96

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det be­gynd­te med en uaf­gjort ven­skabs­kamp på hjem­me­ba­ne i Eind­ho­ven mod et Portu­gal, der den­gang i april 2003 end­nu ik­ke hav­de hørt om Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Det top­pe­de re­sul­tat­ma­es­sigt med VM-fi­na­len mod Spa­ni­en i 2010, hvor han fik af­slut­tet skidt på en frilø­ber ef­ter en ti­mes tid, så Iker Ca­sil­las kun­ne pa­re­re. Det top­pe­de form­ma­es­sigt ved VM i Bra­si­li­en, hvor Hol­land over­ra­sken­de hen­te­de bron­ze­me­dal­jer, og det stop­pe­de en tirs­dag af­ten i Am­ster­dam med beg­ge mål i en ubru­ge­lig 2-0 sejr over Sve­ri­ge, der gik vi­de­re til play­off-kam­pe­ne på en bed­re må­l­for­skel. Al­le­re­de før kam­pen ane­de man, hvad vej det bar hen, for 33-åri­ge Arj­en Rob­ben stod med tå­rer i øj­ne­ne, da na­tio­nalsan­ge­ne blev spil­let, og da det et par ti­mer se­ne­re stod klart, at Hol­land gik glip af den an­den slut­run­de i tra­ek, var kon­klu­sio­nen og­så klar fra kap­ta­j­nen. Den fan­ta­sti­ske drib­ler og skar­pe af­slut­ter med 37 scor­in­ger for ”Oranje” stop­per på lands­hol­det for at la­eg­ge de til­ba­ge­va­e­ren­de kra­ef­ter i klubkar­ri­e­ren, og der­med mi­ster Hol­land en enorm pro­fil, der desva­er­re har dø­jet med man­ge ska­der un­der­vejs, hvil­ket 96 land­skam­pe på over 14 år og­så in­di­ke­rer. Men han var nu al­li­ge­vel til­freds med at stå der som den sid­ste be­tyd­nings­ful­de lands­hold­mand af den sta­er­ke ge­ne­ra­tion med Snei­j­der, Van der Vaart og Van Per­sie – el­ler som han selv ud­tryk­te det ef­ter sin sid­ste kamp for Hol­land: ”Man­den af glas holdt den gå­en­de la­engst.” (pynd­ten)

AN­DRE PO­IN­TER FRA TIPSBLADET 17. OK­TO­BER 1997

– Tre­kvart år før slut­run­den var Tipsbladet al­le­re­de i gang med gi­ve go­de råd om trup­sam­men­sa­et­nin­gen. Det blev an­be­fa­let at ud­ta­ge 21-åri­ge Tho­mas Gra­ve­sen, selv om han end­nu ik­ke hav­de spil­let en land­skamp. ”Den 21-åri­ge østjy­de har ta­get Ham­bur­ger SV og Bun­des­liga­en med storm og har be­vist, hvad man al­le­re­de hav­de anel­ser om: At han bå­de kan spil­le i mid­ter­for­sva­ret og på den cen­tra­le midt­ba­ne på højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau,” skrev Tipsbladet om dan­ske­ren, hvis skif­te til HSV Ki­ck­er hav­de kaldt ”en frisk bri­se på en lum­mer dag.”

– Tipsbladet hav­de va­e­ret i Nor­ge for at in­ter­viewe land­stra­e­ner Egil ”Dril­lo” Ol­sen, hvis spil­lestil med lan­ge af­le­ve­rin­ger og hur­ti­ge an­greb var ble­vet kri­ti­se­ret vidt og bredt. Men nord­man­den ae­r­gre­de sig ik­ke over kri­tik­ken fra blandt an­det Dan­mark: ”Nej, fan­den ta’ mig den dag, den slut­ter. Jeg ny­der den egent­lig. Så­dan er det. Der er for lidt, der ty­der på, at an­dre vil ef­ter­lig­ne os. Des me­re vi bli­ver kri­ti­se­ret, jo sik­re­re er vi på, at an­dre ik­ke kom­mer til at ef­ter­lig­ne det, vi er i gang med. Jeg er for­nø­jet, hvis dan­ske­re og sven­ske­re fort­sa­et­te med at ”spil­le på fo­den” med en mas­se bold­be­rø­rin­ger. Det be­ty­der, at vi har en chan­ce for at slå dem i frem­ti­den,” sag­de ”Egil” Dril­lo.

– Et nyt navn var an­kom­met i dansk fod­bold. AGF hav­de le­jet 29-åri­ge Ola­fur Kri­stjans­son i Knatts­py­r­nu­e­felag Reykjavi­kur for re­sten af ef­ter­å­ret. ”Ola­fur Kri­stjans­son er en sta­erk al­l­ro­und­spil­ler, der pri­ma­ert er til­ta­enkt de­fen­si­ve op­ga­ver på hol­det – en­ten som mar­kør el­ler som ven­stre midt­ba­ne,” op­ly­ste Tipsbladet. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.