SKA­EB­NE­KAMP PÅ LA BOMBONERA

Selv om Argentina har va­e­ret i tre sto­re fi­na­ler i lø­bet af de sid­ste tre år, har ef­ter­hån­den 30-åri­ge Lio­nel Mes­si end­nu ik­ke vun­det en stor in­ter­na­tio­nal ti­tel med sit lands­hold. VM i Rusland na­e­ste som­mer lig­ner lidt den sid­ste mu­lig­hed uden­for Sy­da­mer

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ARGENTINA - TEKST: THOMAS PYNDT

Det be­gynd­te, som ar­gen­ti­ner­ne hav­de hå­bet. Med Jor­ge Sampa­o­li på si­de­linj­en med et års for­sin­kel­se tog Argentina nem­lig til Au­stra­li­en og be­sej­re­de ae­r­ke­ri­va­len fra Bra­si­li­en med 1-0. Godt nok var det kun en op­vis­nings­kamp, og godt nok stil­le­de Bra­si­li­en uden Ney­mar, men Mes­si tog den lan­ge tur for med det sam­me at bli­ve en del af Sampa­o­lis lands­hold, så det var ik­ke en kamp uden be­tyd­ning.

”Det er en ube­ha­ge­lig for­nem­mel­se at ta­be, og den må jeg la­e­re at ab­sor­be­re,” sag­de så­le­des den bra­si­li­an­ske land­stra­e­ner Ti­te ef­ter sej­re i si­ne ot­te før­ste kam­pe i job­bet, mens Sampa­o­li mod­sat var godt til­freds.

”I den over­ord­ne­de ana­ly­se er jeg glad for spil­ler­nes en­tu­si­as­me og hold­ning. Det er me­get op­mun­tren­de at slå Bra­si­li­en, for det er en klas­sisk kamp for os. Sej­ren er me­get vig­tig, for man spil­ler ik­ke ba­re en kamp for at mø­des, men for at vin­de. Spil­ler­ne vid­ste, hvor­dan de skul­le for­sva­re trøj­en,” lød det fra den nye land­stra­e­ner, der dog også godt vid­ste, at der var lang vej end­nu, før Argentina var tilbage ved for­dums styr­ke.

”Jeg har stor respekt for spil­ler­nes ind­sats, når jeg smi­der så man­ge ide­er på ba­nen med så lidt for­be­re­del­ses­tid. Det var ik­ke nemt at spil­le mod Bra­si­li­ens hø­je pres. Så der var nor­ma­le fejl, som jeg for­ven­te­de, men det, der be­ty­der no­get, var in­ten­tio­ner­ne. Jeg vil­le over­dri­ve, hvis jeg sag­de, at alt gik ef­ter pla­nen. Vi er be­gynd­te på en rej­se, og vi skal for­bed­re os me­get,” sag­de man­den, der i 2015 løf­te­de Chile til Co­pa Ame­ri­ca-tro­fa­e­et med fi­na­le­sejr mod sit hjem­land Argentina, og som al­le­re­de hav­de kun­net få sit drømm­ejob et år før, hvis ik­ke han li­ge hav­de skre­vet under med Se­vil­la.

I ste­det gik det til den de­fen­si­ve Ed­gar­do Bauza, der i lø­bet af sin pe­ri­o­de kun skaf­fe­de Argentina ni po­int i ot­te VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Så Sampa­o­lis lands­hold var pres­set, men hå­be­ne var sto­re, og tan­ken var, at den ke­de­li­ge fem­te­plads i kva­li­fi­ka­tions­grup­pen, der vil­le med­fø­re play­off-kam­pe mod New Ze­aland, hur­tigt kun­ne kon­ver­te­res til en an­den­plads ef­ter al­le­re­de kva­li­fi­ce­re­de Bra­si­li­en. Det kra­e­ve­de ba­re en sejr i Uru­gu­ay og det sam­me hjem­me mod Ve­nezu­ela. Men så­dan gik det som be­kendt ik­ke. Tva­er­ti­mod.

