SPØGELSET FRA BU­ENOS AI­RES FØRER PERU I KRIG MOD ARGENTINA OG MES­SI

Perus ned­t­ur be­gynd­te med en li­ge kamp mod Argentina i Bu­enos Ai­res. I na­e­ste uge er inka­er­ne tilbage i den ar­gen­tin­ske ho­ved­stad, hvor man igen er un­der­dog li­ge­som i den ef­ter­føl­gen­de hjem­me­kamp mod Co­lom­bia. Men pla­ce­ret på fjer­de­plad­sen, a po­int med Ar

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - PERU - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Ijuli i 2004 skul­le det va­e­re. Det var 22 år si­den, Peru se­ne­st hav­de va­e­ret til VM i fod­bold, men med Co­pa Améri­ca på hjem­me­ba­ne og en dyg­tig, bra­si­li­ansk land­stra­e­ner tro­e­de man i Peru, det en­de­lig var tid til, det un­der­pra­este­ren­de lands­hold skul­le ha­ve suc­ces.

Året in­den hav­de man spil­let 1-1 i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen mod Bra­si­li­ens ver­dens­me­stre, og selv­om man også hav­de tabt til Chile og hjem­me til Co­lom­bia, hav­de en sejr i be­gyn­del­sen af ju­ni 2004 i Mon­te­vi­deo over sta­er­ke Uru­gu­ay gi­vet nyt håb om, at der ven­te­de no­get stort i en pul­je med Bo­li­via, Ve­nezu­ela og Co­lom­bia, før VM-kva­li­fi­ka­tio­nen igen ven­te­de fra sep­tem­ber.

I trup­pen hav­de man de er­far­ne folk Nol­ber­to So­la­no og Ro­ber­to Pa­la­cios på midt­ba­nen, men først og frem­mest knyt­te­de op­ti­mis­men sig til su­per­stjer­nen Clau­dio Pizar­ro, ha­er­de­bre­de An­drés Men­doza og så te­e­na­gei­do­let Jef­fer­son Far­fán.

Umid­del­bart før Co­pa Améri­ca snup­pe­de PSV Eind­ho­ven og Guus Hid­dink den 19-åri­ge forward fra Ali­an­za Li­ma for om­kring 25 mil­li­o­ner kro­ner, og når man som na­er­va­e­ren­de skri­bent var på rej­se i Peru i ju­ni og juli 2004 var ind­tryk­ket, hvad end man så fod­bold sam­men med de lo­ka­le eller la­e­ste én af de tre dag­li­ge sport­sa­vi­ser, at det kun var et spørgs­mål om tid, før Far­fán var vi­de­re til en­ten FC Bar­ce­lo­na eller Re­al Madrid.

Det lil­le co­lom­bi­an­ske klubhold On­ce Cal­das, no­gen­lun­de sva­ren­de til Ho­bro ved den før­ste op­ryk­ning i 2014, hav­de i ju­ni 2004 nå­et fi­na­len i Sy­da­me­ri­kas svar på Champions League, Co­pa Li­berta­do­res, og her slog co­lom­bi­a­ner­ne så sel­ve­ste Bo­ca Ju­ni­o­rs, som var tra­e­net af den ar­gen­tinsk le­gen­de Car­los Bi­an­chi og rå­de­de over top­spil­le­re som Ro­lan­do Schi­avi, Die­go Cag­na og Ni­colás Bur­dis­so, for­u­den en vis ung her­re ved navn Car­los Te­vez.

Det lå i luf­ten, der kun­ne ske uven­te­de ting den­ne vin­ter på den syd­li­ge halv­kug­le.

Men trods op­ti­mis­men var op­tak­ten langt fra pro­blem­fri for hol­det.

For­bun­det hav­de lagt en del af for­be­re­del­ser­ne i USA, men det for­hin­dre­de ik­ke, at en al­le­re­de til­spid­set kon­flikt mel­lem Los In­cas og Perus of­fen­si­ve, frie tabloid­pres­se blev in­ten­si­ve­ret op til grup­pe­spil­let.

