”VM er no­get, vi­drøm­mer om”

For Mon­te­ne­gro er land­skam­pen mod Dan­mark i na­e­ste uge den stør­ste, si­den Bal­kan-na­tio­nen i 2011 spil­le­de play­off-kam­pe mod Tjek­ki­et om at kom­me med til EM. Tips­bla­det har talt med in­de­ha­ve­ren af Montenegros land­skamps­re­kord, Elsad Zvero­tic, om mø­det med

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - MONTENEGRO-DANMARK - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

Kam­pen mod Mon­te­ne­gro på na­e­ste tors­dag bli­ver de­fi­ne­ren­de for det dan­ske lands­hold. Vin­des op­gø­ret i Pod­go­ri­ca, går Dan­mark op på an­den­plad­sen, som sik­res med uaf­gjort hjem­me i sid­ste run­de mod Ru­ma­e­ni­en, der ik­ke har no­get at spil­le for. Mod Mon­te­ne­gro kan Åge Ha­rei­des lands­hold ta­ge end­nu et skridt mod at bli­ve den suc­ces, der teg­ne­de sig i de tid­li­ge sep­tem­ber­kam­pe mod Po­len og Ar­me­ni­en, men som var så langt va­ek for ba­re et år si­den, da Dan­mark tab­te i Warszawa og i Par­ken mod net­op mon­te­ne­gri­ner­ne.

Men også for Mon­te­ne­gro er kam­pen sa­er­de­les vig­tig. De to mod­stan­de­re lig­ger á po­int og med pra­e­cis sam­me målsco­re, begge med fin mu­lig­hed for at kom­me med til Rusland. Og mens det for Dan­mark ef­ter fra­va­er i 2014 og 2016 vil va­e­re et co­me­ba­ck til slut­run­de­fod­bold, som dan­sker­ne har va­e­ret van­te med at spil­le si­den mid­ten af fir­ser­ne, har Mon­te­ne­gro al­drig tid­li­ge­re del­ta­get som selv­sta­en­dig na­tion.

Det, der en­gang var Ju­goslavi­en, er i dag syv selv­sta­en­di­ge sta­ter. Mon­te­ne­gro var i 2006 det na­est­sid­ste land til at er­kla­e­re sig uaf­ha­en­gigt af Ser­bi­en – kun Ko­so­vo fulg­te ef­ter to år se­ne­re. I år er det 10 år si­den, Mon­te­ne­gro spil­le­de sin før­ste of­fi­ci­el­le land­skamp, og si­den den­gang har lands­hol­det for­søgt at kva­li­fi­ce­re sig til en slut­run­de, som Ser­bi­en, Kro­a­tien, Slove­ni­en og Bos­ni­en al­le har gjort før dem. Det var ta­et på, da Mon­te­ne­gro i ef­ter­å­ret 2011 spil­le­de sig til to play­of­f­kam­pe mod Tjek­ki­et om at kom­me med til EM i Po­len og Ukrai­ne, men tjek­ker­ne vandt sam­men­lagt 3-0 og tog EM-bil­let­ter­ne.

Nu skal Mon­te­ne­gro mod Dan­mark spil­le den vel nok stør­ste kamp si­den Tjek­ki­et-kam­pe­ne i novem­ber 2011. Og FC Sions Elsad Zvero­tic, en af ve­te­ra­ner­ne på lands­hol­det, tror også, den bli­ver van­ske­lig.

”Det bli­ver en sva­er kamp. Vi vandt i Dan­mark, og vi vil for­sø­ge at vin­de igen, men vi ved, at Dan­mark er et rig­tigt godt hold. De vandt 4-0 over Po­len, og de vandt også den na­e­ste kamp med 4-1. Så det er et godt hold,” si­ger Zvero­tic.

Den 30-åri­ge ba­ck så til fra ba­en­ken, da Mon­te­ne­gro sid­ste ef­ter­år be­søg­te Par­ken. Ga­ester­ne vandt 1-0 tak­ket va­e­re en scor­ing af Fa­tos Be­ciraj. Tre da­ge for­in­den hav­de mon­te­ne­gri­ner­ne vun­det med he­le 5-0 over Ka­sak­h­stan, og da den sejr blev fulgt op med et flot re­sul­tat i Kø­ben­havn, blom­stre­de am­bi­tio­ner­ne og op­ti­mis­men. Det gør den sta­dig.

”Dan­mark hav­de man­ge chan­cer, men de score­de ik­ke. Nu spil­ler vi hjem­me, og der er vi rig­tigt go­de. Vi vil gø­re alt for at ta­ge tre po­int. Vin­de­ren af kam­pen har stor chan­ce for at kom­me til VM. Men det bli­ver en hård kamp,” si­ger Zvero­tic, hvis lands­hold har vun­det tre af fi­re hjem­me­kam­pe i kva­li­fi­ka­tio­nen – kun Po­len rej­ste fra Pod­go­ri­ca med en 2-1sejr tak­ket va­e­re en sen scor­ing af Lukasz Piszczek.

