BESTIL DIN PLADS PÅ GRUPPEREJSE TIL LIVERPOOL v MAN­CHE­STER CITY

Mød Liverpool- og lands­holds­leg­en­den Da­ni­el Ag­ger på den­ne fan­ta­sti­ske grupperejse til bra­get Liverpool FC vs. Man­che­ster City på An­fi­eld

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-KVALIFIKATION -

12. - 15. ja­nu­ar 2018

Tag med på den­ne spe­ci­el­le grupperejse til bra­get mod Man­che­ster City på An­fi­eld. Som no­get helt unikt har vi ar­ran­ge­ret, at Liverpool- og lands­holds­leg­en­den Da­ni­el Ag­ger kom­mer for­bi og hol­der et op­la­eg om sin tid i Liverpool samt skri­ver au­to­gra­fer og ta­ger bil­le­der med al­le, der har lyst til det. Det­te mø­de med Ag­ger er eks­klu­sivt for del­ta­ger­ne på den­ne tur. Det bli­ver ik­ke me­get stør­re for al­le ae­g­te Liverpool-fans! Vo­res grupperejse til Liverpool er som al­tid ar­ran­ge­ret i fa­el­les­skab med Liverpool FC’s dan­ske fan­klub. Alt er in­klu­de­ret i pak­ken, og weekenden igen­nem vil der bli­ve sør­get for, at al­le på tu­ren har en god op­le­vel­se, og der vil na­tur­lig­vis va­e­re mas­ser af fo­kus på Liverpool FC og An­fi­eld.

Kun­ne du ta­en­ke dig at kom­me med på tu­ren, så bestil on­li­ne på Tra­vel­sen­se.dk. Har du nog­le spørgs­mål, er du selv­føl­ge­lig al­tid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tlf. 70 23 06 44 eller in­fo@tra­vel­sen­se.dk.

Pak­ken in­klu­de­rer:

• Fly Kø­ben­havn – Man­che­ster t/r di­rek­te med Ea­syJet

• Tre over­nat­nin­ger på Ho­li­day Inn Express Al­bert Do­ck • Trans­port luft­havn-ho­tel t/r & ho­tel-sta­dion t/r

• Fod­bold­bil­let på langsi­den Main Stand til kam­pen

• Ad­gang til An­fi­eld Be­at Lo­un­ge i for­bin­del­se med kam­pen • Op­la­eg af hen­hold­vis Da­ni­el Ag­ger & se­ne­re Jan Møl­by • Le­gends-ar­ran­ge­ment m. spis­ning & op­la­eg af tidl. LFC-spil­ler • Sta­dionrund­vis­ning og ad­gang til LFC Mu­se­um

• Dansk gu­i­de fra Tra­vel Sen­se og LFC fan­klub

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.