DEN FORANDREDE ERIKSEN

Fra seks mål i 57 kam­pe under Mor­ten Ol­sen til 10 scor­in­ger i 14 under Åge Hareide. Chri­sti­an Eriksen har en­de­lig ramt det hø­je ni­veau for Dan­mark også, men hvor­dan fik land­stra­e­ne­ren løst op for ta­len­tet? Det gjor­de han ved at skaf­fe den of­fen­si­ve play­ma

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHRISTIAN ERIKSEN - TEKST: THOMAS PYNDT

Ta­len­tet var der al­drig no­gen tvivl om, men til gen­ga­eld var tviv­len be­gyndt at tryk­ke. Vil­le Chri­sti­an Eriksen en­de som det ufor­lø­ste ta­lent i lands­holds­re­gi? En frem­ra­gen­de play­ma­ker, der bril­le­re­de for eu­ro­pa­ei­ske stor­klub­ber som Ajax og Tot­ten­ham, men al­drig fandt det sam­me ni­veau på det dan­ske lands­hold – i øv­rigt lidt på sam­me må­de som spil­le­ren han tid­ligt i kar­ri­e­ren blev sam­men­lig­net med, Mi­cha­el Laud­rup.

Sta­ti­stik­ken var i hvert fald ik­ke med fyn­bo­en, der de­bu­te­re­de på lands­hol­det al­le­re­de som 18-årig i marts 2010 og fik spil­le­tid ved VM i Syd­afri­ka sam­me år, men godt fem år se­ne­re måt­te se end­nu en slut­run­de gli­de Dan­mark af ha­en­de ef­ter et sam­let play­of­f­ne­der­lag til Sve­ri­ge. I den EM-kva­li­fi­ka­tion var Eriksen hel­ler ik­ke kom­met på tav­len, så da Mor­ten Ol­sen tak­ke­de af ef­ter de 2-2 i Par­ken til Zla­tans Sve­ri­ge, var Erik­sens tal 57 land­skam­pe og seks mål, her­af de fem sat ind i ven­skabs­kam­pe, mens han hel­ler ik­ke hav­de va­e­ret i stand til at score på lands­hol­dets hjem­me­ba­ne i Par­ken.

Det var skidt, og det var ae­r­ger­ligt, når nu man we­e­kend ef­ter we­e­kend kun­ne se, hvor god han var på Whi­te Hart La­ne. Der blev skre­vet og spe­ku­le­ret me­get i blandt an­det for sta­tio­na­e­re an­gri­be­re i sam­spil­let for­an mod­stan­der­mål, men løs­nin­gen var en helt an­den. Den var bå­de gan­ske sim­pel og me­get van­ske­lig, men den stod hur­tigt klar for den kom­men­de land­tra­e­ner Åge Hareide, da han i for­be­re­del­sen til sit nye job sad og kig­ge­de Dan­marks ny­li­ge kva­li­fi­ka­tions­kam­pe igen­nem, mens han blandt an­det spe­ku­le­re­de over, hvor­dan han kun­ne få for­løst Chri­sti­an Eriksen.

”Jeg var me­get op­ta­get af at gi­ve Chri­sti­an mest mu­ligt plads, og på et tids­punkt sad jeg og så kam­pen i Par­ken mod Ar­me­ni­en [2-1 på et sent sej­rs­mål af Thomas Ka­h­len­berg], for dem skul­le vi jo selv mø­de. Der spil­le­de Kro­hn-De­hli og Las­se Schö­ne på hver sin kant, Bendt­ner spil­le­de på top, og så spil­le­de Chri­sti­an på den of­fen­si­ve midt i en 4-3-3.”

”Når bol­den så blev spil­let op for­an, var der fi­re mand, der ryk­ke­de mod bol­den sam­ti­dig. De to kan­ter, an­gri­be­ren og så Chri­sti­an. Og de tog jo også hver sin ar­me­ner med de­r­ind, så der end­te med at va­e­re ot­te mand på et om­rå­de på må­ske fi­re gan­ge fi­re me­ter, og der­for blev det me­get, me­get trangt for Chri­sti­an at ud­fol­de sig.”

