R N E LE­DE­RE SØGES

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CARLSENS CORNER - Skriv til Carl­sen på carl­sen@tipsbladet.dk

Fod­bol­den rul­ler på li­vet løs i TV. En me­get spa­en­den­de su­per­liga­sa­e­son er godt un­der­vejs, VM-kva­li­fi­ka­tions­grup­per­ne er nå­et hen til nog­le uhyg­ge­li­ge play­off-kam­pe, og li­ge om lidt er Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague halvvejs i grup­pe­fa­sen. Med alt det, der kan fan­ges på ska­er­me af for­skel­li­ge stør­rel­ser, kan det va­e­re sva­ert at fast­hol­de det sto­re bil­le­de: at det jo kun er øver­ste eta­ge på kran­se­ka­gen, som vi ser her; at der ik­ke er no­gen top uden en bred­de; at det­te kun er top­pen af is­b­jer­get - og hvad man nu el­lers kan gra­ve frem af bil­le­der for at il­lu­stre­re, at der hver weekend ud­ka­em­pes ad­skil­li­ge topkam­pe på al­le ni­veau­er, ba­re un­der me­re yd­my­ge for­hold og med min­dre be­vå­gen­hed. For hver ene­ste TV-kamp er der et ukendt an­tal bred­dekam­pe, hvor der og­så bru­ges dom­me­re, og hvor ud­for­drin­ger­ne må­ske nok er af en an­den ka­rak­ter, men så san­de­lig langt­fra al­tid min­dre.

Med an­dre ord er ti­den kom­met til det år­li­ge re­k­la­mes­pot og for­søg på at få nog­le af de man­ge so­fa­dom­me­re til at for­ma­li­se­re de­res in­ter­es­se for fod­bol­den og døm­me­ri­et ved at gå på et dom­mer­kur­sus for at fin­de ud af, hvor­dan reg­ler­ne i vir­ke­lig­he­den er skru­et sam­men. Årets dom­mer­grund­kur­ser er ta­et på at star­te nu - og de, som kom­mer igen­nem dér, ser­vi­ce­rer selv­føl­ge­lig i før­ste om­gang bred­defod­bol­den. Men li­ge­som eli­te­fod­bold­klub­ber ik­ke kun­ne le­ve uden en fø­de­ka­e­de fra eg­ne ung­doms­af­de­lin­ger og min­dre klub­ber, er det jo fra dis­se ra­ek­ker, at frem­ti­dens top­dom­me­re bli­ver re­k­rut­te­ret.

Hos DBU er der til­meldt knap 3.700 dom­me­re på land­s­plan, her­af lidt over 90 kvin­de­li­ge. Det er en lil­le frem­gang i for­hold til sid­ste år, og man kan jo hå­be, at kvin­delands­hol­dets EM;-suc­ces kan gi­ve et boost til det sid­ste tal. An­tal­let kan ly­de af man­ge, men der kan al­tid bru­ges fle­re, og der er hver weekend ad­skil­li­ge kam­pe, der må af­vik­les uden au­to­ri­se­ret dom­mer. Det er jo ik­ke al­le 3.700, der i hver ene­ste weekend står pa­rat med fløjten. Vi ta­ler om ama­tø­rer, som skal pas­se bå­de ar­bej­de, fa­mi­lie og an­dre fri­tids­gø­re­mål ind i dag­lig­da­gen. Så det er ik­ke al­le på li­sten, som er li­ge ak­ti­ve, og med al­le de fri­tidstil­bud, som til­va­e­rel­sen by­der på nu om stun­der, er der og­så en ten­dens til, at de nye dom­me­re, der kom­mer til, ge­ne­relt ta­ger fa­er­re op­ga­ver, end man gjor­de for f.eks. 10 år si­den. I min tid var det ik­ke ual­min­de­ligt, at en dom­mer kla­re­de to kam­pe lør­dag, to kam­pe søn­dag og så lidt af­tenkam­pe i lø­bet af ugen, men det er nok en mo­del, som ik­ke rig­tig rul­ler ud af fa­brik­ken me­re el­ler kun i be­gra­en­set om­fang - selv om al­le uni­o­ner har dom­me­re, der døm­mer et enormt an­tal kam­pe hvert år på de me­re yd­my­ge ni­veau­er, og hur­ra for det. Men man kan ik­ke lø­be fra, at fa­mi­lie­møn­stre og fo­kus har aen­dret sig, og hvis man kan sid­de hjem­me i var­men og le­ge eli­te­ma­na­ger på pc’en, kan til­tra­ek­nings­kraf­ten ved en tid­lig søn­dag mor­gen i regn­vejr med en flok fod­bold­spil­le­re af va­ri­e­ren­de hu­mør, indstil­ling og fod­bold­kun­nen va­e­re sva­er at fin­de. Det er ét af ti­dens vil­kår, at der skal ka­em­pes me­re for at få nye dom­me­re ind i fol­den og ik­ke mindst få dem til at bli­ve der. For én ting er re­kut­te­ring - en helt an­den og me­get sva­e­re­re er fast­hol­del­se af dem, der er be­gyndt. Ef­ter man­ge års lil­le, men sik­ker, til­ba­ge­gang ser det ud til, at kur­ven er kna­ek­ket, men der skal sta­dig ka­em­pes for at få lok­ket nye til, så man kan hol­de trit med dem, der fal­der fra af den ene el­ler an­den år­sag - og­så helt le­gi­ti­me som al­der, og at man sy­nes, at nu har man ydet sit. Men li­ge­som fod­bold­spil­le­re kan bli­ve ved langt op i åre­ne, kan dom­me­re og­så - der er in­gen for­mel al­ders­gra­en­se i bred­defod­bol­den, selv om man hvert år li­ge bli­ver check­et på sin fy­si­ske ba­sis­for­må­en, når de 70 år er run­det

