RIGE EJERE OG VILD NEYMAR-SOM­MER GAV REKORD I SU­PER­LIGA­EN

Superliga-klub­ber­ne solg­te spil­le­re til ud­lan­det for over 200 mil­li­o­ner kro­ner i som­me­rens trans­fer­vin­due. Der­med ender som­me­ren 2017 som det stør­ste trans­fer­vin­due i Su­per­liga­en, si­den Tips­bla­dets hal­vår­li­ge ana­ly­ser be­gynd­te i 2008. Pen­ge­sta­er­ke ejere i

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SUPERLIGA-TRANSFERS - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Da Superliga-klub­ber­ne i som­me­ren 2011 skul­le for­sta­er­ke sig til den nye sa­e­son, var det ik­ke plat­in­kor­te­ne, de 12 sport­s­di­rek­tø­rer hav­de haft frem­me, da som­me­rens rov skul­le gø­res op og FC Kø­ben­havn for al­vor tog hul på ti­tel­for­sva­ret ef­ter den for­nem­me tur i Champions League med ot­ten­de­dels­fi­na­ler mod Chel­sea i be­gyn­del­sen af året.

Kø­ben­hav­ner­ne køb­te gan­ske vist ind for 30 mil­li­o­ner kro­ner, men der­u­d­over var det så som så med in­ve­ste­rin­ger­ne.

FC Nordsjaelland hen­te­de Mik­kel Beck­mann for om­kring en mil­li­on kro­ner og fik Pa­tri­ck Mti­liga trans­fer­frit i Ma­la­ga, mens Jo­res Oko­re blev he­vet op fra U/19-hol­det.

AaB fandt Kay­ke Rod­ri­gu­es i en bra­si­li­ansk se­kun­da­klub, AGF gav kon­trak­ter til Sø­ren Lar­sen og At­le Ro­ar Hå­land, FC Midtjyl­land gav et par mil­li­o­ner for Tim Jans­sen i nedryk­ke­de Es­b­jerg, og i Brønd­by flot­te­de man sig med kon­trak­ter til trans­fer­fri Den­nis Rom­me­da­hl og Mik­kel Thy­ge­sen.

Alt i alt blev der købt for 40,9 mil­li­o­ner kro­ner og solgt for 47,7, hvoraf me­re end halv­de­len af sal­get lå i én en­kelt han­del, Wil­li­am Kvists skif­te til VfB Stutt­g­art.

”De fle­ste klub­ber i Eu­ro­pa har øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger, og det be­ty­der, at du skal ha­ve rig­tig go­de spil­le­re for at få stør­re trans­fer­be­løb,” sag­de Sil­ke­borg IF’s boss Kent Mad­sen i Tipsbladet om et trans­fer­vin­due, der kun li­ge ak­ku­rat var stør­re end i som­me­ren 2009, hvor bå­de fod­bold­klub­ber, Dan­mark og ver­den ge­ne­relt var lam­met, mens fi­nanskri­sen lag­de virk­som­he­der og mil­li­o­ner af ar­bejds­plad­ser ned.

Kon­tra­sten til det trans­fer­vin­due, vi her seks år se­ne­re net­op har va­e­ret gen­nem, er til at få øje på.

De rå tal i Tips­bla­dets sto­re ana­ly­se vi­ser, der i som­me­ren 2017 blev solgt spil­le­re for over 230 mil­li­o­ner kro­ner og købt spil­le­re for over 125, hvoraf langt ho­ved­par­ten af hand­ler­ne med en trans­fer­be­ta­ling var med uden­land­ske klub­ber.

Så­le­des var 216 mil­li­o­ner kro­ner af i alt 233,5 mil­li­o­ner kro­ners trans­fers ud af de 14 Superliga-klub­ber til klub­ber i ud­lan­det, mens der blev solgt for 17,5 mil­li­o­ner kro­ner til kon­kur­ren­ter i Su­per­liga­en.

Sam­men­lig­net med 2011 er det en fi­redob­ling af det be­løb, der sam­let skif­te­de ha­en­der på som­me­rens trans­fer­mar­ked i Su­per­liga­en.

De­bat­ten om stør­rel­sen på trans­fers har den­ne som­mer først og frem­mest dre­jet sig om Ney­mars skif­te fra FC Bar­ce­lo­na til Pa­ris Saint-Ger­main, men og­så i Dan­mark kan man iføl­ge en eks­pert se ef­fek­ten af klu­be­je­re, der ik­ke på kort sigt har be­hov for at tje­ne pen­ge på drif­ten af de­res fod­bold­klub.

”Brønd­by IF, FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn har ik­ke spa­ret på pengene. Med de spil­le­re, de har få­et ind, er der na­er­me­re end be­spa­rel­ser ta­le om en sport­s­lig op­rust­ning,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen, part­ner og øko­nom ved re­vi­sions­fir­ma­et De­loit­te.

”Det dryp­per på de dan­ske klub­ber fra ud­lan­det, som I for ek­sem­pel vi­ser i AaB’s salg af Jo­akim Ma­e­h­le [se si­de 27]. Men helt over­ord­net er den stør­ste forskel sam­men­lig­net med for fi­re-seks år si­den, at klub­ber­ne har en bed­re øko­no­mi. Ude i Eu­ro­pa er der en langt stør­re om­sa­et­ning af spil­le­re, og Superligaens top­klub­ber har følt, de var nødt til at in­ve­ste­re i trup­pen for at le­ve op til målsa­et­nin­ger­ne i Su­per­liga­en og Eu­ro­pa,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen.

