SPILLERBUDGETTER I SU­PER­LIGA­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SUPERLIGA-TRANSFERS -

FC KØ­BEN­HAVN 120

FC Kø­ben­havn er fort­sat klart før­en­de på løn­nin­ger og trans­fer­be­ta­lin­ger i Su­per­liga­en, og med end­nu et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil i ef­ter­å­ret (og de bonus­ser, det ud­lø­ser) og en stor ud­skift­ning i spil­ler­trup­pen den­ne som­mer er der lagt nog­le mil­li­o­ner til spil­ler­bud­get­tet i den­ne sa­e­son. FCK er blandt de før­en­de i in­ve­ste­rin­ger i ta­len­t­ar­bej­det med et for­brug, der er na­er­me­re 20 end 10 mil­li­o­ner.

BRØND­BY IF 75

Brønd­by IF har hand­let flit­tigt de se­ne­ste 13 må­ne­der, og det hol­der for­bru­get op­pe, hvil­ket Hany Mukhtar-af­ta­len til et to­cif­ret mil­li­onbe­løb med Ben­fi­ca og­så gør. De nye spil­le­re er ik­ke i sam­me hø­je (ta­et på løn­før­en­de i Su­per­liga­en) løn­ni­veau, som Da­ni­el Ag­ger, Tho­mas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der var. Brønd­by IF er blandt de før­en­de i in­ve­ste­rin­ger i ta­len­t­ar­bej­det.

FC MIDTJYL­LAND 70

FC Midtjyl­land har be­talt no­get stør­re trans­fers for spil­le­re i 2014 og 2015, end man gjor­de i det­te vin­due, men ale­ne på an­tal­let af fuld­voks­ne første­holds­spil­le­re med der­til­hø­ren­de hø­je løn­nin­ger er FCM’s spil­ler­bud­get nog­le mil­li­o­ner kro­ner stør­re end i sid­ste sa­e­son. Selv­om no­get af det var util­sig­tet (mang­len­de salg af Novak, ek­sem­pel­vis), spil­ler for­mand Ras­mus An­ker­sen og klu­be­jer Mat­t­hew Ben­ham med de øko­no­mi­ske mus­k­ler i en sa­e­son, hvor FCK be­trag­tes som sår­bar.

AGF 40

AGF har fast­holdt bud­get­tet og, li­ge­som den sta­dig re­la­tivt nye sport­s­chef Pe­ter Chri­sti­an­sen tid­li­ge­re var vant til i Ran­ders FC, fun­det nye spil­le­re med la­ve trans­ferom­kost­nin­ger. Nye folk som Pi­er­re Kan­strup, Ada­ma Gu­ira, Jakob An­ker­sen og To­bi­as Sa­na er dog ik­ke bil­li­ge i drift, så AGF har fort­sat Superligaens fjer­de­hø­je­ste spil­ler­bud­get og kan sag­tens ta­en­kes at bru­ge fle­re pen­ge, når (hvis?) den dag kom­mer, hvor hol­det la­eg­ger sig op i top 6 af Su­per­liga­en. AGF lig­ger i den øv­ri­ge mid­delklas­se i for­bru­get på ta­len­t­ar­bej­det og har blandt an­det in­ve­ste­ret i bed­re fa­ci­li­te­ter.

AAB 32

AaB har va­e­ret sa­er­de­les ak­tiv sam­men­lig­net med klub­bens van­ligt af­da­em­pe­de til­gang til trans­fer­mar­ke­det. Ik­ke si­den 2009 ef­ter mester­skabs­sa­e­so­nen og tu­ren i Champions League har AaB in­ve­ste­ret så tungt med fi­re spil­le­re ind, der hver isa­er har ko­stet mil­li­o­ner ale­ne i trans­fer­be­ta­ling.

AaB’s suc­ces­ri­ge ta­len­t­ar­bej­de dri­ves på et mid­delklas­se-bud­get.

OB 31

OB hav­de et stil­le trans­fer­vin­due, der ik­ke gi­ver de sto­re aen­drin­ger i spil­ler­bud­get­tet. Fyn­bo­er­ne lig­ger i mid­delklas­sen i for­brug på ung­doms­ar­bej­det.

FC NORDSJAELLAND 28

Sja­el­la­en­der­ne har fort­sat et skar­pt løn­hie­rar­ki med en stor hånd­fuld voks­ne spil­le­re og så en lang ra­ek­ke ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re og gha­ne­se­re med rød­der på Right to Dream-aka­de­mi­et, der så langt­fra hø­rer til blandt Superligaens bedst- eller na­est­bed­ste be­tal­te. Til gen­ga­eld bru­ger FC Nordsjaelland fort­sat flest pen­ge på ung­doms­ar­bej­de ef­ter FCK, Brønd­by IF og FC Midtjyl­land, og har pro­cen­tu­elt det stør­ste for­brug på ung­doms­ar­bej­det i Su­per­liga­en.

