DA BØL­GEN BLEV BRUDT I PAR­KEN

For 32 år si­den var Åge Ha­rei­de med til at hja­el­pe Dan­mark til VM, mens eu­fori­en over Dy­na­mitdren­ge­ne eks­plo­de­re­de, så land­stra­e­ne­ren hå­be­de på, at en ny bøl­ge af be­gej­string og godt spil kun­ne fø­re Dan­mark ind i de to play­off-kam­pe, der vir­ke­de som en um

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DANMARK - TEKST: THO­MAS PYNDT

Åge Ha­rei­de har va­e­ret der selv, så han ved, hvor me­get det dan­ske lands­hold be­ty­der for det lil­le land syd for land­stra­e­ne­rens Nor­ge. Det var al­le­re­de be­gyndt ved EM i Frank­rig i 1984, men året ef­ter var der ny be­gej­string og end­nu fle­re hi­sto­ri­ske bil­le­der. For ek­sem­pel af den til lej­lig­he­den op­ti­malt navn­giv­ne Oslo-fa­er­ge Da­na Gl­o­ria der fuld af fans sta­ev­ne­de ind i Kø­ben­havns havn dra­pe­ret i Dan­ne­brog, ef­ter Dan­mark hav­de vun­det 5-1 i Nor­ge og der­med på grund af en su­ve­ra­en målsco­re med me­get stor sand­syn­lig­hed hav­de sik­ret sig bil­let til na­tio­nens før­ste VM no­gen­sin­de, selv om der mang­le­de en ude­kamp i Dublin.

Det var el­lers be­gyndt nervøst på Ul­le­vaal for dan­sker­ne, der end­da kom bag­ud før pau­sen, men kort ind i 2. halv­leg fik den nor­ske stop­per Åge Ha­rei­de lagt for kort til­ba­ge til Erik Thor­st­vedt. Klaus Berg­gre­en smut­te­de imel­lem og vip­pe­de bol­den over må­l­man­den til en helt fri Mi­cha­el Laud­rup, der ud­lig­ne­de til 1-1, mens Svend Ge­hrs ån­de­de ud med or­de­ne ”åh, en­de­lig,” der vak­te genklang for­an de man­ge ta­end­te fjern­syn mod syd på en mørk ok­to­ber­af­ten.

Der­ef­ter fol­de­de den dan­ske kre­a­ti­vi­tet sig fuldt ud med fi­re mål til føl­ge, mens Ha­rei­de og kom­pag­ni trods en fin ind­sats måt­te se sig slå­et med he­le 5-1. Og så kun­ne de man­ge dan­ske­re til­sku­e­re hol­de fest he­le vej­en hjem igen på fa­er­gen, mens den tid­li­ge­re ud­land­sprof i bå­de Man­che­ster Ci­ty og Norwich kun­ne fun­de­re over sit mø­de med den dan­ske ro­ligan-kul­tur, som han sta­dig kan hu­ske her 32 år se­ne­re, og som han hå­be­de kun­ne va­e­re med til at løf­te hans lands­hold til sejr i de af­gø­ren­de kam­pe mod Mon­te­ne­gro og Ru­ma­e­ni­en.

”Be­gej­string er det al­ler­vig­tig­ste for et lands­hold. At folk vi­ser de­res be­gej­string. Ef­ter Mon­te­ne­gro [ne­der­la­get på 0-1 i Par­ken] gik folk stil­le for­bi mig, for­di de en­ten syn­tes, at jeg var den stør­ste idi­ot, el­ler at det var synd for mig, for­di vi hav­de tabt. Men folk vi­ser de­res be­gej­string, når hol­det har vun­det, og det er godt for spil­ler­ne og for os, der ar­bej­der med hol­det,” sag­de land­stra­e­ne­ren, da han for et par man­da­ge si­den udt­og trup­pen til de af­gø­ren­de kam­pe.