”Den­gang spil­le­de man me­get i fød­der­ne. Mor­ten vil­le jo me­get ger­ne hol­de på bol­den og spil­le po­s­ses­sion-fod­bold, hvil­ket var fint nok, men jeg er me­re op­ta­get af, at vi har po­s­ses­sion på den sid­ste tred­je­del. At vi får bol­den hur­tigt derop og så spil­ler der­fra. Det tror jeg fak­tisk pas­ser Chri­sti­an bed­re, for så kan han kom­me til bol­den.”

”Jeg vil ik­ke ha­ve ham så me­get mod bol­den, jeg vil hel­le­re ha­ve ham ind i an­den­bolds­fa­ser, en­ten om vi spil­ler den ind via kan­ter eller via di­a­go­na­ler, for Chri­sti­an har et fan­ta­stisk blik for, hvor bol­den fal­der ned. Det er vig­tigt at få vendt ham mest mu­ligt mod mod­stan­de­rens mål og ik­ke mindst at gi­ve ham plads, så der ik­ke er for man­ge, der kom­mer ind i det rum, hvor han er,” for­kla­rer Åge Hareide, mens hans ha­en­der kon­stant teg­ner for­ma­tio­ner og bold­løb i luf­ten over bor­det.

Og da land­stra­e­ne­ren star­te­de op med lands­hol­det i en 3-5-2-for­ma­tion i ste­det for Mor­ten Ol­sens fo­re­truk­ne 4-3-3, var det ik­ke kun af hen­syn til de man­ge dyg­ti­ge cen­ter­for­sva­re­re på lands­hol­det, det var også for at skaf­fe den nød­ven­di­ge plads til den of­fen­si­ve play­ma­ker Chri­sti­an Eriksen.

”Med 3-5-2 kun­ne vi bre­de vo­res spil ud. Vi fik kan­ter­ne la­ve­re i ba­nen som wing­ba­cks, i ste­det for at de stod højt og løb ind i ba­nen, som Mor­ten hav­de det. Og med to an­gri­be­re hav­de vi al­tid en an­gri­ber, der gik dybt, og der­med la­ve­de rum, som Chri­sti­an så kun­ne la­ve ind­spil til, mens vi kun­ne bru­ge wing­ba­ck­er­ne i an­den fa­se, hvis det var nød­ven­digt. På den må­de blev der me­re plads til Chri­sti­an, så han kun­ne gå bredt og van­dre rundt i for­hold de to forwards. Det var tan­ken bag.”

”Så aen­dre­de vi til 4-3-3, ef­ter vi hav­de fun­det tryg­he­den i 3-5-2, og det har vi så også aen­dret lidt, spe­ci­elt til kam­pen mod Po­len hvor vi me­re eller min­dre spil­le­de over­falds­fod­bold i sto­re de­le af kam­pen. Vi spil­le­de for­bi de­res midt­ba­ne, hvor de er godt or­ga­ni­se­re­de, og så så man Chri­sti­an kom­me op på an­den­bol­de­ne, som han er så god til at få fat på, sam­ti­dig med at han, når bol­den ry­ger over hans mar­ke­ring, ven­der sig me­get hur­ti­ge­re og pist, så er han va­ek.”

”Han har et fan­ta­stisk øje for, hvor bol­den drop­per ned, og han la­e­ser det hur­ti­ge­re end mod­stan­de­ren. Han ser rum­me­ne, også i kom­bi­na­tions­spil­let hvor han har løs­nin­ger­ne, før han na­er­mest har få­et bol­den på fød­der­ne. Men at kun­ne la­e­se hvor bol­den fal­der ned, det er man af­ha­en­gig af he­le ti­den. Det er ren fod­bold­hjer­ne, og det er så vig­tigt, at han har det i sig.”

”Når man ser Chri­sti­an spil­le, så gør han he­le ti­den det, der er sva­e­rest for mod­stan­de­ren, og sam­ti­dig er det sva­ert for dem at la­e­se ham, hvil­ket gør ham så op­ti­mal som spil­ler. Og så er det som om, at han har så­dan nog­le flu­eøj­ne, for på en eller an­den må­de kan han se he­le ba­nen rundt,” si­ger land­stra­e­ne­ren med et grin.

Men det er ik­ke tak­ti­ske aen­drin­ger, som han har sid­det og plan­lagt ale­ne eller med as­si­stent Jon Da­hl To­mas­son, han har også haft Eriksen med på råd, også hvad an­går aen­drin­gen til over­falds­fod­bol­den, der fun­ge­re­de så fint mod Po­len.