RAN­DERS FC 27

Be­ty­de­li­ge ud­skift­nin­ger i Ran­ders-trup­pen den­ne som­mer hol­der for­bru­get op­pe, selv­om der røg en del spil­le­re ud af trup­pen med pa­e­ne løn­nin­ger. Øko­no­mi­en i Ran­ders FC er sta­dig for­nuf­tig, om­end man har sig­tet ef­ter top 6 i Su­per­liga­en, og­så øko­no­misk, hvil­ket de sport­s­li­ge pra­e­sta­tio­ner ik­ke står mål med trods sid­ste we­e­kends for­lø­sen­de sejr i År­hus.

SØN­DERJY­SKE 19

Søn­derjy­skE har skif­tet en del ud i trup­pen i de to trans­fer­vin­du­er i 2017 og sig­ter fort­sat ef­ter, at man lang­somt får res­sour­cer­ne til at skrue lidt op for spil­ler­bud­get­tet i de kom­men­de år. Selv­om Søn­derjy­skE har skru­et op for ta­len­t­ar­bej­det hø­rer de sta­dig til blandt dem, der bru­ger mindst.

LYNG­BY 18

Det er me­get be­gra­en­set, hvad Lyng­by har brugt af nye pen­ge den­ne som­mer, isa­er sam­men­lig­net med sid­ste som­mers sto­re in­ve­ste­ring i spil­ler­kon­trak­ter til en hånd­fuld er­far­ne spil­le­re. En be­gra­ens­ning, der er me­get na­tur­lig qua eje­ren Hel­lerup Fi­nans’ usik­re øko­no­mi og mis­lyk­ke­de for­søg på at sa­el­ge klub­ben til uden­land­ske in­ve­sto­rer. På et smalt bud­get le­ve­rer Lyng­by fort­sat flot ta­len­t­ud­vik­ling med en so­lid po­si­tion som al­ter­na­tiv til de va­e­sent­ligt stør­re og sta­er­ke­re ri­va­ler FCN og stor­klub­ber­ne FC Kø­ben­havn og Brønd­by IF.

SIL­KE­BORG IF 18

Ska­den til Alex og en sats­ning med flyt­nin­gen til den ny hjem­me­ba­ne be­ty­der, at Sil­ke­borg IF bru­ger fle­re pen­ge på første­hol­det end sid­ste år – og­så et for SIF re­la­tivt mar­kant be­løb, som dog bleg­ner sam­men­lig­net med, hvad der el­lers bru­ges af pen­ge i de fle­ste Superliga-klub­ber. Ta­len­t­ar­bej­det er fort­sat pri­o­ri­te­ret højt, når man ta­ger stør­rel­sen på første­hol­dets spil­ler­bud­get i be­tragt­ning.

HO­BRO 12

Opryk­ker­ne blev fuld­tidspro­fes­sio­nel­le i en gli­den­de pro­ces ef­ter op­ryk­nin­gen i 2014, og som Superliga-hold i 2017/2018 er Ho­bro fuld­tidsprof­fer på vil­kår, der lig­ner an­dre små Superliga-klub­ber. Det gi­ver og­så et stør­re bud­get end tid­li­ge­re, uden at det nu­va­e­ren­de suc­ces­hold spa­en­der bu­en for hårdt i til­fa­el­de af sport­s­lig ned­t­ur.

AC HOR­SENS 11

AC Hor­sens har hen­tet yn­gre og ind­til vi­de­re suc­ces­ri­ge spil­le­re ind, nu og­så med stør­re po­ten­ti­a­le for vi­de­resalg og lidt la­en­ge­re kon­trak­ter end i sid­ste sa­e­son, hvor ACH fi­nan­si­elt ik­ke sat­se­de no­get som helst, man ik­ke hav­de. Bo Hen­rik­sens hold er ik­ke la­en­ge­re det bil­lig­ste i Su­per­liga­en, men det er sta­dig ta­et på med et sam­let for­brug på sam­me ni­veau som i sid­ste sa­e­son, og ta­len­t­ud­vik­lin­gen er det sam­me.

FC HELS­IN­GØR 6,5

Med op­ryk­nin­gen og til­knyt­nin­gen af fle­re kon­trakt­spil­le­re end tid­li­ge­re sti­ger Hels­in­gø­rs bud­get uund­gå­e­ligt fra at ha­ve va­e­ret et af de min­dre i 1. di­vi­sion. Men opryk­ker­ne er først ved at se på fuld­tidspro­fes­sio­na­lis­me og har stort set kun ud­gif­ter til løn­nin­ger og op­gra­de­rin­gen af sta­dion, der til gen­ga­eld var re­la­tivt dyr for en så lil­le klub. Hels­in­gør er et af de mind­ste Superliga-hold i det­te årtu­sin­de og har et bud­get, der ind­til vi­de­re mat­cher.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.