”Det lig­ger dybt i den dan­ske fol­kesja­el. Dan­sker­ne er gla­de for de­res land, og de er gla­de for de­res lands­hold og Dan­ne­brog. Jeg spil­le­de jo selv i Eng­land, da der var hoo­ligans, og så kom der plud­se­lig den her fan­kul­tur fra Dan­mark af folk, der var gla­de og lyk­ke­li­ge og lidt små­ful­de. Det kan man og­så ma­er­ke nu.”

”Det er langt fra nok at vin­de et par land­skam­pe, vi skal helst kva­li­fi­ce­re os til VM for at fuld­byr­de det. Men jeg tror, at der lig­ger et ka­em­pe­po­ten­ti­a­le, for den dan­ske be­folk­ning er me­get, me­get gla­de for de­res lands­hold.”

”Det er vig­tigt for os at ma­er­ke den be­gej­string, og det var fan­ta­stisk at va­e­re i Par­ken mod Po­len, og vi må sat­se på så­dan en stem­ning igen mod Ru­ma­e­ni­en.”

”Vi skal hol­de vo­res kurs, ta­ge Mon­te­ne­gro først, og så må vi se mod Ru­ma­e­ni­en. Der er fuldt hus i Par­ken, så det kan bli­ve fan­ta­stisk. Det er sand­syn­lig­vis en af de bed­re hjem­me­ba­ner i Eu­ro­pa, når no­get står på spil, for så kan man ma­er­ke fol­kets be­gej­string,” sag­de Åge Ha­rei­de ved den lej­lig­hed, hvor­ef­ter lands­hol­det tog det før­ste skridt med en be­ske­den men gan­ske sik­ker 1-0 sejr på en sva­er ude­ba­ne i Mon­te­ne­gro.

Og så skul­le be­gej­strin­gen el­lers rul­le mod Ru­ma­e­ni­en i Par­ken.

BENDTNER BORTDØMT

Med ki­ck­off klok­ken 18 på en søn­dag af­ten var der lagt op til en fol­ke­fest for he­le lan­det og al­le al­ders­grup­per, for man kun­ne kø­re til og fra Kø­ben­havn fra det jy­ske uden at skul­le ta­ge fri fra ar­bej­de, og fa­mi­li­er kun­ne ta­ge de yng­ste børn med i Par­ken for at op­le­ve ido­ler­ne li­ve, uden at det vil­le ram­me sen­ge­ti­den li­ge så hårdt som ved kamp­start 20.45.

Der var da og­så stort set ud­solgt på na­tio­na­la­re­na­en, hvor kun en­kel­te sa­e­der stod le­di­ge hist og pist, og ov­re på na­bo­an­la­eg­get hav­de U/19-lands­hol­det vist vej­en frem i en tid­lig ven­skabs­kamp mod Ru­ma­e­ni­en, der blev ud- og over­spil­let med im­po­ne­ren­de 5-1 trods van­ske­li­ge ba­ne­for­hold med åbent vand i et hjør­ne.

Det pro­blem hav­de man ik­ke i Par­ken, hvor der var lagt nyt gra­esta­ep­pe ef­ter Rol­ling Sto­nes-kon­cer­ten i sid­ste uge, og mens af­ten­so­len ly­ste sky­er­ne over langsi­den op, og pla­sti­cstyk­ker fra den smuk­ke ti­fo med et ver­dens­kort og det op­ti­mi­sti­ske bud om at ”VM VEN­TER” bla­e­ste hen over gra­es­set, blev ”Der er et yn­digt land” af­sun­get med stor pa­tos på en hjem­me­ba­ne kla­edt i rødt og hvidt. For der var mas­ser af for­vent­nin­ger fra bå­de sto­re og små til de kom­men­de 90 mi­nut­ter, hvil­ket man al­le­re­de kun­ne for­nem­me i op­varm­nin­gen, når sta­er­ke skud fra di­stan­cen af spe­ci­elt Chri­sti­an Erik­sen og den til­ba­ge­vend­te Ni­ck­las Bendtner for­bi re­ser­ve­må­l­mand Jo­nas Lös­sl vak­te højt­lydt ju­bel fra fans bag må­let.

