HVER­KEN STA­TUE EL­LER STADIONNAVN TIL BERG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO - TEKST: THO­MAS PYNDT

Før Sve­ri­ge-Luxem­bourg fi­lo­so­fe­re­de Tipsbladet over Marcus Bergs nye rol­le som første­an­gri­ber på det sven­ske lands­hold i ste­det for Zla­tan Ibra­him­ovic og over hans rol­le i en kamp, der skul­le spil­les i Sto­ck­holm på det sta­dion, hvor den pen­sio­ne­re­de lands­hold­stop­sco­rer score­de fi­re gan­ge i åb­nin­gen mod Eng­land og snart bli­ver hyl­det med en sta­tue.

”En sta­tue får han ik­ke, selv om han skul­le sco­re fi­re mål, men scor­in­ger er der i hvert fald be­hov for, hvis Sve­ri­ge skal fast­hol­de hå­bet om en plads til VM i Rusland,” skrev Tipsbladet.

Og scor­in­ger var der nok af, for sven­sker­ne vandt he­le 8-0 over et hold, der for en må­ned si­den spil­le­de 0-0 Frank­rig. Marcus Berg la­ve­de net­op fi­re af må­le­ne, så Af­ton­bla­det spurg­te ham, om han men­te, at Fri­ends Are­na nu bur­de opkal­des ef­ter ham, li­ge­som Ibra­him­ovic gjor­de ef­ter si­ne fi­re mål mod Eng­land.

”Nej nej, her­re­g­ud, slet ik­ke. Vi spil­ler en god kamp og ska­ber man­ge chan­cer. At jeg fik lov til at sco­re fi­re gan­ge er vir­ke­lig et plus. Det var vir­ke­lig cool,” sag­de Berg.

Med scor­in­ger­ne skrev Al Ain-spil­le­ren sig på en li­ste, der ta­el­ler en ra­ek­ke sto­re sven­ske an­gri­be­re. Før ham har blandt an­de Gun­nar Nor­da­hl (mod Korea un­der OL i 1948), Hen­rik Lars­son (mod Mol­d­ova i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen i 2001) og

Dfør­na­evn­te Ibra­him­ovic (mod Mal­ta i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen i 2004) sco­ret fi­re gan­ge i en kamp med no­get på spil. End­nu bed­re gjor­de Her­bert ”Mur­ren” Carls­son, da han i 1920 score­de fem gan­ge i Sve­ri­ges OL-sejr på 9-0 over Gra­e­ken­land. Og re­kor­den til­hø­rer Al­bin Hal­l­bäck for hans seks mål mod Let­land i en kamp i 1927. Sve­ri­ge vandt 12-0, og kam­pen blev kun spil­let, for­di for­man­den for det sven­ske fod­bold­for­bund, An­ton Jo­han­son, drøm­te om en FI­FA-kar­ri­e­re og der­for knyt­te­de kon­tak­ter til en ra­ek­ke små for­bund.

Den dan­ske re­kord har Sop­hus ”Krøl­ben” Ni­el­sen, der score­de 10 gan­ge mod Frank­rig un­der OL 1908. (stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.