MØRKT KAPITEL FOR ET LYSENDE TA­LENT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - TRANSFERSKAEBNER -

Han blev reg­net som et af de stør­ste ta­len­ter i he­le Asi­en af sin lands­mand Park Ji-Sung. ”Ta­et på at va­e­re et ge­ni,” be­skrev Syd­koreas U/15-land­stra­e­ner Jung Jung-Yong ham som. Og han skul­le va­e­re trå­dt i Lio­nel Mes­sis fod­spor i FC Bar­ce­lo­na. Men på trans­fer­vin­du­ets sid­ste dag blev 19-åri­ge Se­ung Woo Lee pra­e­sen­te­ret som ny spil­ler i Hel­las Vero­na, og der­med slut­te­de det, der i sid­ste en­de blev en trist hi­sto­rie om et af FC Bar­ce­lo­nas sto­re ta­len­ter.

Den be­gynd­te el­lers som en po­si­tiv forta­el­ling i 2010. Ved den sto­re ung­doms­tur­ne­ring Da­no­ne Cup op­da­ge­de Bar­ce­lo­na­scou­ten Al­bert Pu­ig den 12-åri­ge syd­kore­a­ner, der mar­ke­re­de sig som en dyg­tig målsco­rer og frem­ra­gen­de drib­ler. Pu­ig kun­ne li­de, hvad han så, og al­le­re­de som 13-årig kom Lee til Ca­ta­lo­ni­en, hvor han straks var at reg­ne blandt be­røm­te La Ma­si­as mest loven­de spil­le­re. Han faldt godt til i Spa­ni­en, og slog en klu­bre­kord ved at la­ve 39 mål i 29 kam­pe for U/13-hol­det. Den hav­de tid­li­ge­re til­hørt Lio­nel Mes­si.

Men snart vend­te lyk­ken for stor­ta­len­tet. FC Bar­ce­lo­na måt­te nem­lig slet ik­ke hen­te ham til Ca­ta­lo­ni­en, ef­ter­som det er ulov­ligt at kø­be spil­le­re un­der 18 år i an­dre ver­dens­de­le. Sa­gen om Se­ung Woo Lee blev den før­ste do­mi­no­brik i den af­fa­e­re, der i sid­ste en­de gav FC Bar­ce­lo­na et trans­fer­for­bud i de to vin­du­er i 2015, men da var syd­kore­a­ne­ren al­le­re­de ble­vet ramt per­son­ligt. I ja­nu­ar 2013 fik han ka­ran­ta­e­ne af FI­FA og måt­te ik­ke spil­le kam­pe for Bar­ce­lo­na frem til sin 18 års fød­sels­dag den 6. ja­nu­ar 2016.

Se­ung Woo Lee blev i Bar­ce­lo­na. Der var in­ter­es­se fra Pre­mi­er Le­ague og fra Re­al Madrid, men han blev i Ca­ta­lo­ni­en, selv om klub­bens age­ren var skyld i, at han ik­ke måt­te spil­le kam­pe, før han blev myn­dig. I tre år måt­te han nø­jes med ven­skabs­kam­pe og op­tra­e­de­ner på de syd­kore­an­ske U-lands­hold, men der be­vi­ste han, at ta­len­tet var stort. I 2014 blev han top­sco­rer og Tur­ne­rin­gens Spil­ler, da Syd­korea vandt sølv ved de asi­a­ti­ske U/16-mester­ska­ber. Blandt an­det lag­de han op til fi­re mål og score­de selv en en­kelt gang i 7-1-sej­ren over Sy­ri­en i se­mi­fi­na­len.

Men tre år uden klubkam­pe er me­get, og da Se­ung Woo Lee i ja­nu­ar 2016 vend­te til­ba­ge til Bar­ce­lo­nas ung­doms­hold, var han ik­ke den sam­me do­mi­ne­ren­de spil­ler, som før han fik ka­ran­ta­e­ne.

”Jeg vil­le kun­ne spil­le på første­hol­det, hvis jeg valg­te en an­den klub, og jeg har mod­ta­get den slags til­bud, men min drøm er at spil­le i Bar­ce­lo­na, som er den stør­ste klub i ver­den,” sag­de han iføl­ge El Mun­do Depor­ti­vo i vin­ter, men drøm­men om første­hol­det blev ha­em­met af, at han hav­de pro­ble­mer med at spil­le sig til en rol­le som fast mand på det bed­ste U-hold. Bar­ce­lo­nas re­ser­ve­hold kun­ne han hel­ler ik­ke kom­me på.

Og den­ne som­mer tog han så kon­se­kven­sen og for­lod Spa­ni­en. Nu prø­ver han sig i ste­det af i Hel­las Vero­na og te­ster, om han i Ita­li­en kan få det gen­nem­brud, der lig­ne­de en selv­føl­ge, da han var i si­ne før­ste te­e­na­ge­år.

”I dag er en trist dag for mig. Jeg tro­e­de al­drig, ti­den vil­le kom­me, hvor jeg skul­le si­ge far­vel til FC Bar­ce­lo­na, mit livs klub; gen­nem de se­ne­ste år mit hjem, hvor jeg ger­ne vil­le ha­ve bo­et i he­le min kar­ri­e­re,” skrev Lee på Twit­ter, hvor­ef­ter han tak­ke­de al­le i Bar­ce­lo­na.

”Nu vil jeg va­e­re langt va­ek, men jeg vil va­e­re en end­nu stør­re culé [Bar­ce­lo­na-fan]. Jeg hå­ber, vi mø­des igen en dag.”

Det sid­ste er ik­ke umu­ligt, for i de kom­men­de to år har ca­ta­lo­ni­er­ne en til­ba­ge­købs­klau­sul. Men for nu er det far­vel til et stort ta­lent, som FC Bar­ce­lo­na al­drig fik den ful­de gavn af, for­di klub­ben egent­lig ik­ke måt­te kø­be ham i før­ste om­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.