EKS-FORSVARERENS DE­FEN­SI­VE VAN­SKE­LIG­HE­DER

Når det spil­ler for Li­ver­pools an­greb, er det blandt de bed­ste i Pre­mi­er Le­ague, men det sam­me kan dår­ligt si­ges om de­fen­si­ven. In­gen af spil­ler­ne unds­lip­per kri­tik, og det sam­me gæl­der ma­na­ge­ren. For hvor god er Jür­gen Kl­opp egent­lig, når det hand­ler om

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LIVERPOOL - TEKST: SE­BA­STI­AN STANBURY @SebStan­bury

Dejan Lov­ren har få­et en stor del af skyl­den for de pro­ble­mer, som Li­ver­pools for­svar har haft. På Mer­sey­si­de har den 28-åri­ge kro­at al­drig fun­det et ni­veau sva­ren­de til det, som fik Li­ver­pool til at kø­be ham i Sout­hamp­ton, og hans man­ge usik­re præ­sta­tio­ner gør ham til syn­de­buk, når no­get går skidt i bag­kæ­den.

Ek­semp­ler­ne er man­ge. Li­ver­pool-fans og sup­por­te­re af an­dre klub­ber har ad­skil­li­ge gan­ge ra­set el­ler mo­ret sig, når Lov­ren har dum­met sig på ba­nen. Da for­sva­re­ren i sep­tem­ber af­slø­re­de, at han på grund af pro­ble­mer med ryg­gen og akil­les­se­nen tog fem smer­testil­len­de pil­ler før hver kamp, twe­e­te­de den tid­li­ge­re Li­ver­pool-spil­ler Diet­mar Ha­mann: ”Jeg ta­ger ot­te pil­ler for at væ­re i stand til at se ham hver uge.” Me­re al­vor­ligt bli­ver det, når det ud­vik­ler sig til trus­ler. I den for­gang­ne uge of­fent­lig­gjor­de Dejan Lov­ren på In­s­ta­gram en død­strus­sel, som han har få­et via sam­me me­die. ”I’m gon­na mur­der ur fa­mily u Cro­a­ti­an pri­ck,” hav­de en unavn­gi­ven per­son skre­vet.

”Jeg har ik­ke no­get imod, når folk si­ger no­get lort om mig, det si­ger me­re om dem! Men jeg kan ik­ke ig­no­re­re, når min fa­mi­lie bli­ver tru­et. Det kan og vil jeg ba­re ik­ke ac­cep­te­re. Ulæk­kert,” skrev Lov­ren, hvis pro­ble­mer på ba­nen er kul­mi­ne­ret i den­ne sæ­son, først og frem­mest med 4-1-ne­der­la­get til Tottenham.

Da Har­ry Ka­ne score­de til 1-0, stod Lov­ren stil­le og kig­ge­de på bol­den, selv om den strøg li­ge over ho­ve­d­et på ham og åbnede for­sva­ret for Pre­mi­er Le­agu­es bed­ste an­gri­ber. Kort ef­ter fejl­vur­de­re­de han igen si­tu­a­tio­nen, så Ka­ne end­nu en­gang slap fri og kun­ne læg­ge op til Son He­ung-min 2-0-mål. Ef­ter en halv ti­me blev for­sva­re­ren skif­tet ud, men selv om han kun spil­le­de en tred­je­del af kam­pen, var han ho­ved­per­son ef­ter op­gø­ret.

”Li­ver­pools kro­a­ti­ske stop­per le­ve­re­de den vær­ste hal­ve ti­me i ny­e­re tid, og det var som om, han helt glem­te, at han fak­tisk delt­og i en fod­bold­kamp,” skrev The Gu­ar­di­ans Bar­ney Ro­nay, og selv Jür­gen Kl­opp tog del i kri­tik­ken.

”Det før­ste mål var et lil­le ind­kast, og vi var der ik­ke rig­tigt. Det var ba­re vir­ke­lig dår­ligt, dår­ligt, dår­ligt for­svar. Ved det an­det, et kon­traan­greb, var det al­le­re­de for sent, da bol­den pas­se­re­de Lov­ren. Hvis jeg var in­vol­ve­ret i den si­tu­a­tion på ba­nen, kun­ne Har­ry ik­ke få bol­den. Det vil­le ik­ke væ­re sket, hvis jeg var på ba­nen, men jeg var midt i det tek­ni­ske om­rå- de iført kon­disko,” sag­de Kl­opp – hvor­ef­ter han et par da­ge se­ne­re kri­ti­se­re­de kri­tik­ken af hans spil­ler.

”Jeg øn­sker ik­ke for no­gen af jer, at je­res fejl bli­ver dis­ku­te­ret i al of­fent­lig­hed,” sag­de Li­ver­pool-ma­na­ge­ren til de frem­mød­te jour­na­li­ster på et pres­se­mø­de.

”I kan ik­ke fo­re­stil­le jer, hvor­dan det fø­les. Først og frem­mest er dren­ge­ne sta­dig men­ne­sker. Det er som at se på en ulyk­ke med sin smartp­ho­ne frem­me i ste­det for at hjæl­pe. Så­dan en per­son er jeg ik­ke,” sag­de Kl­opp.

