TRADITIONER OG AM­BI­TIO­NER PÅ SPIL I VAL­BY

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Sja­el­dent har en 2. di­vi­sions-pul­je va­e­ret så fuld af mester­ska­ber og me­dal­jer, som pul­je 1 er det i det­te ef­ter­år. 27 mester­ska­ber, 25 sølv­me­dal­jer og li­ge så man­ge bron­ze­me­dal­jer har de ot­te klub­ber i ra­ek­ken vun­det gen­nem ti­der­ne, så hver we­e­kend by­der på nye kam­pe med hi­sto­ri­ske un­der­to­ner, tit i form af tra­di­tions­fyld­te kø­ben­hav­ner-op­gør. Så­le­des og­så på lør­dag, når Frem (seks mester­ska­ber) ta­ger imod top­hol­det fra Hvi­d­ov­re (tre mester­ska­ber).

”Der er lo­ka­l­op­gør he­le ti­den, og der har va­e­ret godt med til­sku­e­re til kam­pe­ne. For 2. di­vi­sions-ni­veau har det va­e­ret rig­tig sjovt. Pulj­en be­står jo af tra­di­tions­ri­ge klub­ber, der lig­ger in­den for en me­get kort af­stand, så der har va­e­ret man­ge ta­et­te kam­pe.”

”Ud­over os, Frem, AB, B 93 og Brøns­høj er der jo og­så Sko­vs­ho­ved, der spil­ler en god gang fod­bold, og Na­est­ved er og­så med. Der er man­ge go­de hold, så det er og­så en hård pul­je, si­ger Hvi­d­ov­res nye ch­eftra­e­ner Per Frandsen med en for­tid som ak­tiv i B 1903 og FC Kø­ben­havn og som tra­e­ner se­ne­st i AB.

Så han ken­der for­nem­mel­sen af et rig­tigt kø­ben­hav­nero­p­gør, og han gla­e­der sig da og­så til lør­da­gens ud­for­dring i Val­by 3,5 ki­lo­me­ter fra Hvi­d­ov­re-hjem­me­ba­nen Ka­em­per­nes Are­na på Sol­len­tu­na Al­lé.

”Vi har mødt dem to gan­ge på kort tid, først i en tra­e­nings­kamp og så i po­ka­len, hvor vi vandt 1-0 ef­ter en ta­et kamp, så vi ken­der hin­an­den ri­me­lig godt. Frem er jo og­så et godt hold, og nu kom de i gang med 1-0 i AB i sid­ste run­de, hvil­ket har gi­vet dem en mas­se selv­til­lid, så det bli­ver helt sik­kert en ta­et kamp, men jeg må og­så si­ge, at vi faktisk har spil­let rig­tig godt,” ly­der det fra Per Frandsen, der ef­ter de fi­re før­ste kam­pe i tur­ne­rin­gen da og­så står som ube­sej­ret med 10 po­int og en målsco­re på 12-4 på før­ste­plad­sen.

”Da jeg kom til Hvi­d­ov­re, var der nog­le rig­tigt dyg­ti­ge un­ge spil­le­re i klub­ben, og så har vi så få­et til­gang af Ni­co­laj Ag­ger [fra Sil­ke­borg og med i alt 115 Su­per­liga­kam­pe for og­så Brønd­by og Søn­derjyskE], Kim Aa­bech [fra AC Hor­sens og med i alt 177 Su­per­liga­kam­pe for og­så Lyng­by, FC Nord­s­ja­el­land og AGF] og Kas­per Kri­sten­sen [fra AB og med 10 Su­per­liga­kam­pe for Lyng­by], der er kom­met med no­get ru­ti­ne. Den kom­bi­na­tion har va­e­ret rig­tig god, og de un­ge og de gam­le har fun­det godt sam­men.”

”Spil­le­re som Ag­ger og Aa­bech kan jo gø­re en for­skel i kam­pe­ne, og de un­ge spil­le­re har ar­bej­det ut­ro­lig hårdt og har ta­get godt imod det hø­je ag­gres­si­ve pres og den of­fen­si­ve fod­bold, som jeg jo godt kan li­de at spil­le. Der er nog­le rig­tig dyg­ti­ge spil­le­re imel­lem, og folk som Louka [Prip An­der­sen – 20-årig ven­stre­kant], Mal­te [Kil­le­rich – 21-årig de­fen­siv midt­ba­ne­mand] og Ja­cques [Bang-Sø­ren­sen – 20-årig cen­ter­for­sva­rer] kun­ne godt ha­ve en mu­lig­hed for at spil­le i Su­per­liga­en en­gang,” ly­der det fra en til­freds ch­eftra­e­ner, der ryk­ke­de AB op fra 2. di­vi­sion i 2016 og nu ger­ne vil gø­re det sam­me med Hvi­d­ov­re.

”Vi vil jo ger­ne ryk­ke op, men det er der og­så man­ge an­dre, der vil, og der er faktisk man­ge go­de hold i 2. di­vi­sio­ner­ne, så det er sva­ert at si­ge no­get om nu. Der er hold i de an­dre pul­jer, man ik­ke ken­der sa­er­lig godt end­nu, og ef­ter grup­pe­spil­let her er slut, så er der na­e­sten fem må­ne­ders pau­se, hvor klub­ber­ne kan hen­te spil­le­re ind.”

”Så li­ge nu er må­let først og frem­mest at kom­me med i slut­spil­let, og så må vi se. Vi går ef­ter at ry­ge op, men det er der alt­så man­ge an­dre, der og­så gør,” si­ger den 47-åri­ge Per Frandsen, der er glad for at va­e­re til­ba­ge i ga­met ef­ter et halvt år uden tra­e­nerjob oven­på fy­rin­gen i AB.

”Ja, det har va­e­ret rig­tig godt at kom­me i gang igen ef­ter et halvt år, hvor jeg ba­re har gå­et og kig­get en mas­se fod­bold. For fod­bol­den er jo det, som jeg sy­nes, jeg kan fin­de ud af, og det er det, jeg har la­vet he­le li­vet, så det har va­e­ret dej­ligt at ta­ge tra­e­nings­drag­ten på igen og kom­me ud på ba­nen. Og så er det selv­føl­ge­lig ek­stra dej­ligt, at man så og­så får en sta­erk trup med nog­le spil­le­re, der vir­ke­lig vil det,” si­ger ch­eftra­e­ner Frandsen før end­nu et af de man­ge tra­di­tions­ri­ge kø­ben­hav­ner-op­gør, der er en fast be­stand­del af 2. di­vi­sion, pul­je 1. (pynd­ten)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.