Mod Dan­mark kan Zvero­tic kom­me i kamp mod Wil­li­am Kvist, som han ken­der i for­vej­en. Han har spil­let sam­men med FC Kø­ben­havn­midt­ba­ne­spil­le­ren, da de begge var i Ful­ham i for­å­ret 2014.

”Han er en god fyr. Vi spil­le­de sam­men i Ful­ham, og han er en me­get pro­fes­sio­nel mand,” si­ger Zvero­tic.

VETERANEN PÅ BA­EN­KEN

Elsad Zvero­tic blev født den 31. ok­to­ber 1986 i by­en Be­ra­ne, den­gang en del af Storju­goslavi­en, i dag Mon­te­ne­gro. Han var fi­re år, da han med sin fa­mi­lie flyt­te­de til Schweiz, og han vok­se­de op i Sankt Gal­len.

Med ti­den ud­vik­le­de han sit fod­bold­ta­lent, og han blev så god, at han fik en kamp på det schweizi­ske U/18-lands­hold. Men da det mon­te­ne­grin­ske fod­bold­for­bund i 2007 var ble­vet en del af bå­de UEFA og FIFA og fik til­la­del­se til at spil­le of­fi­ci­el­le kam­pe, be­slut­te­de ta­len­tet at re­pra­e­sen­te­re sit op­rin­de­li­ge hjem­land. På da­va­e­ren­de tids­punkt hav­de han bo­et fi­re gan­ge så man­ge år i Schweiz, hvor han, bort­set fra halvan­det år i Lon­don som Ful­ham­spil­ler, også har spil­let og le­vet si­den, men al­li­ge­vel føl­tes skif­tet rig­tigt.

”Jeg vok­se­de op i Schweiz, og spil­le­de for det schweizi­ske U-lands­hold, men der­ef­ter be­stem­te jeg mig for at spil­le for Mon­te­ne­gro. Jeg be­slut­te­de mig i hjer­tet.”

Ef­ter først at ha­ve spil­let U/21-fod­bold for Mon­te­ne­gro de­bu­te­re­de Elsad Zvero­tic på A-lands­hol­det som 21-årig i maj 2008, da han fik 30 mi­nut­ter som ind­skif­ter i en ven­skabs­sejr over Ka­sak­h­stan. Og han bed sig fast i trup­pen og på hol­det. Han har spil­let 61 kam­pe i trøj­en, og det er re­kord for det un­ge lands­hold. Ef­ter Zvero­tic føl­ger Fa­tos Be­ciraj med 49 og der­na­est stjer­ner­ne Ste­van Jo­ve­tic, Mirko Vuci­nic og Ste­fan Savic med hen­holds­vis 48, 46 og 45.

”Det er en stor ting, for da jeg be­gynd­te at spil­le for lands­hol­det, tur­de jeg ik­ke drøm­me om, at jeg vil­le bli­ve spil­le­ren med flest kam­pe. Det gør mig glad, at jeg har man­ge kam­pe for lands­hol­det,” si­ger Zvero­tic.

Åre­ne er gå­et, og selv om Zvero­tic kun er 30 år gam­mel, er han en af de ae­ld­ste i den mon­te­ne­grin­ske lands­hold­strup. Af de 24 spil­le­re, der skal re­pra­e­sen­te­re lan­det mod Dan­mark, er kun den 33-åri­ge ke­e­per Mla­den Bozovic ae­l­dre. Og Zvero­tic har mi­stet sin stam­plads. FC Sion-spil­le­ren har va­e­ret ud­ta­get til samt­li­ge kam­pe i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, men har kun spil­let tre af dem som ind­skif­ter. Hjem­me i FC Sion er han fast mid­ter­for­sva­rer, men på lands­hol­det fo­re­tra­ek­ker tra­e­ner Lju­bisa Tum­bako­vic duo­en Ste­van Savic og Marko Si­mic.

”Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne spil­le. Al­le vil ger­ne spil­le, men hvis jeg kan hja­el­pe hol­det på den­ne må­de, vil jeg gø­re alt for at hja­el­pe med min er­fa­ring.”

