ULREICHS URIASPOST

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Pa­ris Saint-Ger­main var frem­ra­gen­de ons­dag af­ten på Parc des Prin­ces – men fransk­ma­en­de­ne fik det må­ske en anel­se nem­me­re, end de bur­de ha­ve gjort. Ved 1-0-må­let be­gav Ney­mar sig ud på en lang og flot drible­tur, og hans af­le­ve­ring end­te hos Da­ni Al­ves, der hav­de hav­de ta­get et af si­ne man­ge løb fremad – men egent­lig gav ba­ck­ens første­be­rø­ring må­l­mand Sven Ul­rich mu­lig­hed for at gli­de ned i bol­den i ste­det for at la­de den gå mel­lem be­ne­ne.

Ved 2-0 var det Mbap­pé, der før­te bol­den frem og af­le­ve­re­de til Ca­va­ni, hvis af­slut­ning blev sendt knald­hårdt af­sted med før­ste touch med ret­ning mod net­ta­get – og Ulreich nå­e­de ik­ke at re­a­ge­re og der­med sa­et­te af, in­den bol­den hav­de pas­se­ret ham. Og så var kam­pen af­gjort.

Den 29-åri­ge ke­e­per har ak­tu­elt tjan­sen i Bay­ern Mün­chen-må­let, for­di Ma­nu­el Neu­er har et brud i fo­den og ven­tes ude til den an­den si­de af nytår, og det er fo­re­lø­big ik­ke gå­et ret godt. Sid­ste fre­dag var Bay­ern Mün­chen på vej mod en sik­ker 2-0-sejr over Wol­fsburg, da han lod et fris­park fra 25 me­ter gå i mål, selv om det sad li­ge på ham, og han ba­re skul­le pa­re­re bol­den va­ek. Det slut­te­de 2-2, og det var ik­ke et re­sul­tat, man hav­de brug for i Bay­ern li­ge nu. Fem da­ge se­ne­re le­ve­re­de Ulreich så også en tvivl­s­om pra­e­sta­tion i Pa­ris, og på tysk tv er det end­da ble­vet dis­ku­te­ret, om Neu­ers af­lø­ser har et syns­pro­blem – hvil­ket han dog selv har af­vist.

”Det er helt ab­surd, hvor­for skul­le jeg ha­ve pro­ble­mer med sy­net? Det var min fejl mod Wol­fsburg, for­di jeg fejl­vur­de­re­de bol­den, men jeg så bol­den kom­me mod mål og be­va­e­ge­de mig ef­ter den. Det er dum snak,” sag­de Ulreich, da han i Frank­rig måt­te for­sva­re sin tra­el­se uge.

Til gen­ga­eld var Car­lo An­ce­lot­ti kri­tisk ef­ter Champions League-ne­der­la­get.

”Ulreich var ik­ke an­svar­lig for ne­der­la­get, men han kun­ne ha­ve gjort det bed­re,” sag­de ita­li­e­ne­ren.

Ef­ter fem sa­e­so­ner som fast mand i VfB Stutt­g­art kom Svein Ulreich i 2015 til Bay­ern Mün­chen som re­ser­ve for Ma­nu­el Neu­er. Han hav­de 176 Bun­des­liga-kam­pe med sig, men i sin før­ste Bay­ern-sa­e­son spil­le­de han ba­re tre kam­pe, en af dem én sym­bolsk ind­skift­ning ef­ter 51 mi­nut­ter af sa­e­so­nens sid­ste Bun­des­liga-kamp, men i sid­ste sa­e­son blev det til fem kam­pe på grund af en ska­de til Neu­er. Nu kan han alt­så se frem til at få re­sten af ef­ter­å­ret, og det på et tids­punkt hvor et svin­gen­de Bay­ern-hold kun­ne ha­ve haft godt af det nor­ma­le første­valgs flot­te red­nin­ger og ma­eg­ti­ge au­ra.

”Lad os va­e­re ae­r­li­ge, Ney­mar er li­geg­lad med hvem, der står i Bay­erns mål,” sag­de le­gen­da­ri­ske Sepp Mai­er til TZ ef­ter Neu­ers ska­de, men vir­ke­lig­he­den har va­e­ret en an­den, for det har ik­ke over­ra­sken­de haft en ef­fekt på Bay­erns spil, at ver­dens bed­ste må­l­mand er på ska­des­li­sten.

Før som­mer­fe­ri­en gik den man­ge­åri­ge re­ser­ve Tom Star­ke på pen­sion for i ste­det at bli­ve må­l­mand­stra­e­ner i klub­ben, men han har net­op gjort co­me­ba­ck. Bay­ern Mün­chen har få­et lov til at ind­lem­me ham i Champions League-trup­pen på grund af Neu­ers ska­de, men den 36-åri­ge ex-fod­bold­pen­sio­nist er ik­ke løs­nin­gen på det ak­tu­el­le pro­blem. For det før­ste stod han al­le­re­de før sit kar­ri­e­re­stop bag Ulreich, for det an­det har Car­lo An­ce­lot­ti un­der­stre­get, at Star­ke aku­telt er tred­je­valg – også 17-åri­ge Chri­sti­an Frü­chtl er for­an i hie­rar­ki­et.

Så Bay­ern Mün­chen må kla­re sig med det, man har, ind­til Ma­nu­el Neu­er ven­der tilbage. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.