Sid­ste gang, den ef­ter­hån­den 29-åri­ge Bendtner stod på hold­kor­tet før en land­skamp, var for knap to år si­den, da Dan­mark snub­le­de i det sid­ste skridt til EM i 2016, og Zla­tan Ibra­him­ovic med to mål score­de Sve­ri­ge til Frank­rig, mens den da­va­e­ren­de Wol­fsburg-an­gri­ber blev skif­tet ud ef­ter en bleg ind­sats.

Si­den da var den må­ske mest ta­lent­ful­de dan­ske front­lø­ber si­den Pre­ben Elkja­er ble­vet na­evnt, når han fik sco­ret et mål for Not­ting­ham Fo­rest el­ler be­gynd­te at få me­re fast spil­le­tid i Ro­sen­borg, men Åge Ha­rei­de hav­de is i ma­ven og røg al­drig med på for­ti­dens Bendtner-be­gej­string, før der re­elt var nu­ti­di­ge grun­de til at brin­ge ham i spil – først med et ind­hop i fest­kam­pen mod Po­len og nu fra start mod Ru­ma­e­ni­en ef­ter en uges tra­e­nings­pas yder­li­ge­re for at få den sto­re forward in­d­ar­bej­det i tak­tik­ken.

Det gik ud over Ata­lan­tas An­dreas Cor­ne­li­us, der i kam­pen mod Po­len på sin tid­li­ge­re hjem­me­ba­ne bå­de hav­de sco­ret og gjort for­nem fyl­dest som en dansk ud­ga­ve af den gam­le nor­ske an­gri­ber Joste­in Flo, der un­der Egil ”Dril­lo” Ol­sen var fast mål for lan­ge af­le­ve­rin­ger, som han så skul­le sen­de vi­de­re til far­li­ge an­den­bol­de. Det hav­de Cor­ne­li­us gjort godt fra en uvant po­si­tion på ven­stre­kan­ten i den ny­de­fi­ne­re­de over­falds­fod­bold, der sa­en­ke­de bå­de Po­len og Ar­me­ni­en i sep­tem­ber med sam­let 8-1.

Men så blev Ni­co­lai Jør­gen­sen ska­det, og Cor­ne­li­us blev ryk­ket ind på en me­re cen­tral po­si­tion, mens Yus­suf Poulsen skul­le va­e­re mål for de lan­ge bol­de, hvil­ket ik­ke fun­ge­re­de i Mon­te­ne­gro. Så ”Cor­ner” blev sendt til hjør­ne, og Bendtner kom ind, mens Ha­rei­de tvi­ste­de tak­tik­ken en smu­le og ef­ter få mi­nut­ter af kam­pen mod Ru­ma­e­ni­en vi­ste Kas­per Sch­mei­chel, at Hen­rik Dals­gaard var man­den, der skul­le sen­de de lan­ge bol­de vi­de­re med stor høj­de­for­del i luftsla­ge­ne mod Mi­hail Ba­lu­ta.

Den del af pla­nen fun­ge­re­de fint, men Dan­mark kom al­drig fra land som mod Po­len, hvor Tho­mas Dela­ney skul­der-he­a­de­de Dan­mark i front ef­ter et kvar­ter, og fe­sten for al­vor bøl­ge­de ef­ter mål til bå­de 2-0 og 3-0, in­den en ti­me var spil­let. Dela­ney lå et hak for langt til­ba­ge på midt­ba­nen, og der­med mang­le­de Dan­mark en mand me­re i spil­let ef­ter an­den­bol­de­ne for­an det ru­ma­en­ske felt, hvil­ket be­tød, at der skul­le gå 28 mi­nut­ter før den før­ste sto­re mu­lig­hed, som Pio­ne Si­sto send­te langt for­bi mål.

Så den sto­re stem­ning fra na­tio­nalsan­gen for­svandt hur­tigt, og de bar­ma­ve­de ru­ma­e­ne­re bag det ene mål lar­me­de me­re kon­stant end de spora­di­ske til­råb på hjem­me­hol­det, ind­til Ni­ck­las Bendtner trå­d­te i ka­rak­ter. Før­ste gang han blev spil­let fri af Chri­sti­an Erik-

sen, vir­ke­de han dog bå­de lang­som og tung, da hans frie løb mod mål end­te for langt ude i si­den og tog så lang tid, at en ru­ma­e­ner nå­e­de til­ba­ge og blo­ke­re­de skud­det, men i det 37. mi­nut var der in­gen slin­ger i fod­bold­val­sen.

