SIMEONES BAR­CE­LO­NA-BØVL

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

At­léti­co Madrid har al­drig haft en bed­re tra­e­ner end Die­go Si­meo­ne. Ar­gen­ti­ne­ren har for­vand­let den en­gang så usta­bi­le ka­os­klub til fast in­ven­tar i top tre gen­nem fem sa­e­so­ner, no­get som At­léti­co ik­ke har pra­este­ret si­den 1940’er­ne. Des­u­den er det i Die­go Simeones tid ble­vet til et spansk mester­skab, en Eu­ro­pa Le­ague-ti­tel, en po­kal­sejr og to Cham­pions Le­agu­ae-fi­na­ler. Men FC Bar­ce­lo­na, som madri­le­ner­ne mø­der lør­dag af­ten, har han al­drig helt få­et styr på.

Si­den Die­go Si­meo­ne blev pra­e­sen­te­ret som ny At­léti­co Madrid-ma­na­ger i de­cem­ber 2011, har han og hans hold mødt ca­ta­lo­ni­er­ne 21 gan­ge. Kun to gan­ge er det ble­vet til sejr, og in­gen af sej­re­ne er fal­det i La Liga. Til sam­men­lig­ning har Si­meo­ne vun­det en tred­je­del af si­ne op­gør mod Re­al Madrid, ot­te ud af 24 kam­pe.

”Det er me­get sva­ert at spil­le, som de har spil­let i det se­ne­ste år­ti (…) Vi spil­le­de tre ene­stå­en­de halv­le­ge mod dem og røg ud af po­kal­tur­ne­rin­gen. De er bed­re (…) I an­den halv­leg var vi ta­et på at gø­re ska­de på dem, men de ved­bli­ver at va­e­re det bed­ste hold i ver­den,” sag­de Die­go Si­meo­ne i fe­bru­ar op til en kamp i liga­en, der skul­le spil­les kort ef­ter to po­kal­kam­pe, Bar­ce­lo­na sam­men­lagt hav­de vun­det 3-2. Og­så i liga­kam­pen tog Bar­ce­lo­na al­le tre po­int tak­ket va­e­re et Mes­si­mål fi­re mi­nut­ter før tid. Det er kun i Cham­pions Le­ague, Die­go Si­meo­ne og At­léti­co har haft over­ta­get. På vej mod fi­na­ler­ne i 2014 og 2016 slog madri­le­ner­ne Bar­ce­lo­na ud i kvart­fi­na­len ved at spil­le uaf­gjort på Camp Nou og vin­de hjem­me på Vi­cen­te Cal­derón – de ene­ste sej­re, Si­meo­ne alt­så har få­et over ca­ta­lo­ni­er­ne.

I øje­blik­ket er FC Bar­ce­lo­na hol­det, man skal fan­ge i La Liga. Hol­det har vun­det syv ud af syv kam­pe og lig­ger num­mer ét med fem po­int ned til Se­vil­la på an­den­plad­sen, men hol­det er ik­ke uden sår­bar­he­der. Lio­nel Mes­si gør, som det pas­ser ham, og har sco­ret 11 gan­ge i de før­ste syv kam­pe, hans bed­ste La Li­gaåb­ning no­gen­sin­de, men Ney­mar-af­lø­se­ren Ous­ma­ne Dem­bélé er ska­det, og Lu­is Suárez er i form­kri­se. Se­ne­st slut­te­de han hjem­me­kam­pen mod Las Pal­mas med at ri­ve sin trø­je i styk­ker i fru­stra­tion over en bra­endt chan­ce i til­la­eg­sti­den, hvor­ef­ter han for­lod ba­nen uden at ven­de til­ba­ge. Uru­gu­ay­e­ren score­de dog to gan­ge i den for­gang­nes uges land­skamp mod Bo­li­via og har tan­ket selv­til­lid, så han er klar til den al­tid hår­de dyst mod lands­ma­en­de­ne Die­go Godín og José Gimé­nez.

At­léti­co lig­ger på fjer­de­plad­sen og er li­ge­som Bar­ce­lo­na (og Va­len­cia) end­nu ube­sej­ret. Hol­det har et hul på seks po­int op til Bar­ce­lo­na på grund af tre uaf­gjor­te kam­pe, men star­ten har va­e­ret be­sva­e­ret af fem be­søg på ude­ba­ne, mens man ven­te­de på, at det nye sta­dion Wan­da Me­tro­po­li­ta­no skul­le bli­ve helt klar til ind­vi­el­sen. Der har At­léti­co til gen­ga­eld vun­det to ud af to La Liga-kam­pe, og det er der, Bar­ce­lo­na lør­dag 20.45 kom­mer på be­søg.

Die­go Si­meo­ne får alt­så end­nu en chan­ce for at be­sej­re FC Bar­ce­lo­na i La Liga. Og selv om sta­ti­stik­ken ta­ler imod, kan ar­gen­ti­ne­ren gla­e­de sig over, at han har over­ta­get mod top­hol­dets nye tra­e­ner. Si­meo­ne har mødt Er­ne­sto Val­ver­de 11 gan­ge og al­drig tabt. (Stan)

Fo­to: Ma­nu Fer­nan­dez/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.