For­hol­det mel­lem avi­ser­ne og Perus stjer­ner og land­stra­e­ner Au­to­ri var alt an­det end godt, og da en tabloi­da­vis of­fent­lig­gjor­de en hi­sto­rie om en druk­tur med fle­re af pro­fi­ler­ne in­vol­ve­ret op til det sy­da­me­ri­kan­ske mester­skab, valg­te lands­hol­det at boy­kot­te samt­li­ge peru­an­ske me­di­er.

Paulo Autuo­ri gik end­da så langt som at slå fast, han ik­ke la­en­ge­re vil­le ud­ta­le sig, så la­en­ge han var land­stra­e­ner.

Til gen­ga­eld kun­ne uden­land­ske me­di­er, her­un­der Tips­bla­det, sta­dig ta­le med spil­ler­ne, her­un­der Jef­fer­son Far­fán, der med­vir­ke­de i en ar­ti­kel i na­er­va­e­ren­de ud­gi­vel­se.

”Jeg hå­ber, det he­le kom­mer til at gå godt. Det ga­el­der om at va­e­re kon­cen­tre­ret, når nu det er før­ste gang, jeg skal spil­le i ud­lan­det. Jeg tror, Hol­land er et me­get godt sted for mig, og PSV er en stor­klub, der har haft spil­le­re som Ro­ma­rio, Ro­nal­do og Ruud van Ni­stel­rooy,” sag­de den få­ma­el­te men trods alt ta­len­de te­e­na­ger til Tips­bla­det, før han for­lod om­rå­det til de lo­ka­le jour­na­li­sters ud­tal­te skuf­fel­se.

At kon­cen­tre­re sig var nok også en god idé i sel­ve tur­ne­rin­gen, men der be­gynd­te Peru usik­kert mod na­bo­er­ne Bo­li­via, der kom på 2-0, før Pizar­ro og Pa­la­cios bja­er­ge­de en uaf­gjort.

3-1 over Ve­nezu­ela på Esta­dio Monu­men­tal i den den­gang om­kring 7,5 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re sto­re by Li­ma (hvor der bor 8,5 mil­li­o­ner men­ne­sker i dag) var et rent pligtre­sul­tat, mens man i tred­je kamp i provins­by­en Trujil­lo op­pe i nord igen måt­te ud i en red­nings­ak­tion og ven­de 0-2 til 2-2 mod Co­lom­bia.

En­de­sta­tio­nen blev Argentina, med en pres­set Mar­ce­lo Bi­el­sa ude på ba­en­ken, der kun­ne se Car­los Te­vez score det en­li­ge mål, og der­med var det hel­ler ik­ke den­ne gang, Peru vandt en stor tur­ne­ring, hvil­ket man se­ne­st hav­de gjort i 1975, end­si­ge nå­e­de langt.

SKARPRETTEREN FRA BU­ENOS AI­RES HJA­EL­PER PERU

En kvart­fi­na­le og en en­kelt sejr var ik­ke det ud­byt­te, man hav­de hå­bet på som ar­ran­gør af Co­pa Améri­ca.

Men, suc­ces i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen kun­ne ret­te op på ind­tryk­ket.

Ni po­int i de før­ste syv kva­li­fi­ka­tions­run­der i Sy­da­me­ri­ka hav­de va­e­ret ac­cep­ta­belt.

Men det var de ni po­int i de sid­ste 11 run­der til gen­ga­eld ik­ke.

At Jef­fer­son Far­fán blev delt to­er på top­sco­rer­li­sten i kva­li­fi­ka­tio­nen med de brølsta­er­ke Her­nán Cre­spo og José Car­dozo (Ro­nal­do blev et­ter) var en fat­tig trøst for, man kun for­må­e­de at slå Chile i novem­ber 2004 og håb­lø­se Bo­li­via i sid­ste run­de.

Tra­e­ner Autuo­ri tog hjem til São Paulo i april 2005 og vandt Co­pa Li­berta­do­res, og Perus lands­hold sank til bunds igen ef­ter ru­sen i 2003 og 2004.