Hjem­me på Cen­ta­na­rio i Mon­te­vi­deo var Uru­gu­ay godt til­freds med at be­hol­de det ene po­int, så hol­det stil­le­de sig de­fen­sivt an, uden at Argentina var i stand til at ned­bry­de for­svar­sva­er­ker­ne, og der­med slut­te­de det som det be­gynd­te. Der­for skul­le Argentina nu vin­de de sid­ste tre kva­li­fi­ka­tions­kam­pe for at slut­te blandt de fi­re di­rek­te kva­li­fi­ce­re­de, men­te Sampa­o­li, hvor­ef­ter hans hold straks øde­lag­de den plan ved kun at spil­le 1-1 hjem­me mod Ve­nezu­ela, den klart dår­lig­ste na­tion i den sy­da­me­ri­kan­ske VM-kva­li­fi­ka­tion. Og Argentina kun­ne end­da kun ud­lig­ne ef­ter pau­sen via et selv­mål, så i de se­ne­ste fi­re kva­li­fi­ka­tions­kam­pe har et lands­hold, der kan tra­ek­ke på of­fen­si­ve pro­fi­ler som Lio­nel Mes­si, Paulo Dy­ba­la, Mau­ro Icar­di og Ser­gio Agüero ik­ke va­e­ret i stand til at score ba­re ét mål fra åbent spil.

Så det, der trods spil­le­ma­es­si­ge pro­ble­mer og tre for­skel­li­ge tra­e­ne­re på linj­en i den langstrak­te kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring, sta­dig vir­ke­de som en umu­lig­hed, be­gyn­der nu for al­vor at true: Argentina kan rent fak­tisk slut­te uden for top fem og der­med ik­ke bli­ve en del af VM i Rusland til na­e­ste som­mer. Nat­ten til fre­dag ga­el­der det formsta­er­ke Peru hjem­me, hvor­ef­ter Argentina luk­ker kva­li­fi­ka­tio­nen op­pe i høj­der­ne i Ecu­a­dors ho­ved­stad Qu­i­to, og så­dan som lands­hol­det har spil­let i de se­ne­ste par år, er in­tet gi­vet på for­hånd.

”Stem­nin­gen er me­get an­s­pa­endt, for al­voren er gå­et op for ar­gen­ti­ner­ne nu,” forta­el­ler Jo­nas Schwartz, der er kom­men­ta­tor på TV3 Sport og føl­ger den ar­gen­tin­ske fod­bold­ver­den ta­et, blandt an­det for­di han bo­e­de i lan­det fra 2005 til 2008.

”Argentina er jo en fod­bold­stormagt med alt, hvad der­til hø­rer af ar­ro­gan­ce og selv­fed­me, så for­nem­mel­sen har he­le ti­den va­e­ret, at det nok skul­le gå, selv da Bauza var der, og det be­gynd­te at gå ned ad bak­ke. For så fik man Sampa­o­li ind, og så var tan­ken, at ”nu har vi få­et en ny tra­e­ner ind, så nu bli­ver de sid­ste fi­re kam­pe ik­ke no­get pro­blem. Så kom­mer vi til det VM, og lad os så la­eg­ge den kva­li­fi­ka­tion bag os.” Men vi så jo, at så sim­pelt er det ik­ke.”

”Argentina er et hold, der i den grad le­der ef­ter sin iden­ti­tet. Det er et hold uden ret­ning, som man si­ger der­ov­re. Det kun­ne må­ske va­e­re gå­et an­der­le­des, hvis de hav­de sco­ret tid­ligt mod Ve­nezu­ela, men det gjor­de de ik­ke, og så kom pres­set fra tri­bu­ner­ne. Usik­ker­he­den og fru­stra­tio­ner­ne blev ty­de­li­ge­re, og der skal så lidt til nu. De er tynds­lid­te på bå­de selv­til­li­den og tå­l­mo­dig­he­den, de ar­gen­tin­ske fans, og der er man­ge ner­ver før de to kam­pe mod Peru og Ecu­a­dor.”