Hvem er det så, man skal for­sø­ge at ind­fan­ge ? Der er dom­me­re nok ude om­kring de dan­ske fod­bold­ba­ner. Pro­ble­met er ba­re, at dem med det øjen­syn­lig stør­ste over­blik tit be­fin­der sig uden for kridt­stre­ger­ne. Det vil­le va­e­re her­ligt at kun­ne lok­ke nog­le af dem ind på den an­den si­de af linj­en - men der er nok an­dre må­l­grup­per, man får me­re ud af at gå ef­ter, selv om si­de­linje- og tri­bu­nedom­mer­ne skal va­e­re hjerte­ligt vel­kom­ne, hvis de tør.

Der er kom­met man­ge fi­ne dom­me­re ud af fod­bold­spil­le­re, som løb ind i en ska­de, der gjor­de, at de ik­ke la­en­ge­re kun­ne det, som de en­gang stod for. Det kan godt va­e­re, at re­gel­kend­ska­bet fra start ik­ke er til guld­me­dal­je men i sid­ste en­de hja­el­per reg­ler­ne ik­ke ret me­get, hvis man ik­ke har følin­gen for fod­bol­den. Fak­tisk er ’spil­lets ånd’ nu skre­vet di­rek­te ind i lov­bo­gen, og man har fra hø­je­ste sted di­rek­te po­in­te­r­et, at man øn­sker prag­ma­ti­ke­re med sans for spil­let sna­re­re end re­ne pa­ra­graf­ryt­te­re (uden at det af den grund skal bli­ve til det re­ne anar­ki el­ler fler­tals­af­gø­rel­ser). Dom­mer­virk­som­hed er så uen­de­ligt me­get me­re end reg­ler – det er si­tu­a­tions­be­stemt le­del­se og an­vendt psy­ko­lo­gi på ad­skil­li­ge pla­ner, blik for spil­let, kri­se­hånd­te­ring og ta­ck­ling af det helt uven­te­de. En an­den må­l­grup­pe, som er per­fekt at få med på hol­det, er dem, der tid­ligt op­da­ger, at spil­ler­ta­len­tet må­ske ik­ke rak­te helt så langt, som de hav­de hå­bet. Må­ske kan man på dom­mer­si­den end­da nå va­e­sent­lig la­en­ge­re, end man vil­le som spil­ler, hvis man vel at ma­er­ke kan sa­et­te sig ud over den helt ind­le­den­de hurd­le, som cho­ke­rer man­ge tid­li­ge­re fod­bold­spil­le­re, når de be­gi­ver sig ud med en fløjte - at man går fra at va­e­re en del af det tryg­ge fa­el­les­skab på et hold til at va­e­re det må­ske en­s­om­ste men­ne­ske på jor­den. Der­for gør man rundt om­kring i lo­ka­lu­ni­o­ner og dom­mer­klub­ber rig­tig me­get for at hol­de fast i de nye og hja­el­pe dem over de før­ste bar­ri­e­rer og fru­stra­tions­op­le­vel­ser.