Ef­ter man i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen til 2006 led den tort at slut­te bag ba­se­ball-lan­det Ve­nezu­ela, tro­e­de man, bun­den var nå­et. Det var den ik­ke.

Til kva­li­fi­ka­tio­nen til VM 2010 blev Clau­dio Pizar­ro, Jef­fer­son Far­fán og to af de­res hold­kam­me­ra­ter ude­luk­ket fra lands­hol­det ef­ter end­nu en hi­sto­rie om druk og da­mer i lands­holds­re­gi, en sag Pizar­ro ef­ter­føl­gen­de for­fulg­te ved dom­sto­le­ne i bå­de Peru og in­ter­na­tio­nalt og end­te med at vin­de.

Peru score­de 11 gan­ge på vej­en mod 13 po­int og en sid­ste­plads i den sy­da­me­ri­kan­ske dyst om plad­ser­ne til VM i Syd­afri­ka, og selv­om det blev en smu­le bed­re frem mod VM i Bra­si­li­en, var 15 po­int i 16 kam­pe og en pla­ce­ring for­an Bo­li­via og Pa­ragu­ay ik­ke no­get, der skab­te op­ti­mis­me.

Jef­fer­son Far­fán og Clau­dio Pizar­ros bed­ste år var va­ek, an­fø­rer og pro­fil Pa­o­lo Gu­er­rero, der de­bu­te­re­de på lands­hol­det ef­ter Co­pa Améri­ca i 2004 og score­de sej­rs­må­let mod Chile, den sid­ste kram­pe­tra­ek­ning i det hold, blev 30 år ved års­skif­tet mel­lem 2013 og 2014, så hvad var der egent­lig tilbage?

Egent­lig hav­de 2003 og 2004 va­e­ret und­ta­gel­sen for Peru. Tilbage i 1985 hav­de man el­lers na­er sik­ret sig en di­rek­te bil­let til VM 1986, da man var for­an 2-1 i 2. halvleg mod Argentina.

Men Die­go Maradona hav­de sat en vis Ri­car­do Ga­reca op til ud­lig­nin­gen kort før tid og der­med sik­ret Argentina den di­rek­te VM-bil­let, mens Peru tab­te stort i play­of­fen til Chile.

Man var ta­et på igen i 1997, hvor et nyt ne­der­lag til Chile blev af­gø­ren­de i na­est­sid­ste

run­de. De øv­ri­ge gan­ge fik Peru stryg, se­ne­st op til VM 2014, hvor man igen var langt fra at va­e­re en fak­tor.

Men så duk­ke­de Ri­car­do Ga­reca igen op i peru­ansk fod­bold, den­ne gang som land­stra­e­ner.

Ga­reca var i 1985 an­gri­ber i co­lom­bi­an­ske Améri­ca de Ca­li, der tak­ket va­e­re narko­pen­ge­ne fra kar­tel­let med navn ef­ter by­en hav­de råd til en­dog rig­tig go­de spil­le­re i fir­ser­ne.

Ga­reca har si­den mid­ten af halv­fem­ser­ne va­e­ret tra­e­ner, pri­ma­ert i hjem­lan­det Argentina med af­stik­ke­re til Co­lom­bia, Bra­si­li­en og et en­kelt år for ”La U”, som et af Perus stor­hold Uni­ver­si­ta­rio kal­des i dag­lig ta­le, og bort­set fra tid­lig suc­ces med Cór­do­ba-hol­det Tal­le­res og et ar­gen­tinsk mester­skab med Vélez Sars­fi­eld har Ga­reca ik­ke gjort sig be­ma­er­ket uden for Sy­da­me­ri­ka.

Her har Ga­reca til gen­ga­eld et ud­ma­er­ket navn, og som tra­e­ner for min­dre ar­gen­tin­ske klub­ber har han ta­get or­ga­ni­sa­tion og di­sci­plin til sig.

Peru, der hav­de haft et ka­o­tisk 2014, nå­e­de se­mi­fi­na­len ved Co­pa Améri­ca i 2015, og Ga­reca gav sig hur­tigt til at spil­le un­ge folk ind på hol­det.