”De har vir­ke­lig få­et et gok i nød­den ef­ter de to før­ste kam­pe med Sampa­o­li, hvor to po­int jo var alt, alt for lidt,” si­ger Jo­nas Schwartz.

EN GRUNDIG LAND­STRA­E­NER

Så Sampa­o­li-hå­bet blev hur­tigt skudt ned med den me­get skuf­fen­de 1-1 mod Ve­nezu­ela, og selv om der ik­ke er no­gen tvivl om, at den 57-åri­ge ar­gen­ti­ner med sin tak­ti­ske klog­skab og of­fen­si­ve indstil­ling er en øn­ske­tra­e­ner for lands­hol­det, er spørgs­må­let også, om han er den rig­ti­ge mand på det for­ker­te tids­punkt. For det ta­ger tid at la­e­re Sampa­o­lis Bi­el­sa-in­spi­re­re­de sy­stem med kon­stant be­va­e­gel­se at ken­de, og tid er der ik­ke me­get af på et lands­hold, slet ik­ke et lands­hold under et tungt pres.

”Ja, han kom­mer ind i den her ner­vepi­r­ren­de og ka­o­ti­ske af­slut­ning uden mu­lig­hed for at byg­ge no­get op. Han har dog brugt ut­ro­lig me­get tid på at rej­se rundt og snak­ke med al­le de spil­le­re, der er in­de om­kring hol­det. Fod­bold­for­bun­det har vist, hvor­dan han har be­søgt al­le de sto­re spil­le­re, vi ken­der fra Spanien, Eng­land og Ita­li­en. Dem har han va­e­re for­bi med sin as­si­stent­tra­e­ner for at snak­ke med dem, for at forta­el­le dem hvad de skal, hvor­dan de skal spil­le, og hvad han for­ven­ter, og for at il­lu­stre­re det med vi­deo­er og sli­des.

”Det gjor­de han før de to se­ne­ste kam­pe, så han har va­e­ret me­get sy­ste­ma­tisk, og nu har han så va­e­ret af sted igen. Han har for ek­sem­pel li­ge va­e­ret i Bar­ce­lo­na for at snak­ke med Mes­si og Ma­s­che­ra­no, og han har igen sat sig sam­men med Dy­ba­la og andre vig­ti­ge spil­le­re,” forta­el­ler Jo­nas Schwartz om en me­get grundig land­stra­e­ner, der også har aen­dret tak­tik­ken til en me­re of­fen­siv 3-4-2-1 og sat Mes­si og Dy­ba­la sam­men for før­ste gang bag en an­gri­ber på top­pen, der mod Uru­gu­ay og Ve­nezu­ela var In­ters Mau­ro Icar­di, mens Ser­gio Agüero har va­e­ret re­ser­ve på ba­en­ken, og Ju­ven­tus’ Gon­za­lo Hi­gu­ain helt er ble­vet vra­get.

På pa­pi­ret så det rig­tig godt ud, men det lø­ste ik­ke op for Ar­gen­ti­nas man­gel på mål med mi­se­rab­le 16 af slagsen i 16 kva­li­fi­ka­tions­kam­pe.

”Det har jo også va­e­ret en stor fru­stra­tion i Argentina, at der slet ik­ke har va­e­ret no­gen re­la­tion i spil­let mel­lem Dy­ba­la og Mes­si. Nu var der en­de­lig en tra­e­ner, der vil­le bru­ge de to sam­ti­dig, hvor de er bedst, nem­lig bag an­gri­be­ren, men de fandt slet ik­ke hin­an­den. I Argentina ser man jo også al­le kam­pe­ne fra Eu­ro­pa, og de ser, hvor man­ge mål de of­fen­si­ve spil­le­re scorer. De kan se den ene ka­non­kamp ef­ter den an­den, men når de så kom­mer hjem, er det no­get helt an­det. Det er en ka­em­pe fru­stra­tion for ar­gen­ti­ner­ne,” si­ger Jo­nas Schwarz om et hold, der nok har va­e­ret i tre fi­na­ler på tre år, men tab­te VM-fi­na­len til Tys­kland og de to Co­pa-fi­na­ler til Chile og un­der­vejs ik­ke har le­ve­ret ret man­ge go­de kam­pe, men me­re har le­vet af Lio­nel Mes­sis ge­ni­a­le fod­bold­hjer­ne.

