FCK-KAMP SOM NY MARKØR FOR LYNGBY

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

I sid­ste sa­e­son kom Lyng­bys kam­pe mod FC Kø­ben­havn til at stå som va­e­sent­li­ge mar­kø­rer, bå­de for den sa­e­son, der var, og den sa­e­son der ef­ter­hån­den er 10 kam­pe gam­mel.

Opryk­ker­ne åb­ne­de nem­lig gen­sy­net med Su­per­liga­en i Par­ken i mid­ten af juli sid­ste år, og selv om David Ni­el­sens ud­valg­te tab­te 3-0, var der un­der­vejs ting og ten­den­ser, der vi­ste, at hol­det hav­de fart i fød­der­ne og mas­ser af fod­bold i tan­ker­ne. Den an­den kamp i grund­spil­let blev tabt 0-1 hjem­me uden de sto­re og af­gø­ren­de mo­men­ter, men så mød­tes de to hold igen i Par­ken i mester­skabs­spil­let, hvor An­dri­ja Pav­lovic la­ve­de et sja­el­dent hattrick for hjem­me­hol­det, men først ef­ter Lyng­bys for­svars­styr­mand Mat­hi­as Tau­ber var ud­gå­et med en kna­eska­de, der si­den vi­ste sig at va­e­re af den me­get al­vor­li­ge slags, der også ra­ek­ker ind i den­ne sa­e­son.

Tre ne­der­lag i tra­ek til FCK og ska­den til an­fø­re­ren ram­te dog ik­ke formsta­er­ke Lyngby, for ef­ter ta­bet i Par­ken vandt de re­sten af kam­pe­ne i den sa­e­son. Så­le­des også hjem­me­kam­pen i den na­est­sid­ste run­de mod FC Kø­ben­havn med 3-1, der gav det sid­ste skub til at luk­ke sa­e­so­nen med en 3-0 sejr i Midtjyl­land og en bå­de me­get over­ra­sken­de og me­get for­nem tred­je­plads til føl­ge for opryk­ker­ne.

Og nu ga­el­der det så FC Kø­ben­havn igen for Lyngby, der har va­e­ret langt fra sid­ste sa­e­sons styr­ke i den­ne om­gang. For tred­je­plad­sen gav ad­gang til Eu­ro­pa League-kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor Lyngby spil­le­de seks kam­pe mod Bangor, Slovan Bra­tisla­va og Kras­no­dar, hvil­ket på­vir­ke­de sa­e­son­star­ten i Su­per­liga­en i ne­ga­tiv ret­ning, mens sid­ste sa­e­sons be­røm­te 1-0 sej­re også er for­s­vun­det ud af regn­ska­bet uden må­l­mand Jes­per Han­sen, der røg til FC Midtjyl­land, og den kna­eska­de­de Tau­ber.

Så hvad kom­mer kam­pen mod FC Kø­ben­havn til at mar­ke­re den­ne gang for Lyngby?

”Den kamp har vi ma­er­ket ud, for det er mod de bed­ste hold, at man ser, hvor man lig­ger hen­ne, og jeg er sik­ker på, at vi har en god chan­ce i den kamp på søn­dag. Det er FCK, vi mø­der, ja, men dem har vi slå­et før. Man kan al­drig slå FCK, for­di man ik­ke tror, at man kan slå dem. Den prø­ver jeg at ven­de lidt om,” si­ger ch­eftra­e­ner David Ni­el­sen før søn­da­gens se­ne kamp i Lyngby.

”FCK be­gyn­der godt nok at lig­ne sig selv me­re og me­re, men de er ik­ke på høj­de med det, de var sid­ste år, og de har va­e­ret ude på en lang rej­se, som vi selv har prø­vet, så det ved vi, hvad be­ty­der. Det er vo­res ud­gangs­punkt, og så skal vi lyk­kes med at da­em­me op for dem,” ly­der det fra man­den, der for fi­re må­ne­der si­den kun­ne fejre en bron­ze­plads, men nu må se sit Lyngby-mand­skab i den tun­ge en­de af ta­bel­len på en 12. plads.

”Spil­le­ma­es­sigt er vi okay, sy­nes jeg, men når man har få­et en lang­som start, skal der ik­ke så me­get til, før man får en dår­lig fø­lel­se igen. Nu har vi haft en god pe­ri­o­de, hvor vi ik­ke har tabt i lang tid. Vi har få­et et po­int i Midtjyl­land og et i Ran­ders, og vi har slå­et Hels­in­gør hjem­me, og så ta­ger vi til Aal­borg og ta­ber.”

”Så­dan en ra­ek­ke er jo ik­ke far­lig i sig selv, men når man kom­mer fra, at man ik­ke har nok med ind i det, så bli­ver et tab i Aal­borg vir­ke­lig til no­get ”fan­dens også.” Men det skal man kun­ne ab­stra­he­re fra, el­lers kom­mer man al­drig i gang.”

”Så vi er ik­ke in­de i no­gen dår­lig pe­ri­o­de. Ser man de sid­ste fi­re kam­pe, så er der in­gen pro­ble­mer. Pro­ble­met er det, vi har le­ve­ret, da vi ik­ke helt var os selv,” si­ger David Ni­el­sen før kam­pen mod FC Kø­ben­havn, der kan vi­se sig at bli­ve end­nu en markør for Lyngby-hol­det. (pynd­ten)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.