Spil­le­re, der en­ten sta­dig spil­le­de i Peru, net­op var ta­get til Eu­ro­pa eller gjor­de det un­der­vejs, som Édi­son Fl­o­res, der i som­me­ren 2016 tog fra Ga­recas tid­li­ge­re klub Uni­ver­si­ta­rio til AaB.

Da man i marts i år røg ned 0-2 i før­ste halvleg i Ve­nezu­ela, spil­le­de skidt og var på vej i gam­mel­kend­te pro­ble­mer ef­ter at ha­ve tabt seks af de 13 før­ste kam­pe, red­de­de An­dré Ca­ril­lo (i dag le­jet fra Ben­fi­ca til Wat­ford) og veteranen Pa­o­lo Gu­er­rero po­int.

”Han har haft si­ne kri­ti­ke­re, men det har al­drig ry­stet hans ul­ti­ma­ti­ve mål: at for­vand­le ungt, peru­ansk ta­lent til et di­sci­pli­ne­ret hold af pro­fes­sio­nel­le spil­le­re. i marts for et år si­den score­de Raul Ru­i­di­az et mål i de sid­ste se­kun­der af til­la­eg­sti­den mod Ve­nezu­ela men det var ik­ke no­get til at mild­ne kri­tik­ken. peru­an­ske me­di­er og en stor del af fan­se­ne mi­ste­de tro­en på Ga­reca, men han var ube­rørt. han blev ved med at tra­e­ne og skub­be si­ne un­ge spil­le­re, som han stil­le­de sta­digt stør­re krav til. det her er en mand, der be­slút­te­de sig for at spil­le for Ri­ver Pla­te, ef­ter han i seks år hav­de spil­let for de­res ae­r­ke­ri­va­ler, Bo­ca Ju­ni­o­rs. hvis ”El Ti­gre” kan ud­hol­de Bo­ca-fan­se­nes ra­se­ri, kan han ud­hol­de alt,” skrev Gu­ar­di­ans Sy­da­me­ri­ka-skri­bent Lu­is Mi­gu­el Eche­ga­ray, der er peru­a­ner, i en klumme i The Gu­ar­di­an i marts 2017.

Ef­ter end­nu en uaf­gjort mod Ve­nezu­ela, der ik­ke be­ha­ge­de i Peru, fulg­te op­tu­ren.

Man vandt en hårdt til­ka­em­pet 2-1 sejr over sta­er­ke Uru­gu­ay, med sej­rs­mål fra Édi­son Fl­o­res, der gen­tog sit mester­styk­ke i sep­tem­ber i en sva­er ude­kamp i Qu­i­to mod Ecu­a­dor, hvor sta­dion lig­ger i 2800 me­ters høj­de.

Li­ge­som i fle­re af de øv­ri­ge sej­re og uaf­gjor­te kom re­sul­ta­tet i Qu­i­to i land på hård fight, i det til­fa­el­de med 10 mand de sid­ste 10 mi­nut­ter, og hol­det med de of­fen­si­ve pro­fi­ler, der ple­je­de at un­der­pra­este­re, lig­ger li­ge nu til at kom­me di­rek­te til VM i Rusland.

”Ven­de­punk­tet var for mig ik­ke Ve­nezu­ela, det var mod Uru­gu­ay, der kom med et af de bed­ste hold, vi no­gen­sin­de har haft på be­søg, og hvor det na­er var endt uaf­gjort. Der sag­de jeg, at det her hold kan gø­re det. Ri­car­do [Ga­reca] sag­de til mig, at der var en ra­ek­ke dyg­ti­ge un­ge spil­le­re, vi bur­de for­frem­me til A-lands­hol­det, som [Mi­gu­el] Trauco, der ind­til kort tid for­in­den hav­de spil­let ude i jung­len [hos provins­hol­det Unión Co­mercio, spil­ler i dag i den bra­si­li­an­ske stor­klub Fla­mengo]. Ga­reca er ik­ke kun en dyg­tig mo­ti­va­tor, han er en la­e­rer og en le­der, der har skabt en vinder-dy­na­mik. Det men­tale ar­bej­de har va­e­ret me­get vig­tigt. Han har ud­ført det på [Chri­sti­an] Cu­e­va og [Édi­son] Fl­o­res, nu gør han det med Man­za­neda, Po­lo og Corzo,” sag­de Ju­an Car­los Obli­tas, der er tek­nisk di­rek­tør i Perus fod­bold­for­bund og ven­stre wing på Perus Co­pa Améri­ca-vin­den­de hold i 1975, i et interview med ma­ga­si­net Gol Peru tid­li­ge­re i den­ne må­ned.