Erik­sen stak igen med stort over­blik, Bendtner løb fri, run­de­de må­l­man­den og send­te bol­den i net­tet, men mens Par­ken eks­plo­de­re­de i ju­bel, stod op­la­eg­ger Erik­sen med ha­en­der­ne på ho­ve­det, for han hav­de al­le­re­de set, at linje­vog­te­ren hav­de løf­tet fla­get – i øv­rigt fejl­ag­tigt for Bendtner var li­ge pra­e­cis on­si­de, hvil­ket den uhel­di­ge mand med fla­get og­så se­ne­re und­skyld­te over for bå­de an­gri­be­ren og land­stra­e­ne­ren.

Så var der lagt op til et dansk tryk – tro­e­de man. Men det ude­blev, da Cos­min Con­tra fik re­or­ga­ni­se­ret sit mand­skab i pau­sen, og der­for skul­le man hen til det 59. mi­nut, før der igen var fa­re på fa­er­de for­an det ru­ma­en­ske mål. Pio­ne Si­sto slog et indlaeg på bag­stol­pen, hvor Bendtner hav­de po­si­tio­nen for­an Cri­sti­an Ga­nea og og­så fik he­a­det for­nuf­tigt fra en spids vin­kel. Må­l­man­den red­de­de dog, men det var li­ge­gyl­digt, for Con­stan­ta-for­sva­re­ren hav­de haft godt fat i Bendt­ners trø­je, hvil­ket dom­me­ren så, og så kun­ne Chri­sti­an Erik­sen ud­nyt­te straf­fes­par­ket til at sco­re for sjet­te kamp i tra­ek for lands­hol­det, mens pu­bli­kum en­de­lig kun­ne syn­ge med på ”vi er rø­de, vi er hvi­de” fra højt­ta­ler­ne.

Og tre mi­nut­ter se­ne­re var fe­sten to­tal, da Ga­nea fik end­nu en ad­var­sel for at ryk­ke en dan­sker i trøj­en, den­ne gang Yus­suf Poulsen i fuld fir­spring mod mål ef­ter en for­nem bryst­ta­em­ning. For nu var Dan­mark og­så en mand i over­tal re­sten af kam­pen.

Det lig­ne­de den fem­te sejr i tra­ek for et lands­hold, der for et år si­den røg ned i kulka­el­de­ren ef­ter ne­der­lag til først Po­len i Warszawa og si­den Mon­te­ne­gro i Par­ken, men i ste­det for at ri­de med på den bøl­ge, der kør­te rundt og rundt på til­sku­er­plad­ser­ne, gik tem­po­et ud af kam­pen, mens bol­den blev spil­let rundt og rundt mel­lem de rød­trø­je­de, uden det blev rig­tig far­ligt.

Det blev ik­ke for­an­dret af ud­skift­nin­gen af Bendtner, der trods tun­ge be­va­e­gel­ser hav­de gjort sin skyl­dig­hed med et for­kert an­nul­le­ret mål og et frem­skaf­fet straf­fes­park. I hans sted kom den un­ge og for ti­den gan­ske må­l­lø­se Kas­per Dol­berg på ba­nen, for Ha­rei­de vil­le be­nyt­te lej­lig­he­den og over­ta­get til at gi­ve no­get spil­le­tid med mu­lig­hed for op­mun­tring.

Chan­cer­ne mang­le­de dog fort­sat, men i ste­det skab­te ud­vik­lin­gen i Po­len plud­se­lig spa­en­ding på la­eg­ter­ne, for den hur­ti­ge 2-0 fø­ring til hjem­me­hol­det var nu ble­vet ud­lig­net af Mon­te­ne­gro, og med et mål me­re var Dan­mark di­rek­te vi­de­re til VM. Det mål kom og­så hur­tigt, men desva­er­re blev det sat ind af den pol­ske må­l­ma­ski­ne Ro­bert Lewan­dowski, og mi­nut­tet ef­ter gik det så galt i Par­ken.

