WALES’ NY­E­STE TEENAGEDEBUTANT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

De har tra­di­tion for en­dog me­get un­ge lands­holds­de­butan­ter på det wa­li­si­ske lands­hold. Su­per­ta­len­ter­ne Ry­an Gig­gs og Ga­reth Ba­le de­bu­te­re­de som hen­holds­vis 17- og 16-årig med dra­gen på bry­stet, og de er langt fra de ene­ste på et lands­hold, der har et tyndt be­folk­nings­grund­lag, of­te er i kon­kur­ren­ce med de an­dre bri­ti­ske lan­de om spil­ler­ne og en­de­lig har haft dyg­ti­ge te­e­na­ge­re, der har va­e­ret klar til at gri­be chan­cen.

Lør­dag af­ten fik Wales den ni­en­de lands­holds­de­butant un­der 18 år, og Ben Wood­burns før­ste kamp da­ek­ker al­le tre år­sa­ger af. For det før­ste er der et be­gra­en­set an­tal dyg­ti­ge fod­bold­spil­le­re fra en na­tion med tre mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. For det an­det er Ben Wood­burn født i Eng­land og kun­ne og­så ha­ve spil­let for ”Three Lions”. For det tred­je er den 17-åri­ge an­gri­ber rig­tigt god til at spil­le fod­bold.

Det be­vi­ste han mod Østrig i Car­diff. Ef­ter små halvfjerds mi­nut­ters spil­le­tid blev han skif­tet ind i, og fem mi­nut­ter se­ne­re hav­de han af­gjort kam­pen. Ti me­ter uden for fel­tet ta­em­me­de han bol­den, tog et tra­ek og spar­ke­de så bol­den hårdt i mål ved ro­den af stol­pen. En ut­ro­lig op­le­vel­se for en te­e­na­ger, men ik­ke no­get, der på­vir­ker Wood­bur­ne, in­si­ste­rer al­le, der ken­der ham.

”Han er en god kna­egt, og vi be­hø­ver ik­ke hol­de øje med ham af den grund. Han ved, det var et frem­ra­gen­de mål, og han ved, at hvad han gjor­de, var fan­ta­stisk for os al­le. Men han hol­der be­ne­ne på jor­den. Han er en stil­le dreng, og han fort­sat­te ba­re. Jeg ved, at han ik­ke la­der det sti­ge ham til ho­ve­d­et. Og jeg er sik­ker på, at hvis han gør, vil vi al­le gø­re ham op­ma­er­k­som på det! Han har va­e­ret frem­ra­gen­de, si­den han kom til,” sag­de Ga­reth Ba­le iføl­ge ESPN ef­ter 1-0-sej­ren over Østrig.

Ben Wood­burn har si­den sy­vår­sal­de­ren spil­let for Li­ver­pool, og i novem­ber sid­ste år fik han sin de­but på første­hol­det, da han godt en må­ned ef­ter sin 17 års fød­sels­dag blev skif­tet ind mod Sun­der­land i til­la­eg­sti­den. An­gri­be­ren fik ik­ke lang tid til at mar­ke­re sig, men det gjor­de han til gen­ga­eld tre da­ge se­ne­re, da han i Li­ga Cup­pen blev skif­tet ind mod Le­eds og score­de, hvil­ket gjor­de ham til klub­bens yng­ste målsco­rer no­gen­sin­de for­an Michael Owen. I alt spil­le­de Wood­burn i sid­ste sa­e­son ni første­holdskam­pe, og han blev kå­ret til Årets Aka­de­mi­spil­ler i Li­ver­pool og blev no­mi­ne­ret til Årets Spil­ler i Pre­mi­er Le­agu­es re­ser­ve­hold­s­tur­ne­ring.

Og nu spør­ger eng­la­en­der­ne sig selv, om de kun­ne ha­ve gjort no­get for at få et stort ta­lent, der er født i Li­ver­pool og ta­ler med scou­ser-di­a­lekt, til at va­el­ge de­res lands­hold. Men det kun­ne de ik­ke. Wales’ fod­bold­for­bund var tid­ligt ude med at in­vi­te­re Wood­burn og an­dre ta­len­ter med wa­li­si­ske rød­der til tra­e­nings­sam­lin­ger, hvor de blandt an­det øve­de sig i at syn­ge na­tio­nal­me­lo­di­en i kor, og hvor nog­le af lan­dets fod­bold­le­gen­der kom for­bi for at mø­de dren­ge­ne. Des­u­den har Wood­burn al­tid følt sig som en wa­li­ser, selv om han ik­ke har bo­et i lan­det og kun er knyt­tet til lan­det via sin bedste­far. Iføl­ge Daily Te­le­graph var han forun­dret og af­vi­sen­de, da Eng­land for­søg­te at over­ta­le ham til at skif­te sit fod­boldtil­hørs­for­hold ud.

”Vi har al­drig va­e­ret nødt til at ar­bej­de ek­stra med Bens fa­mi­lie. Han har al­tid er­kla­e­ret sig selv for wa­li­sisk og vil­let spil­le for Wales. Han har va­e­ret en del af vo­res ung­doms­hold gen­nem al­le al­ders­grup­per­ne, og vi har set ham kom­me igen­nem. Jeg tro­e­de al­drig, det vil­le gå no­gen an­den vej,” sag­de land­stra­e­ner Chris Co­le­man iføl­ge Daily Te­le­graph ef­ter at ha­ve gi­vet Wood­burn de­but.

Den wa­li­si­ske tra­e­ner lod og­så Wood­burn spil­le en halv ti­me mod Mol­d­ova tirs­dag af­ten. Her lag­de ind­skif­te­ren med et godt ind­la­eg op til Hal Rob­son-Ka­nus 1-0-scor­ing i 2-0-sej­ren.

To land­skam­pe, ét mål og én as­sist. Gan­ske godt gå­et af en 17-årig. (Stan)

Fo­to: David Davies/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.