re. Det er der, at man kan gø­re for­skel i så­dan en kamp. Og så fik vi lø­bet lidt for me­get ef­ter bol­den i de sid­ste 20-25 mi­nut­ter, hvor de sat­te sig på kam­pen. Det er det ene­ste, som vi ik­ke er så til­fred­se med.”

”Men 0-1 er ik­ke så slemt et re­sul­tat. Vi har sta­dig go­de mu­lig­he­der i Par­ken, for det er en an­der­le­des kamp.”

Sidst mod Vard­ar spil­le­de i ut­ro­ligt of­fen­sivt og vandt 4-1, så det er vel og­så det, der skal til på ons­dag?

”Der sag­de Stå­le ba­re, at vi skul­le ta­en­ke, at vi skul­le score tre mål. Så må vi se, om vi skal gø­re det sam­me på ons­dag. Det gik godt mod Vard­ar, und­ta­gen at de fik sco­ret, men det var, for­di vi la­ve­de per­son­li­ge fejl. Jeg sy­nes dog, at Qa­ra­bag var et bed­re or­ga­ni­se­ret hold rent de­fen­sivt end Vard­ar, men jeg sy­nes og­så, at vi har al­le mu­lig­he­der.”

Du var med FCK i Cham­pions Le­ague i 2013, hvor I var i grup­pe med Re­al Madrid, Ju­ven­tus og Ga­la­ta­s­a­ray med et hold, som Stå­le si­den har sagt ik­ke var klar. Kan man fryg­te det sam­me nu, hvis I kva­li­fi­ce­rer jer?

”Klar el­ler ik­ke... Det er sva­ert at si­ge. Hvis man når ind i Cham­pions Le­ague, så er det for­di, man har fortjent det. Cham­pions Le­ague star­ter og­så først om en må­ned, så vi har lidt me­re tid. Det vil­le va­e­re stort for os al­le sam­men, hvis det kun­ne lyk­kes. Jeg hå­ber, at det på ons­dag bli­ver en li­ge så god af­ten, som vi hav­de sidst mod Vard­ar. Det vil­le va­e­re fan­ta­stisk, hvis det kun­ne lyk­kes.”

I din før­ste pe­ri­o­de i FCK, hu­sker jeg det som om, at du hav­de en tand me­re fart i fød­der­ne og kom for­bi folk på kan­ten, mens det har kne­bet lidt nu. Hvor­for det? ”Må­ske er det der, jeg sta­dig mang­ler lidt. Det skal nok kom­me, når der er gå­et lidt me­re tid. Jeg er og­så lidt ae­l­dre i dag. Jeg ved det ik­ke. Der fin­des me­re at hen­te der for mig og for hol­det og­så, sy­nes jeg, og hvis vi kun­ne bli­ve lidt bed­re i si­de­skif­te­ne, vil­le det og­så bli­ve lidt nem­me­re for mig at kom­me i over­lap. Men det er no­get, jeg ar­bej­der med, at kom­me end­nu me­re frem i ba­nen.”

”Det har va­e­ret en sva­er start for os. Vi har spil­let tre uaf­gjor­te kam­pe i Par­ken i Su­per­liga­en, men det er ba­re at ka­em­pe vi­de­re. Det bli­ver ik­ke en nem sa­e­son for os i år, men så­dan er det i li­vet og i fod­bol­den. Der bli­ver sto­re ud­for­drin­ger for os som hold og som en­kelt­spil­le­re.”

”Men jeg fø­ler, at jeg er på vej opad, så det er ba­re at kø­re på, så skal det nok bli­ve end­nu bed­re.”

Pi­er­re Bengts­son har blik­ket på bol­den i na­er­kamp med målsco­rer Ma­hir Ma­da­tov. Fo­to: Re­sul Re­him­ov/ Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.