Ru­ma­e­ner­ne slog en kon­tra, der end­te med et indlaeg, og da Riza Dur­mi­si ik­ke fik fulgt or­dent­ligt med den ind­skif­te­de de­butant Ge­or­ge Tucu­de­an, fik han plads til at bryst­ta­em­me bol­den og kik­se en flug­ter. Den end­te dog for fød­der­ne af Ci­pri­an Deac, og selv om Si­mon Kjaer kom fly­ven­de på tva­ers, fik han kun ret­tet af­slut­nin­gen af, så Kas­per Sch­mei­chel var chan­ce­løs på det ene­ste far­li­ge ru­ma­en­ske for­søg i kam­pen.

Så be­gynd­te folk at sø­ge mod ud­gan­ge­ne, og selv om der var tid til bå­de en flad af­slut­ning af Dol­berg, et ener­gisk løb af Chri­sti­an Erik­sen, der var ved at skaf­fe ham fri og et par indlaeg fra sam­me mand, slut­te­de det med en skuf­fen­de 1-1, der godt nok var ri­ge­ligt til an­den­plad­sen og to kam­pe om en VM­bil­let, men sam­ti­dig var me­get langt fra eu­fori­en mod Po­len en må­ned tid­li­ge­re.

Der var spredt bi­fald men og­så en­kel­te ae­r­ger­li­ge pift ned mod hol­det, hvis kol­lek­ti­ve sindstil­stand i de se­kun­der blev sym­bo­li­se­ret fint af Sch­mei­chel. For må­l­man­den stod op­gi­ven­de i sit felt med ar­me­ne ha­en­gen­de tungt ned langs si­den, og blik­ket ret­tet rundt mod de man­ge til­sku­e­re, der hav­de hå­bet på en ok­to­ber-fest, men nu måt­te for­la­de are­na­en uden be­gej­string i fod­boldsja­e­len.

Bøl­gen blev brudt, og hvad be­ty­der det så for de dan­ske play­off-mu­lig­he­der mod en end­nu ukendt mod­stan­der?

GULDFUGLEN ERIK­SEN

Land­stra­e­ne­ren var i hvert fald ae­r­ger­lig over, at sej­rs­ra­ek­ken blev stop­pet ef­ter fi­re kam­pe i tra­ek, men han un­der­stre­ge­de og­så fle­re gan­ge, at han var glad for, at hol­det var kom­met i play­off.

”Ef­ter pau­sen kom­mer vi for­an, de får en mand smidt ud, og vi skal kø­re den kamp hjem. Men vi la­ver en ka­em­pe, ka­em­pe ama­tør­fejl in­de i straf­fes­parks­fel­tet, hvor folk hav­ner ude af de­res po­si­tion, og det bli­ver nemt for dem at sa­et­te bol­den ind. Det kan vi ik­ke ac­cep­te­re på det her ni­veau. Men så­dan er

t det. Det er en po­si­tio­nel fejl, og ru­ma­e­ner­ne får sco­ret, og det er jeg ik­ke glad for.”

”Men jeg er glad for, at vi er i play­off. Vi kun­ne ha­ve kørt den hjem og haft en ube­sej­ret ra­ek­ke, men vi har ka­em­pet os til­ba­ge, og så skal vi vi­se en helt an­den stan­dard i play­off-kam­pe­ne. Vi var på et højt ni­veau i sep­tem­ber, det var ik­ke så godt i ok­to­ber, og nu skal vi til­ba­ge,” sag­de land­stra­e­ne­ren og lag­de ik­ke skjul på, hvem der bli­ver den dan­ske nøg­le­spil­ler i play­off-kam­pe­ne, for Chri­sti­an Erik­sen har alt­så nu sco­ret i seks land­skam­pe i tra­ek.