”Chri­sti­an for­tal­te mig, at Tot­ten­ham også gør det af og til. Hvis de mø­der kom­pak­te hold, så slår de langt på Ka­ne eller Al­li, og så føl­ger midt­ba­nen med op, hvil­ket jeg også hav­de be­ma­er­ket.”

”Li­ge ef­ter jeg blev land­stra­e­ner, be­søg­te jeg ham i Eng­land og tal­te med ham, og det sam­me har jeg gjort i år, mens jeg også mød­tes med bå­de ham og Po­chet­ti­no, da Tot­ten­ham var i Nor­ge og spil­le mod In­ter før sa­e­son­star­ten.”

”For jeg vil også me­get ger­ne ha­ve et godt for­hold til tra­e­ner­ne. Det er vig­tigt, at man ken­der hin­an­den, så man kan få det op­ti­ma­le ud af spil­ler­ne, vi­de hvad han ar­bej­der med, og hvad jeg ar­bej­der med, så tin­ge­ne lig­ner hin­an­den.”

”Jeg har li­ge va­e­ret i Ita­li­en, hvor jeg hav­de en lang dis­kus­sion med Ata­lan­tas tra­e­ner om, hvor­dan han ser på An­dreas Cor­ne­li­us, og hvor­dan jeg ser på ham. Det er me­get in­ter­es­sant at hø­re om, hvor­dan de ser de styr­ker, de skal bru­ge på de­res hold, for så kan vi gø­re tin­ge­ne så ens som mu­ligt i ste­det for, at vi gør no­get helt an­det.”

”Chri­sti­an har jo et skar­pt fod­bold­ho­ved, så Po­chet­ti­no for­tal­te også om, hvor­dan han brug­te Chri­sti­an til at van­dre ud og kom­me ind igen. Han er fri og kan gå bå­de til ven­stre og til høj­re og van­dre ind i rum­met bag an­gri­be­ren. Og det sam­me gør han med os, han van­drer i de sam­me rum, og nog­le gan­ge gør han det også for at ska­be plads. Han op­sø­ger ik­ke bol­den he­le ti­den. Det er han me­get dyg­tig til at va­ri­e­re,” si­ger Åge Hareide, der har haft Chri­sti­an Eriksen med fra start i 14 af de 15 land­skam­pe, han fo­re­lø­big har stå­et i spid­sen for, og det med spek­taku­la­e­re resultater.

For ef­ter seks mål i 57 kam­pe under Mor­ten Ol­sen har Eriksen sco­ret 10 i 14 kam­pe under Hareide sup­ple­ret med seks as­sists.

SLUTSPILSKULTUR OG SELVTILLID

Det er dog ik­ke kom­met uden vi­de­re, for i de tre før­ste ven­skabs­kam­pe kom Eriksen ik­ke på tav­len, men så gjaldt det Bul­ga­ri­en i Ki­rin Cup i ja­pan­ske Osa­ka langt va­ek fra de van­te ram­mer, og selv om kam­pen var li­ge­gyl­dig, vi­ste den sig at bli­ve vig­tig, for ef­ter et helt år og ot­te land­skam­pe uden mål la­ve­de Eriksen hat-tri­ck.

”Det sat­te ham i gang. Jeg har jo selv spil­let fod­bold, og jeg ved, at hver kamp man lyk­kes i, sa­et­ter en i gang til den na­e­ste kamp. Der­for ae­r­gre­de det mig også, at vi ik­ke kom til at spil­le fi­na­le i Ki­rin Cup, for vi hav­de Bos­ni­en to­talt på gaf­len og før­te 2-0, men sam­ti­dig var der en gla­e­de over, at vi slog Bul­ga­ri­en med 4-0, og at vi score­de så man­ge mål. Det hav­de spil­ler­ne sav­net, for de var gå­et gen­nem en

t

”Han er en fan­ta­stisk fod­bold­spil­ler og sand­syn­lig­vis end­nu bed­re, end hvad folk tror” ÅGE HAREIDE OM CHRI­STI­AN ERIKSEN

Chri­sti­an Eriksen som land­stra­e­ne­ren har lagt tak­tik ef­ter: Med plads om­kring sig og med ret­ning mod mod­stan­de­rens mål. Fo­to: Kim Mat­t­häi Leland/Gon­za­les Pho­to/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.