Elsad Zvero­tic er ik­ke den ene­ste, der kun­ne ha­ve spil­let for et an­det land. Et par af de andre spil­le­re er li­ge­som for­sva­re­ren vok­set op uden for Bal­kan, og en pa­en hånd­fuld har re­pra­e­sen­te­ret andre lan­de på ung­doms­ni­veau. Et ek­sem­pel er 18-åri­ge Se­ad Haksa­ba­novic, der i au­gust blev solgt fra Halmstad til West Ham for cir­ka 25 mil­li­o­ner kro­ner. Han er født og op­vok­set i Sve­ri­ge, som han har spil­let 24 U-land­skam­pe for. Haksa­ba­novic var reg­net som et af svensk fod­bolds stør­ste ta­len­ter, men han valg­te i maj at skif­te til Mon­te­ne­gro, hvor han er ble­vet en del af et lands­hold, spil­ler­ne er stol­te af at spil­le for.

”Al­le er gla­de for at spil­le for lands­hol­det, og det kan man se på ba­nen og på re­sul­ta­ter­ne,” si­ger Zvero­tic.

HOLDÅNDEN SKAL BAERE

Elsad Zvero­tic var ubrugt re­ser­ve, da Mon­te­ne­gro i sep­tem­ber 2008 spil­le­de den før­ste kva­li­fi­ka­tions­kamp, 2-2 mod Bul­ga­ri­en. Det end­te med en fem­te­plads i pulj­en, langt fra en bil­let til VM i Syd­afri­ka, men al­le­re­de i na­e­ste om­gang var det ta­et på.

I kva­li­fi­ka­tio­nen til EM 2012 blev Mon­te­ne­gro to­er i pulj­en – ef­ter Eng­land, men for­an Zvero­tic’ an­det hjem­land Schweiz. Han spil­le­de samt­li­ge grup­pe­kam­pe samt de to play­of­f­kam­pe mod Tjek­ki­et, som tjek­ker­ne vandt sam­men­lagt 3-0. Så ta­et på en slut­run­de har Mon­te­ne­gro ik­ke va­e­ret si­den, og min­der­ne fra de kam­pe ta­ger Zvero­tic med sig ind til na­e­ste uges ska­eb­ne­kamp mod Dan­mark.

”I star­ten byg­ge­de vi et nyt hold. Vi var en ny na­tion, og det var ik­ke nemt at fin­de spil­le­re, se på spil­le­re, ta­ge spil­le­re. Tid­li­ge­re var det en ae­l­dre ge­ne­ra­tion, men nu er det et yn­gre hold. Vi har en mas­se ta­lent.”

”VM er no­get, vi drøm­mer om, for det er ta­et på, men jeg kan godt hu­ske EM-play­of­f­kam­pe­ne. Det er ta­et på, men det er sta­dig langt va­ek. Der­for bli­ver den­ne kamp af­gø­ren­de for os,” si­ger Zvero­tic, der be­teg­ner fa­el­les­ska­bet som en af Montenegros sto­re styr­ker.

”Vi har god holdånd, og vi har go­de spil­le­re. Vi har byg­get et nyt hold; et yn­gre hold. Og vi gør det godt. Jeg tror, det bli­ver en hård kamp, men vi stil­ler med et godt hold li­ge­som i Dan­mark.”

Mon­te­ne­gro er et ungt lands­hold og en ung na­tion. Der­for vil en even­tu­el kva­li­fi­ka­tion til VM be­ty­de me­get, forta­el­ler Elsad Zvero­tic.

”Det vil­le va­e­re stort, for vi er et lil­le land, og vi er ik­ke no­get gam­melt lands­hold. Vi har go­de resultater, for­di vi har go­de spil­le­re fra det­te land, og ge­ne­relt er der man­ge go­de spil­le­re på Bal­kan. Vi er et lil­le og ungt lands­hold og en lil­le og ung na­tion, og fol­ket vil ska­be en fan­ta­stisk at­mos­fa­e­re mod Dan­mark.”

”At kva­li­fi­ce­re sig til VM er det stør­ste, man kan gø­re for sit land, for fod­bold er num­mer ét. Det vil­le va­e­re ut­ro­ligt,” si­ger lands­holds­spil­le­ren, der også per­son­ligt drøm­mer om at kom­me til Rusland.

”VM vil­le va­e­re top­pen. Jeg drøm­te om det som barn, og nu er det ta­et på, at jeg kan spil­le et ver­dens­mester­skab.”

Et skridt på vej­en skal ta­ges tors­dag i Pod­go­ri­ca, når Åge Hareide og co. kom­mer på be­søg.

”Jeg hå­ber, vi vinder, men det bli­ver en sva­er kamp. Dan­mark vil også gå ef­ter at vin­de.”

Jub­len var stor, da Mon­te­ne­gro sid­ste år slog Dan­mark. Nu skal de for­sø­ge at gen­ta­ge be­drif­ten. Fo­to: Jens Dres­ling/ Ritzau Fo­to

Elsad Zvero­tic var i 2012 i Dan­mark med Yo­ung Boys, hvor han mød­te FC Midtjyl­land og Jes­per Ju­els­gård. Fo­to: Ernst van Nor­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.