Det go­de spil kan nu sag­tens kom­me under Sampa­o­li, der har få­et en fem-årig af­ta­le og en job­ga­ran­ti, uan­set hvor­dan det går med VMkva­li­fi­ka­tio­nen, men det ta­ger tid, så li­ge nu ga­el­der det ba­re om at få de nød­ven­di­ge resultater mod først Peru og så Ecu­a­dor, som fak­tisk ind­led­te den ar­gen­tin­ske ned­t­ur ved i den før­ste VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp for snart to år si­den at vin­de 2-0 på Monu­men­tal i Bu­enos Ai­res, lands­hol­dets nor­ma­le hjem­me­ba­ne når kam­pe­ne la­eg­ges i ho­ved­sta­den.

Men Ri­ver Pla­tes sta­dion har ik­ke skabt me­gen suc­ces i den­ne om­gang, kun en sejr i fi­re kam­pe, så nu flyt­ter Argentina den sid­ste hjem­me­kamp mod Peru til Bo­ca Ju­ni­o­rs hjem­me­ba­ne, det sag­noms­pund­ne og stem­nings­fyld­te Bombonera i den syd­li­ge en­de af mil­li­onby­en ved At­lan­ter­ha­vet. Og det har Peru ik­ke haft så me­get imod, for selv om de har tabt de se­ne­ste 10 land­skam­pe i Argentina, så har de go­de min­der fra ”bol­sjedå­sen” i La Bo­ca.

”Vinder Argentina kam­pen mod Peru, er de jo na­e­sten til VM, men der er den sjove vin­kel på kam­pen, at tilbage i 1969 flyt­te­de Argentina også en af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Peru til Bombonera, og den end­te 2-2, så Argentina kom ik­ke til VM i Me­xi­co i 1970, det gjor­de Peru. Det er der ble­vet snak­ket me­get om i de ar­gen­tin­ske me­di­er.”

”For hvis Argentina ta­ber po­int til Peru, kan alt ske. Hvis Chile vinder over Ecu­a­dor, går de for­bi, og i den sid­ste kamp skal de til Bra­si­li­en. Der spe­ku­le­rer ar­gen­ti­ner­ne så over, at hvis det står så­dan til sidst, at de er af­ha­en­gi­ge af Bra­si­li­en, så er det ik­ke så godt. For Argentina vil det va­e­re en ka­ta­stro­fe, hvis de ik­ke kom­mer med til VM, men hvis det sker på grund af et Bra­si­li­en, der må­ske er knap så mo­ti­ve­re­de mod Chile, så er det end­nu va­er­re. Så den fryg­ter ar­gen­ti­ner­ne. De fryg­ter, at de skal kig­ge mod en an­den kamp i den sid­ste run­de.”

”Uan­set hvad bli­ver det sinds­sygt spa­en­den­de, og selv om Uru­gu­ay må­ske VM-sik­rer sig med Bra­si­li­en i na­e­ste uge, så fal­der re­sten nok først på plads i den sid­ste spil­ler­un­de. Det bli­ver helt vildt,” si­ger TV3 Sport-kom­men­ta­tor Jo­nas Schwartz.

Lio­nel Mes­si og Paulo Dy­ba­la for­la­der skuf­fe­de en må­l­løs før­ste halvleg mod Ve­nezu­ela, og det ar­gen­tin­ske VM-håb blev ik­ke stør­re ef­ter pau­sen, for kam­pen slut­te­de 1-1, hvil­ket har sat Argentina under et stort pres før de af­gø­ren­de kam­pe i den sy­da­me­ri­kan­ske VM-kva­li­fi­ka­tion.

Fo­to: Vi­ctor R. Cai­va­no/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.