ANDREJ KRAMARIĆ RUSLAND OG FI­FA’S USANDSYNLIGE REDNINGSMAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det er ik­ke nemt at va­e­re VMva­ert. På ba­nen har Ruslands lands­hold tabt kam­pe til El­fen­ben­sky­sten, Portu­gal og Me­xi­co i år, se­ne­st spil­le­de man uaf­gjort med Iran, og li­ge­som i de se­ne­ste man­ge år spil­ler pro­fi­ler­ne i den hjem­li­ge liga med kun to mand i uden­land­ske klub­ber, Ro­man Neustäd­ter og Kon­stan­tin Rausch, der beg­ge er sov­je­tisk fød­te med ty­ske fora­el­dre.

Den sto­re do­pings­kan­da­le med af­sa­et i de olym­pi­ske sports­gre­ne lu­rer sta­dig med ad­skil­li­ge uaf­kla­re­de spørgs­mål om­kring rus­sisk fod­bold og top­spil­le­re, og i de kom­men­de må­ne­der kan man va­e­re sik­ker på, der kom­mer yder­li­ge­re fo­kus på men­ne­ske­ret­tig­he­der, politik, kor­rup­tion og sta­dionbyg­ge­ri­er.

Og så er det he­le pro­ble­ma­tik­ken om­kring Ukrai­ne. For hvad vil­le der ske, hvis Ukrai­ne kom til VM i na­bo­lan­det Rusland?

”Den ukrain­ske de­le­ga­tion her ved lod­tra­ek­nin­gen er li­ge så vel­kom­men som al­le an­dre ga­e­ster. Vi gør ik­ke for­skel,” sag­de Ale­xei Sor­okin, en af le­der­ne i Ruslands VM-ko­mité, da der blev truk­ket lod til grup­per­ne i 2015 i Sankt Pe­ters­borg.

Men at ha­ve et ukrainsk lands­hold rej­sen­de rundt i Rusland til en VM-slut­run­de, mens de to na­tio­ner de fa­cto er i krig i det øst­li­ge Ukrai­ne, var der ik­ke man­ge an­dre end Ruslands VM-ko­mi­te, der så som kon­flikt­frit.

Fle­re gan­ge i de se­ne­ste år er der duk­ket hi­sto­ri­er op i isa­er ukrain­ske me­di­er med ano­ny­me kil­der i Ukrai­nes fod­bold­for­bund og re­ge­ring, hvor ukrai­ner­ne har luf­tet mu­lig­he­den for at mel­de fra til VM­slut­run­den, hvis man kva­li­fi­ce­re­de sig.

Og i den for­gang­ne uge var mu­lig­he­den for en ukrainsk tur over gra­en­sen til na­e­ste som­mer for al­vor til ste­de, da Ukrai­nes lands­hold hav­de be­søg af de­res usik­re kol­le­ger fra Kro­a­tien.

Land­stra­e­ner An­te Cavic var ble­vet fy­ret om lør­da­gen, 7. ok­to­ber, ef­ter 1-1 mod Fin­land, og plud­se­lig var kro­a­ter­ne kun a po­int med ukrai­ner­ne, der uden be­sva­er slog Ko­so­vo.

Ud af in­gen­ting hav­de Andrej Sjev­tjen­kos lands­hold få­et en uven­tet mu­lig­hed. En sejr, og man var to­er for­an kro­a­ter­ne.

Ja­roslav Rakitskij hav­de et godt langskud midt i 1. halv­leg, som Da­ni­jel Su­ba­sic na­er hav­de tabt, Ta­ras Ste­pa­nen­ko og isa­er Jev­gen Ko­nop­ly­anka hav­de sto­re chan­cer.

Og på ot­te mi­nut­ter i 2. halv­leg gik det så galt for ukrai­ner­ne.

To indlaeg ude fra høj­re si­de ram­te Andrej Kramarić, isa­er den før­ste bold fra Luka Mod­ric var frem­ra­gen­de med Ivan Raki­tic som op­la­eg­ger til det an­det mål.

Kramarić var en dyg­tig målsco­rer i den hjem­li­ge liga men har ind­til vi­de­re ik­ke le­vet op til Ni­ko Kovać’ sam­men­lig­ning med leg­en­den Da­vor Šuker, der i dag er pra­esi­dent for Kro­a­tiens fod­bold­for­bund.

I Lei­ce­ster Ci­ty fandt Kramarić al­drig sin rol­le, men som fo­re­lø­big redningsmand for Kro­a­tien og med halvan­den god sa­e­son i Hof­fen­heim (25 mål og 15 as­sists i 63 kam­pe) er tin­ge­ne må­ske en­de­lig ved at lyk­kes for den 26-åri­ge an­gri­ber, der er kom­met flot til­ba­ge ef­ter at va­e­re fal­det i unå­de hos Dy­na­mo Za­greb og de al­ma­eg­ti­ge Ma­mić-brød­re, der sam­men med Šuker kon­trol­le­rer kro­a­tisk fod­bold.

For de rus­si­ske VM-va­er­ter be­tød Kro­a­tiens 2-0 og Ukrai­nes exit en løs­ning på det pro­blem, det po­li­tisk og prak­tisk vil­le va­e­re at ha­ve den sto­re re­gio­na­le ri­vals lands­hold rej­sen­de rundt i ind­til fle­re uger.

I UEFA kan ukrain­ske og rus­si­ske hold ik­ke bli­ve truk­ket i sam­me pul­je i klu­bel­ler lands­hold­s­tur­ne­rin­ger, men ved en slut­run­de kun­ne man dår­ligt for­hin­dre, at de to na­tio­ners hold stød­te ind i hin­an­den i kno­ck­out­kam­pe­ne.

Nu slap rus­ser­ne for Ukrai­ne, og des­u­den og­så for den ge­opo­li­ti­ske ri­val og sto­re­bror USA.

Mon ik­ke bå­de Rusland og FI­FA dog trods alt ger­ne hav­de set sidst­na­evn­te med til VM af hen­syn til sponsoraf­ta­ler­ne og tv-pen­ge­ne, der er an­der­le­des sto­re, end de ame­ri­kan­ske ev­ner på ba­nen har va­e­ret si­den VM i Bra­si­li­en. (tbt)

Andrej Kra­ma­ric (til høj­re) i højt hu­mør ef­ter en af si­ne to scor­in­ger i Ki­jev tid­li­ge­re på ugen. Fo­to: Aba­ca/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.