”Vi er af­ha­en­gi­ge af at ha­ve Erik­sen på top­ni­veau i play­off-kam­pe­ne. Han må va­e­re vo­res guld­fugl, som han har va­e­ret så la­en­ge og så of­te i kva­li­fi­ka­tio­nen. Vi må ha­ve Chri­sti­an me­get på bol­den, vi må ha­ve ham ind som et ak­tiv, og han le­ve­rer og­så et fan­ta­stisk ar­bej­de i dag. Vi må ha­ve ham på hø­je­ste ni­veau, så vil det va­e­re pro­ble­ma­tisk for hvil­ken som helst mod­stan­der,” sag­de Ha­rei­de uden at va­e­re be­kym­ret for, om Dan­mark skul­le kun­ne bli­ve for af­ha­en­gig af den of­fen­si­ve play­ma­ker fra Tottenham.

”Jeg la­e­ste en ar­ti­kel om Ar­gen­ti­nas pro­ble­mer, og ved du, hvad de snak­ker om. De si­ger ”giv Mes­si bol­den, og så sker der no­get.” De er af­ha­en­gi­ge af, at Mes­si skal fun­ge­re for lands­hol­det, vi er af­ha­en­gi­ge af Chri­sti­an for at fun­ge­re, som kre­a­tør og som af­slut­ter. Det er lidt af det sam­me fak­tisk.”

”Ar­gen­ti­na prø­ver at gi­ve Mes­si bol­den så of­te som mu­ligt, og nog­le gan­ge og­så på de for­ker­te tids­punk­ter, mens vi prø­ver at gi­ve Chri­sti­an rum, så han kan bru­ge bol­den og bru­ge det blik, han har for spil­let. Han en­ga­ge­rer sig sinds­sygt i det her.”

”Det er klart, at al­le hold ser, at vi har Chri­sti­an Erik­sen, så de prø­ver at luk­ke ham ned, det gjor­de 5’eren og­så for Ru­ma­e­ni­en, og det gjor­de de gan­ske godt i pe­ri­o­der. Men al­li­ge­vel er han to­ne­an­gi­ven­de,” sag­de land­stra­e­ne­ren, før han vend­te til­ba­ge til den dan­ske fod­boldsja­el, som han la­er­te den at ken­de for 32 år si­den i Nor­ge.

”Tid­li­ge­re så jeg bøl­gen kø­re rundt på sta­dion ved 1-0, og al­le var for­nø­je­de. Men dan­sker­ne er alt­så et føl­somt fol­keslag. Det skif­ter fan’me fra at va­e­re ka­em­pe­højt til at ry­ge helt i bund, når folk er skuf­fe­de. Men det er fint, for fod­bold er fø­lel­ser. Så­dan skal det va­e­re.”

”For os er det vig­tigt at hu­ske spil­ler­ne på, at de alt­så er i play­off og har løst en ka­em­pe­stor op­ga­ve, som så me­get sva­er ud for fi­re kam­pe si­den, hvor vi føl­te, at vi må­ske skul­le vin­de al­le fi­re. Nu vandt vi tre og spil­le­de uaf­gjort i den sid­ste. Det er sta­er­kt, og det skal spil­ler­ne ha­ve hon­nør for,” sag­de en skuf­fet land­stra­e­ner med op­ti­mis­me i stem­men.

Den dob­belt­hed ma­er­ke­de man og­så i mixed zo­ne. Chri­sti­an Erik­sen kig­ge­de til­ba­ge på al­le de po­int, lands­hol­det hav­de hen­tet i det se­ne­ste år, mens kap­ta­jn Kjaer no­te­re­de, at man skul­le va­e­re gla­de og stol­te, og at man sta­dig var i en la­e­re­pro­ces som hold, og Kas­per Sch­mei­chel snak­ke­de om at fo­ku­se­re på de play­off-kam­pe, der ven­ter, selv om hans blik af­slø­re­de, at skuf­fel­sen over den se­ne ud­lig­ning nok vil­le sid­de i må­l­man­den et par da­ge end­nu.

