LANDSHOLDS- OG LEDELSES-FARCEN KAN TORPEDERE VM-DRØMMENE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Iskri­ven­de stund er kvin­delands­hol­dets spil­le­re, Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU end­nu ik­ke ble­vet eni­ge om en af­ta­le, der sik­rer na­e­ste tirs­dags VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp i Un­garn. Ud over Un­garn og det dan­ske kvin­delands­holds øv­ri­ge ri­va­ler i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen er det sva­ert at få øje på vin­der­ne i den ak­tu­el­le kon­flikt, med min­dre man når et kom­pro­mis, der om et par år vi­ser sig at va­e­re li­ge nøj­ag­tig det, hol­det og DBU hav­de brug for i ind­fri­el­sen af VM-am­bi­tio­ner­ne og de na­e­ste trin på vej­en mod at gø­re kvin­de­fod­bold fuld­tidspro­fes­sio­nelt i Dan­mark.

Så­dan ser det langt fra ud nu.

Grill­pøl­ser­ne er af­be­stilt og af­te­nens EM-re­van­che på et ud­solgt sta­dion i Hor­sens af­lyst.

Og skal DBU på va­er­ste 2004-manér, hvor Brønd­by IF og AaB var snub­len­de na­er at sen­de ve­te­ran-hold i kamp i UEFA Cup­pen midt i en spil­ler­strej­ke, ud at re­k­rut­te­re et hold af­lø­se­re til tirs­da­gens Un­garn-kamp, kan kvin­de­fod­bolds bed­ste år i år­ti­er en­de med far­ce og yd­my­gel­se for al­le.

Man kan dis­ku­te­re, om spil­ler­ne har kra­e­vet en li­ge vel stor løn­for­hø­jel­se, selv­om det be­løb i ek­stra sti­pen­di­er for at spil­le på lands­hol­det, man sam­men med Spil­ler­for­e­nin­gen har bedt om, kun vil løf­te ud­gif­ten til det, de mind­ste hold i her­rer­nes 1. di­vi­sion bru­ger på spil­ler­ne.

Men DBU’s må­ned­lan­ge for­søg på slet ik­ke at ind­gå en kol­lek­tiv af­ta­le på grund af en juri­disk fin­te, der i sid­ste en­de kun hand­ler om at spa­re pen­ge, vir­ker kon­flikt­sø­gen­de og som et ty­de­ligt sig­nal til det her­re­lands­hold, man li­ge straks skal for­hand­le en ny af­ta­le med til ti­den ef­ter VM i Rusland.

Selv­om der på et fi­lo­so­fisk, og juri­disk, plan må­ske er en po­in­te i, DBU ik­ke er ar­bejds­gi­ver, i hvert fald ik­ke den pri­ma­e­re, hav­de det set fra den­ne stol va­e­ret me­re op­rig­tigt og vakt stør­re genklang at hen­vi­se til, at ind­ta­eg­ter­ne fra kvin­delands­hol­det end­nu slet ik­ke står mål med den løn­for­hø­jel­se, der kra­e­ves.

For mig vir­ker det helt ty­de­ligt, at den dår­li­ge stem­ning fra tid­li­ge­re for­hand­lin­ger mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen er bå­ret med ind i den­ne kon­flikt, isa­er i DBU.

DBU’s for­mand Jes­per Møl­ler og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Claus Bret­ton-Mey­er glim­rer ved de­res to­ta­le fra­va­er i of­fent­lig­he­den, mens Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør Mads Øland som van­ligt la­der DBU ste­ge i sit eget fedt og ik­ke ud­ta­ler sig.

Man kan fryg­te for, hvad der skal ske, når der kom­mer langt stør­re be­løb på bor­det i for­bin­del­se med her­re­lands­hol­dets for­hand­lin­ger, der ef­ter pla­nen skal be­gyn­de i det­te ef­ter­år og med for­del kun­ne va­e­re på plads i god tid før det VM i Rusland, der er sid­ste tur­ne­ring da­ek­ket af den nu­va­e­ren­de af­ta­le.

Fron­ter­ne bli­ver skrid­tet af i øje­blik­ket med kvin­delands­hol­dets af­ta­le som slag­mark, og hvis man er i tvivl om, hvad A-lands­hol­dets top­fi­gu­rer som Si­mon Kja­er, Chri­sti­an Erik­sen og Wil­li­am Kvist sy­nes om den nu­va­e­ren­de DBU-le­del­se, kan man blot spo­le nog­le få må­ne­der tilbage til hi­sto­ri­er­ne om dår­lig mad, ska­des­be­hand­ling un­der det van­te ni­veau på klubhol­de­ne og FCK-spil­le­re, der ik­ke gad at sid­de og ven­te på et ru­te­fly langt ud på ef­ter­mid­da­gen da­gen ef­ter en land­skamp og i ste­det chart­re­de et fly.

Nu skal lands­hol­det li­ge for­bi Mon­te­ne­gro, Ru­ma­e­ni­en og sand­syn­lig­vis og­så to kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod en på pa­pi­ret sta­er­ke­re mod­stan­der, før VM i Rusland er ak­tu­elt.

Men mu­lig­he­den for bul­der, brag og kon­flikt, der ska­der de sport­s­li­ge chan­cer, er til ste­de i det gif­ti­ge kli­ma mel­lem spil­ler­ne og de­res fod­bold­for­bund.

DBU kom­mer til at frem­stå ufor­be­redt og som alt an­det end et sam­lings­punkt, og man må hå­be, vilj­en og ev­nen til at fin­de løs­nin­ger ind­fin­der sig i beg­ge lej­re, før man har gra­vet sig så langt ned, at dan­sker­ne mi­ster in­ter­es­sen.

Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tipsbladet.dk/blogs.

Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på face­book.com/tipsbladet

Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.