FARFÁNS HÅB

Peru er sta­dig klar out­si­der til at nå VM i Rusland.

I ok­to­ber sid­ste år spil­le­de man 2-2 med Argentina ef­ter at ha­ve va­e­ret bag­ud to gan­ge til ga­ester­ne, der ik­ke hav­de en ska­det Lio­nel Mes­si med.

Det er Mes­si den­ne gang, sam­men med Agüero, Dy­ba­la og Icar­di, men ar­gen­ti­ner­ne har sta­dig kun sco­ret 16 mål i 16 VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe.

Ugen ef­ter kom­mer Co­lom­bia på be­søg i Li­ma, en kamp der kan vi­se sig me­re over­kom­me­lig, hvis Co­lom­bia har slå­et Pa­ragu­ay og der­med kan va­e­re kva­li­fi­ce­ret.

Chile har Ecu­a­dor hjem­me og al­le­re­de kva­li­fi­ce­re­de Bra­si­li­en i São Paulo, mens Pa­ragu­ay te­o­re­tisk kan spil­le sig ind i kam­pen ved at vin­de ude over Co­lom­bia før en let hjem­me­kamp mod Ve­nezu­ela.

Men i Peru tror man på chan­cen. Må­l­mand Pedro Gal­le­se fra me­xi­kan­ske Ve­ra­cruz er på vej tilbage fra en ska­de, der holdt ham ude af se­ne­ste lands­holds­sam­ling, og midt­ba­ne­spil­ler Pedro Aqui­no, der var i star­top­stil­lin­gen mod Bo­li­via, ka­em­per også for at bli­ve fit. El­lers er spil­ler­ne kampkla­re.

I se­ne­ste land­skamps­run­de for fi­re uger si­den var en gam­mel ken­ding med i form af Jef­fer­son Far­fán.

Han hav­de va­e­ret ude af lands­hol­det si­den marts 2016 ef­ter et skif­te til Al-Ja­zira i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, et op­hold der ik­ke just bød på me­gen spil­le­tid men til gen­ga­eld en over­re­ven kon­trakt for det, Al-Ja­zira

t men­te var gen­tag­ne brud på kon­trak­ten fra peru­a­ne­rens si­de.

Farfáns agent for­søg­te ef­ter brud­det med Al-Ja­zira at ta­le et skif­te til Se­vil­la eller en Pre­mi­er League-klub op, men det end­te med en kort­tids­kon­trakt hos Loko­mo­tiv Moskva på trans­fer­de­ad­li­nedag i ja­nu­ar 2017.

Erik Stof­fels­haus, tid­li­ge­re ung­doms­chef i Schal­ke 04, var ble­vet sport­s­di­rek­tør i Loko­mo­tiv, og han for­la­en­ge­de Farfáns kon­trakt i ju­ni.

Der er man­ge ska­der og skuf­fel­ser mel­lem Farfáns bed­ste sa­e­so­ner i PSV Eind­ho­ven og Schal­ke 04 og den spil­ler, der spil­le­de 71 mi­nut­ter i Eu­ro­pa League-kam­pen mod FC Kø­ben­havn 14. sep­tem­ber. An­trit­tet og den go­de bold­be­hand­ling duk­ke­de op i glimt i be­gyn­del­sen, men el­lers er kant­spil­le­ren med for sin er­fa­ring, som han også var det i 2-1 sej­ren hjem­me over Bo­li­via 1. sep­tem­ber, hvor Far­fán sam­men med ven­stre­ba­ck­en Al­ber­to Rodrígu­ez var den ene­ste over 28 år.