”Og så er der ejere i ek­sem­pel­vis FC Midtjyl­land og Brønd­by IF, der er vil­li­ge til at bru­ge pen­ge, og­så på et an­det ni­veau end vi så for fem år si­den. De er vil­li­ge til at kø­be spil­le­re og in­ve­ste­re det, der skal til for at ba­e­re un­der­skud­de­ne på regn­ska­ber­ne. Ek­sem­pel­vis er Jan Bech An­der­sen i Brønd­by nødt til at va­e­re i na­er­he­den af FC Kø­ben­havn sport­s­ligt i for­hold til det brand, Brønd­by IF har, og der har man åben­bart vur­de­ret, at der skal hen­tes spil­le­re ind ude­fra,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen om FC Midtjyl­land og Brønd­by, der til sam­men net­to har brugt 35 mil­li­o­ner kro­ner på spil­le­re den­ne som­mer.

PRE­MI­ER LEAGUES DEADLINE IK­KE FOR­DEL

Superliga-klub­ber på tva­ers af liga­en har holdt fast i det sport­s­li­ge for­brug eller har skru­et op med be­ty­de­li­ge spil­ler­køb i FC Midtjyl­land, Brønd­by IF og AaB for­u­den FC Kø­ben­havns for­søg på at er­stat­te pro­fi­ler­ne Cor­ne­li­us, Au­gustin­s­son, ”Zanka” og te­e­na­ge­ren Vi­ctor Jen­sen, der ind­brag­te kø­ben­hav­ner­ne en stor sum.

Med et VM na­e­ste som­mer i Rusland er der ud­sigt til, at spil­le­re med go­de sa­e­so­ner kan sa­el­ges til nye, sto­re be­løb na­e­ste som­mer, da VM ty­pisk sti­mu­le­rer trans­fer­mar­ke­der­ne i Eu­ro­pa og der­med kan smit­te af på Su­per­liga­en.

Hvor man­ge pro­fi­ler der så er tilbage i ar­se­na­let, isa­er dem i den ret­te al­der un­der 25-26 år, kan va­e­re sva­ert at vur­de­re li­ge nu, hvor top­hol­de­ne har spil­let to usta­bi­le må­ne­der i den nye sa­e­son, men pengene vil va­e­re der­u­de trods vis­se be­kym­rin­ger om frem­ti­den for sto­re tv-af­ta­ler i nog­le år, hvor se­er­tal­le­ne på klas­sisk flow-tv fal­der vold­somt.

En in­ter­es­sant fak­tor at hol­de øje med det kom­men­de år er ef­fek­ten af Pre­mi­er Leagues flyt­ning af trans­fer­vin­du­et til tors­da­gen i den uge, hvor liga­en be­gyn­der.

Ind­til vi­de­re har in­gen fulgt trop, og hvor man­ge an­dre, der gør det, er li­ge nu sva­ert at vur­de­re.

In­gen an­dre liga­er kan som Pre­mi­er League ig­no­re­re den eu­ro­pa­ei­ske ska­eb­ne for de top­hold, der skal ud i kva­li­fi­ka­tions­kam­pe til Champions League og Eu­ro­pa League. Selv for klub­ber fra de stør­ste liga­er – mi­nus Pre­mi­er League – be­ty­der en mis­set eller vel­lyk­ket kva­li­fi­ka­tion til Eu­ro­pa Leagues grup­pe­spil en del for øko­no­mi­en, og for dan­ske klub­ber er der him­mel­vid forskel på, om man er sik­ret mini­mum 50 mil­li­o­ner kro­ner fra Eu­ro­pa League og 200+ mil­li­o­ner fra Champions League, eller om man må nø­jes med kam­pe mod de 13 Superliga-kon­kur­ren­ter.

”For Superliga-klub­ber og man­ge an­dre klub­ber i Eu­ro­pa gør det en stor forskel, om man kom­mer i de eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil eller ej. Hvis nu Su­per­liga­en hav­de be­stemt sig for at luk­ke 15. au­gust, kun­ne FC Kø­ben­havn ik­ke ha­ve hen­tet tre spil­le­re, ef­ter man kend­te sin ska­eb­ne i Champions League,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen.

”Jeg tror be­stemt ik­ke, det vil va­e­re en for­del for Su­per­liga­en at ryk­ke ved den nu­va­e­ren­de trans­fer­de­ad­li­ne om som­me­ren. Med min­dre man får ind­til fle­re ejere ind med sam­me mid­ler som man ken­der det fra Qa­tar, vil det stil­le Superliga-klub­ber­ne va­e­sent­ligt dår­li­ge­re, hvis de ik­ke ken­der de­res eu­ro­pa­ei­ske ska­eb­ne før deadline eller selv har luk­ket for at hen­te spil­le­re, mens liga­er i for ek­sem­pel Frank­rig, Spa­ni­en og Hol­land hol­der la­en­ge åbent,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen. +

Fo­to: Jens Dres­ling/Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.