Man skal ik­ke bli­ve dom­mer for pen­ge­nes skyld ale­ne, for så kan man snildt fin­de an­dre ting at fo­re­ta­ge sig i fri­ti­den, som kan ska­ep­pe me­re i kas­sen, men der er nu al­li­ge­vel et par po­in­ter her. Ho­nora­ret for­hand­les og fastsa­et­tes ef­ter, hvad der kan sni­ge sig un­der skat­te­reg­ler­nes loft, så det kan bli­ve til et pa­ent lil­le skat­te­frit be­løb, selv­føl­ge­lig af­ha­en­gig af ak­ti­vi­tets­ni­veau­et. Net­op for­di ind­kom­sten ik­ke er skat­teplig­tig, på­vir­ker den hel­ler ik­ke SU’en, så dom­mer­ho­nora­rer kan gi­ve et fint sup­ple­ment for en stu­de­ren­de. An­dre la­eg­ger be­lø­bet i den sto­re spa­re­gris til fa­mi­li­ens fe­rie. Men ser man bort fra pen­ge­ne, er der og­så an­dre og nok i vir­ke­lig­he­den stør­re for­de­le. Man får mo­tion og er nødt til at hol­de sig i no­gen­lun­de an­sta­en­dig form, og man får styr­ket sin per­son­li­ge ud­vik­ling. Le­der- og kon­flikt­løs­nings­e­gen­ska­ber bli­ver i den grad tra­e­net med men­ne­sker af al­le al­dre, fa­co­ner og kulø­rer. Fra tid til an­den duk­ker der ke­de­li­ge hi­sto­ri­er op om epi­so­der i de la­ve­re ra­ek­ker - det­te ef­ter­år har desva­er­re hel­ler ik­ke va­e­ret en und­ta­gel­se - men i for­hold til det an­tal fod­bold­kam­pe, der af­vik­les hver uge, er ri­si­ko­en ik­ke stor. Og skul­le man en­de­lig – som det kan ske i al­le li­vets for­hold - va­e­re det for­ker­te sted på det for­ker­te tids­punkt, er der hja­elp at hen­te.

Kur­set af­vik­les ty­pisk over 12 te­o­ri­ti­mer, of­test i en weekend - sup­ple­ret med en dag med prak­ti­ske øvel­ser. Ek­sa­men er en mul­tip­le choi­ce-test for­an pc’en med vur­de­ring af vi­deoklip og ef­ter­føl­gen­de til­ba­ge­mel­ding fra en in­struk­tør. Det vej­le­den­de be­stå­el­ses­krav er 25 rig­ti­ge ud af 40 spørgs­mål, og en hi­tra­te på 60 % af ken­del­ser­ne er vel ik­ke uri­me­ligt, hvis man over­fø­rer det til dom­mer­ne på ba­nen. Ef­ter be­stå­et prø­ve ven­ter ty­pisk nog­le ung­dom­skam­pe - og igen vil der, af­ha­en­gig af lo­ka­le for­hold, va­e­re folk pa­rat på si­de­linj­en til at sik­re en god start. Pri­sen for kur­sus og ek­sa­men er det vi­dun­der­ligt run­de tal 1.990 kro­ner (her er for en gangs skyld no­get, som ik­ke er ste­get den se­ne­ste hånd­fuld år) men man­ge ste­der vil man som klub­med­lem kun­ne få et til­skud (så har klub­ben og­så no­gen til at hja­el­pe med de så­kald­te dom­mer­lø­se kam­pe, som de selv skal kla­re), li­ge­som der lo­kalt kan va­e­re ord­nin­ger med f.eks. ra­te­be­ta­ling el­ler til­ba­ge­be­ta­ling af en del af be­lø­bet, hvis man døm­mer et vist an­tal kam­pe det før­ste år.

Har du få­et in­ter­es­se for at bli­ve dom­mer el­ler ba­re klo­ge­re, så kon­takt na­er­me­ste lo­ka­lu­ni­on for at hø­re, hvor­når na­e­ste kur­sus af­vik­les i li­ge dit om­rå­de. De flin­ke men­ne­sker på www.dbu.dk hja­el­per ger­ne til med at få dig ge­lej­det hen på det rig­ti­ge skri­ve­bord. Vil man ba­re va­e­re klo­ge­re uden am­bi­tio­ner om et dom­mer­kur­sus - uan­set om man er en fod­bold­klub, en flok avisjour­na­li­ster, en TV-sta­tion el­ler an­det - så ryk­ker vi og­så ger­ne ud et par ti­mer med lov­ma­es­sig første­hja­elp og ta­ger nog­le ty­pi­ske fald­gru­ber el­ler hig­hlights fra loven. Det be­hø­ver be­stemt hel­ler ik­ke va­e­re ke­de­ligt. Har det in­ter­es­se, så kon­takt en­ten DBU el­ler lo­ka­lu­ni­o­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.