Og så er spørgs­må­let, om den po­si­ti­ve bøl­ge er kna­ek­ket med den ae­r­ger­li­ge 1-1, el­ler om lands­hol­det kan kom­me op på top­pen igen og bli­ve skub­bet frem af blandt an­det godt spil, over­falds­fod­bold, Chri­sti­an Erik­sen i top­form og en hel na­tion i ryg­gen?

”Fø­lel­sen in­de på ba­nen er bed­re end i lang tid. Folk ved, hvad de skal, og der er en ener­gi de­r­in­de, så det kan vi ta­ge med os. I dag var må­ske ik­ke den dag, hvor vi kom højst op. Jeg vil ik­ke si­ge, at det var dår­ligt, men der mang­le­de må­ske li­ge det sid­ste for at va­e­re den be­ru­sen­de fod­bold, som det var mod Po­len, hvor alt ram­te rig­tigt.”

”Men jeg er fortrøst­nings­fuld uan­set hvad, for jeg sy­nes, det her hold har nog­le styr­ker, bå­de langs jor­den og i det fy­si­ske spil, så li­ge me­get hvem vi tra­ek­ker, kan vi gø­re no­get,” sag­de 75-kamps ju­bila­ren Wil­li­am Kvist uden be­kym­ring for en bøl­ge, der kun­ne va­e­re kna­ek­ket.

”Nej, for nu kom­mer bøl­gen vi­de­re til play­off-kam­pe­ne. Det vil­le un­dre mig, hvis den fa­de­de ud.”

”Det er selv­føl­ge­lig sva­ert at vi­de, men det vil un­dre mig, hvis de kva­li­te­ter, vi har, ik­ke kom­mer op på ni­veau, for der vil va­e­re fest i Par­ken, og vi vil kun­ne gø­re det sva­ert mod et hvil­ket som helst hold her.”

”Nu skal vi ryste det her af os og vi­se, at vi kan ta­ge tin­ge­ne, som de kom­mer. Og vi kan gå ind i play­off-kam­pe­ne med bry­stet for­re­st, for vi har nog­le go­de kam­pe i be­ne­ne mod Po­len, Ar­me­ni­en og Mon­te­ne­gro,” lød det fra midt­ba­ne­man­den den søn­dag af­ten, hvor bøl­gen må­ske ik­ke kna­ek­ke­de, men så hvert fald gik i stå.

Det uaf­gjor­te re­sul­tat mod Ru­ma­e­ni­en fik dog ik­ke no­gen be­tyd­ning for den dan­ske se­ed­ning, for de øv­ri­ge re­sul­ta­ter pas­se­de så fint, at Dan­mark nu som se­e­det står til at kun­ne mø­de Nor­dir­land, Sve­ri­ge, Ir­land el­ler Gra­e­ken­land, mens den se­e­de­de po­si­tion og­så be­ty­der, at den an­den play­off-kamp bli­ver spil­let i Par­ken. Så der er be­stemt en mu­lig­hed for, at Åge Ha­rei­de igen kan kom­me til at ma­er­ke fol­kets be­gej­string over lands­hol­det. +

Ci­pri­an Deac luk­ker fe­sten i Par­ken, da hans skud bli­ver ret­tet af over Kas­per Sch­mei­chel til 1-1. Fo­to: Gre­gers Ty­cho/Ritzau Fo­to

Da fe­sten for al­vor fol­de­de sig kortva­rigt ud i Par­ken. Ni­ck­las Bendtner og Tho­mas Dela­ney fejrer Chri­sti­an Erik­sens sjet­te land­skamp i tra­ek med mål, den­ne gang sat ind på et straf­fes­park, som den ru­ma­en­ske må­l­mand Ta­ta­rus­a­nu dog var ta­et på at snup­pe. ”Det er al­drig et dår­ligt straf­fes­park, når man sco­rer,” som Erik­sen ef­ter­føl­gen­de kom­men­te­re­de spar­ket. ”Li­ge i to se­kun­der ta­enk­te jeg, at den red­der han sgu, men det gjor­de han hel­dig­vis ik­ke.” Fo­to: Jens Dres­ling/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.