Far­fán er i 26-mand­strup­pen til de to af­gø­ren­de kval­fi­ka­tions­kam­pe i Bu­enos Ai­res og Li­ma, og ef­ter at ha­ve va­e­ret med i tre mis­lyk­ke­de kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­ger er veteranen op­sat på, at Peru skal le­ve­re sit bed­ste.

”Det er to sva­e­re og af­gø­ren­de kam­pe, der ven­ter os med lands­hol­det. Mit håb er, at vi le­ve­rer en god pra­e­sta­tion og kva­li­fi­ce­rer os til VM,” si­ger Jef­fer­son Far­fán til Tips­bla­det.

Men, ae­r­lig talt, kan I stil­le no­get op mod et ar­gen­tinsk hold, der kom­mer med spil­le­re som Mes­si og Dy­ba­la? Og Co­lom­bia, hvis de har no­get at spil­le for?

”Det er et to me­get hår­de mod­stan­de­re, helt klart. Men vi spil­ler alt­så sta­dig 11 mod 11. Vi har ta­enkt os at gi­ve alt for vo­res fans.”

Hvad fyl­der fod­bold og den her VM-kva­li­fi­ka­tion i Peru, nu hvor der har va­e­ret så man­ge skuf­fel­ser?

”Det vil be­ty­de så me­get for Peru, hvis vi kva­li­fi­ce­rer os. Det er over 30 år si­den, vi sidst var med til VM, til VM i 1982 i Spanien. Vi er helt klar over, at det her be­ty­der enormt me­get for fan­se­ne, for al­le men­ne­sker i Peru, men også for vo­res fa­mi­lie og for vo­res hold som en­hed. Der ven­ter os to fi­na­ler mod Argentina og Co­lom­bia, to enormt vig­ti­ge kam­pe, og man skal ik­ke va­e­re i tvivl om, at må­let for os er at kom­me til VM.”

Na­e­ste tors­dag spil­ler Peru på La Bom­ba­ne­ra, Bo­ca Ju­ni­o­rs’ in­ti­me hjem­me­ba­ne ne­de ved de kulør­te ra­ek­ke­hu­se i La Bo­ca ved van­det, i ste­det for op­pe på det i 1986 renove­re­de Esta­dio Monu­men­tal, hvor Ri­ver Pla­te hø­rer hjem­me.

Peru har al­drig vun­det over Argentina på ar­gen­tinsk grund – de syv sej­re i hi­sto­ri­en er kom­met i høj­der­ne i Peru og na­bo­lan­det Bo­li­via.

En 2-2 tilbage i 1969 på La Bom­ba­ne­ra med Perus bed­ste spil­ler no­gen­sin­de, Téo­fi­lo Cu­bil­las, i star­top­stil­lin­gen og 2-2 re­sul­ta­tet den ju­ni-dag tilbage i 1985, hvor den nu­va­e­ren­de land­stra­e­ner Ri­car­do Ga­reca for­hin­dre­de Perus di­rek­te kva­li­fi­ka­tion, er må­ske det bed­ste, Peru kan hå­be på.

Men når Ecu­a­dor, Pa­ragu­ay og Ve­nezu­ela kan ta­ge po­int i Argentina, som de har gjort i den­ne VM-kva­li­fi­ka­tion, er der håb for Ri­car­do Ga­recas hold. +

Chri­sti­an Cu­e­va har sco­ret i kam­pen mod Bo­li­via 1. sep­tem­ber 2017 og ’bum­per ma­ve’ med Jef­fer­son Far­fán. Fo­to: Mar­tin Mejia/AP

Clau­dio Pizar­ro (til ven­stre) under Co­pa Améri­ca på hjem­me­ba­ne i Peru i 2004. Pizar­ro er i dag klub­løs ef­ter at kon­trak­ten med Wer­der Bre­men ud­løb i som­mer. Fo­to: Sil­via Izqui­er­do/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.