Dan­mark til VM

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det var hel­det samt ver­dens bed­ste må­l­mand, der gjor­de for­skel­len. Dan­mark hav­de med 0-0 i Gra­e­ken­land vun­det VM-kva­li­fi­ka­tio­nens grup­pe 1 og skul­le til VM i Frank­rig. Men land­stra­e­ner Bo Jo­hans­son vid­ste godt, at hans hold ik­ke hav­de strå­let, hvor­for det alt­så var hel­det og Pe­ter Sch­mei­chel, han gav ae­ren ef­ter kam­pen. Tipsbladet var enig.

”Hav­de Sch­mei­chel ik­ke fem mi­nut­ter i klok­keslag gjort sig bred som en bla­eks­p­rut­te og med kna­e­et pa­re­ret skud­det fra den fuld­sta­en­dig fi­re Ale­xan­dris, hav­de hel­le­ner­ne vun­det den vig­tig­ste kamp i gra­esk fod­bold­hi­sto­rie,” skrev Tipsbladet, der dog i spil­ler­vur­de­rin­gen blev kri­ti­se­ret for ”nog­le jap­pe­de ud­s­park.”

El­lers var den sto­re hi­sto­rie fra kam­pen den ma­eng­de af fyr­va­er­ke­ri, som gra­e­ker­ne fy­re­de af un­der­vejs. Per Høy­er Han­sen ud­lag­de tek­sten.

”Egent­lig var op­man­den i sin go­de ret til at fløjte kam­pen helt af – hvad me­re sar­te dom­me­re som ek­sem­pel­vis Knud Erik Fi­sker nok vil­le ha­ve gjort – men man skal va­e­re glad for, at den kløg­ti­ge fransk­mand ik­ke gjor­de det. Man be­hø­ver ik­ke me­gen fan­ta­si for at fo­re­stil­le sig, hvad der i så fald kun­ne va­e­re sket med de dan­ske til­sku­e­re på og uden for sta­dion...”

”Det lig­ger i tem­pe­ra­men­tet hos gra­e­ske fod­boldtilsku­e­re, at hvis to­tre mand fy­rer de­res med­brag­te skyts af, så føl­ger re­sten om­gå­en­de trop (...) Her­ne­de – og i øv­rigt og­så i Tyr­ki­et – an­ses fyr­va­er­ke­ri og røgtå­ger over ba­nen som en na­tur­lig del af stem­nin­gen om­kring en stor­kamp. Det talsta­er­ke po­li­tiop­bud er selv­føl­ge­lig til ste­de for at sik­re en vis ro og or­den – men be­tjen­te­ne er nu først og frem­mest mødt frem for at over­va­e­re kam­pen. Det må man som dan­sker prø­ve at for­stå!”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.