HVOR LIG­GER BAR­CE­LO­NA?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SPANSK KLUMME -

På fod­bold­land­kor­tet er det uvist, hvor Bar­ce­lo­na vil kom­me til at lig­ge, hvis Ca­ta­lo­ni­en er­kla­e­rer sin løs­ri­vel­se fra Spa­ni­en. Det spørgs­mål er sta­dig et li­ge så stort spørgs­mål som ”bli­ver Ca­ta­lo­ni­en egent­lig selv­sta­en­digt?” Mens mil­li­o­ner sad kli­stret til tv-ska­er­me­ne tirs­dag for at føl­ge den ca­ta­lan­ske le­der Car­les Pu­ig­de­mont er­kla­e­re Ca­ta­lo­ni­ens løs­ri­vel­se fra Spa­ni­en, blev li­ge så man­ge for­bav­se­de, da det tru­en­de brud ude­blev. Blot ved de ban­ge anel­ser om en even­tu­el løs­ri­vel­se fra Spa­ni­en hav­de nog­le af de al­ler­stør­ste fir­ma­er i re­gio­nen så­som ban­ken Sa­ba­dell og el- og na­tur­gas­fir­ma­et Gas Na­tu­ral Fenosa al­le­re­de ryk­ket ho­ved­sa­e­der­ne fra Bar­ce­lo­na til hen­holds­vis Ali­can­te og Madrid. Ca­ta­lo­ni­en er el­lers en re­gion, der i he­le selv­sta­en­dig­heds­kam­pen har kørt på net­op det med, at man er langt sta­er­ke­re øko­no­misk end re­sten af Spa­ni­en, men en løs­ri­vel­se vil få re­gio­nen til at blø­de, og det vil tra­ek­ke spor helt ind i fod­bol­den. FC Bar­ce­lo­na frem­lag­de ons­dag de­res bud­get for den kom­men­de sa­e­son, og her står det klart, at hvis Ca­ta­lo­ni­en bli­ver klip­pet ud af land­kor­tet over Spa­ni­en, så vil det øko­no­misk for fod­bold­klub­ben va­e­re som at snit­te sig i ho­ved­pulsår­en. Uan­set om re­gio­nen er­kla­e­rer sin uaf­ha­en­gig­hed el­ler ej, vi­ser FC Bar­ce­lo­nas bud­get­ter for den kom­men­de sa­e­son sit ty­de­li­ge svar. Man be­reg­ner at fort­sa­et­te med at va­e­re en del af La Liga. Hvis man si­ger far­vel til La Liga, si­ger man nem­lig og­så far­vel til godt en mil­li­ard dan­ske kro­ner i tvind­ta­eg­ter, og det kan sam­ti­dig be­ty­de be­trag­te­ligt la­ve­re sponsor­ind­ta­eg­ter, da sponso­rer­ne øn­sker at se FC Bar­ce­lo­na fort­sa­et­te i den span­ske liga. Blot den ind­ta­egt, et Clási­co bi­dra­ger med, er no­get, man na­ep­pe kan og vil und­va­e­re. Imel­lem de to ri­va­ler FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid ska­bes 50 pro­cent af liga­ens ind­ta­eg­ter. “Bud­get­tet er lagt ud fra den over­be­vis­ning, at La Liga og FC Bar­ce­lo­na fort­sa­et­ter hånd i hånd.” Så­dan lød klub­bens ud­mel­ding ons­dag.

Hvis re­gio­nens le­der Car­les Pu­ig­de­mont de­fi­ni­tivt er­kla­e­rer selv­sta­en­dig­hed, kan der dog kom­me grus i ma­ski­ne­ri­et for Barça. La Li­gas øver­st­be­fal­den­de, Javi­er Te­bas, har nem­lig uden at ryste på hån­den sagt, at hvis Ca­ta­lo­ni­en ry­ger ud af Spa­ni­en, så ry­ger FC Bar­ce­lo­na og­så ud af den span­ske liga. Det vil i prin­cip­pet og­så be­ty­de, at klub­ben lan­der uden for de eu­ro­pa­ei­ske klub­tur­ne­rin­ger så­som UEFA Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague med min­dre, at Ca­ta­lo­ni­en op­ret­ter sin egen liga og bli­ver an­er­kendt af UEFA og der­fra kom­mer til at ka­em­pe om eu­ro­pa­ei­ske plad­ser.

Den span­ske fod­bold­lov si­ger, at kun én ik­ke-spansk stat har til­la­del­se til at del­ta­ge i de of­fi­ci­el­le span­ske tur­ne­rin­ger, og det er An­dora. Og det vil kra­e­ve par­la­men­tets ind­blan­ding at få den aen­dret. Det var Javi­er Te­bas’ mod­svar til den ca­ta­lan­ske sport­s­mi­ni­ster Ge­rard Este­va, der non­cha­lant og selvsik­kert ud­tal­te, at: “I et selv­sta­en­digt Ca­ta­lo­ni­en er FC Bar­ce­lo­na så hel­di­ge at kun­ne va­el­ge, hvil­ken liga de øn­sker at spil­le i.”

Der har før va­e­ret for­ly­den­he­der om, at Li­gue 1 er klar til at ind­lem­me Bar­ce­lo­na i den fran­ske liga, li­ge­som til­fa­el­det er for fyr­ste­døm­met Mo­na­co. Men før UEFA og FI­FA kan an­er­ken­de no­gen af de oven­na­evn­te sce­na­ri­er, kra­e­ver det, at Ca­ta­lo­ni­en bli­ver po­li­tisk uaf­ha­en­gig.

Et ‘adiós’ til La Liga vil­le ik­ke har­mone­re spe­ci­elt godt med den kom­merci­el­le him­mel­flugt, klub­ben er in­de i. FC Bar­ce­lo­na har frem­lagt regn­ska­ber, der vi­ser en re­kor­dind­ta­egt på knap 5,3 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner, og er blandt de bed­ste sports­brands i ver­den. Må­let er 6,6 mil­li­ar­der kro­ner for in­de­va­e­ren­de sa­e­son, og at man når op på 1 mil­li­ard eu­ro, alt­så 7,5 mil­li­ar­der kro­ner, ved ud­gan­gen af Jo­sep Ma­ria Bar­to­meus pra­esi­dent­pe­ri­o­de, men et brud med La Liga vil gø­re det over­or­dent­ligt sva­ert at bi­be­hol­de det ind­ta­egts­ni­veau.

Men mon ik­ke, man skal ta­ge Javi­er Te­bas’ ud­ta­lel­ser med et gran salt. Det er vel i li­ge så høj grad i La Li­gas in­ter­es­se at be­hol­de Barca i stal­den. Og fod­bold­klub­ber­ne og dets po­li­ti­ke­re ple­jer ik­ke at va­e­re uef­ne, når det kom­mer til po­li­tisk ind­fly­del­se i ‘den vir­ke­li­ge politik’. Så mon ik­ke Barca­fans kan sove trygt om nat­ten. Det er va­er­re med de ga­engse ca­ta­lo­ni­e­re og spa­ni­e­re. De er sta­dig i syv sind, for hvad kom­mer der egent­lig til at ske med den selv­sta­en­dig­hed­ser­kla­e­ring, der sta­dig ha­en­ger tru­en­de over Den Ibe­ri­ske Halvø? +

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.