Men hvad nu, hvis det ik­ke hand­ler om Dejan Lov­ren? Hvad nu, hvis hel­ler ik­ke Si­mon Mig­no­let, Lo­ris Ka­ri­us og de an­dre folk fra bag­kæ­den, der har få­et kri­tik og skyld, hel­ler ik­ke kan gi­ves al skyl­den?

For hvor står Jür­gen Kl­opp i det de­fen­si­ve rod? Kan han over­ho­ve­det sæt­te et hold op til at for­sva­re?

LIGAENS BED­STE

I sin ak­ti­ve kar­ri­e­re fik Jür­gen Kl­opp prak­tisk er­fa­ring med bå­de of­fen­sivt og de­fen­sivt ar­bej­de. Han be­gynd­te som an­gri­ber, men i 1995 ryk­ke­de han et par kæ­der bag­ud og blev for­svars­spil­ler; et job han be­stred, ind­til han i 2001 stop­pe­de og straks over­tog ch­eftræ­ner­po­sten i Mainz.

Det var i Mainz, at han skab­te sit navn som træ­ner, men det skyld­tes ik­ke kun re­sul­ta­ter­ne. Han blev og­så en vel­lidt eks­pert på tv, hvor han med sin ka­ris­ma og tak­ti­ske ind­sigt un­der­holdt tv-se­er­ne. Re­sul­ta­ter­ne i Mainz var for det me­ste go­de. Hol­det ryk­ke­de op og blev i Bun­des­liga­en i tre sæ­so­ner, men så blev det til nedryk­ning, og Kl­opp for­må­e­de ik­ke at ryk­ke mand­ska­bet op igen i sit sid­ste år i klub­ben. De­fen­si­ven var svin­gen­de. Som det kan ses i sta­ti­stik­ken på dis­se si­der, lå hans hold al­le i åre­ne i 2. Bun­des­liga un­der liga­gen­nem­snit­tet for ind­kas­se­re­de mål, selv i Kl­op­ps før­ste sæ­son hvor hol­det var i nedryk­nings­fa­re. I Bun­des­liga­en var det dog kun i sæ­son num­mer to, Mainz kla­re­de sig bed­re end den gen­nem­snit­li­ge kon­kur­rent.

I 2008 over­tog Jür­gen Kl­opp så i Dort­mund, hvor han skab­te et mand­skab i eu­ro­pæ­isk topklas­se. Hol­det blev kendt for sin hvir­velsvind­fod­bold, en stil Jür­gen Kl­opp sam­men­lig­ne­de med heavy me­tal i mod­sæt­ning til pas­nings­mand­ska­ber­nes sym­fo­ni­o­r­ke­stre, men han hav­de og­så spe­ci­fik­ke tan­ker om ar­bej­det i for­sva­ret. In­den Kl­op­ps an­komst hav­de Dort­mund spil­let med det så­kald­te Opa-Ab­whr – bedste­far-for­svar – be­stå­en­de af 33-åri­ge Ni­ko Kovac og Chri­sti­an Wörns på 35, men un­der Kl­opp blev stop­per­par­ret ud­gjort af Mats Hum­mels og Ne­ven Su­bo­tic på hen­holds­vis 191 og 193 cen­ti­me­ter. For

Jür­gen Kl­opp vil­le ha­ve, at hans for­sva­re­re var hø­je og du­elstær­ke.

”For halvan­det års tid si­den, da Jo­res Oko­re var godt på vej frem, sag­de jeg til ham [ Jür­gen Kl­opp], at det er en stærk fyr. Hur­tig, nær­kamp­stærk og sprin­ger godt. Det ene­ste, jeg blev spurgt til, var, hvor høj han er. ”Han er 1.83,” sva­re­de jeg. ”Nå, så kom­mer han ik­ke til at spil­le her­ne­de. Vi skal kun ha­ve spil­le­re over 1.86 i mid­ter­for­sva­ret”, lød sva­ret. Så de ved godt, hvad de går ef­ter. Li­ge i den si­tu­a­tion, sy­nes jeg, det var lidt over­dre­vet,” for­tal­te den tid­li­ge­re Dort­mund-spil­ler Flem­m­ing Povls­en i 2013 i tv-pro­gram­met ”An­ker­dal på News”.

Men vig­ti­ge­re end spil­ler­nes høj­de var fi­lo­so­fi­en. Kl­opp svær­ge­de til ge­gen­pres­sing, og al­le spil­le­re skul­le ar­bej­de hårdt på at ero­bre bol­den, når den blev tabt; bå­de for at ska­be chan­cer på om­stil­lin­ger, men og­så for at for­hin­dre mål i den an­den en­de.

”En af hans dy­der er, at man ik­ke kan se for­skel på, om de mø­der Augs­burg el­ler Real Madrid. Al­le ar­bej­der med og uden bold. Selv Marco Reus og Ma­rio Götze lø­ber de­fen­sivt. Hans pres­spil har dan­net sko­le i Tys­kland, selv i Bay­ern. Hans spil­le­re la­der ik­ke mod­stan­der­ne i ro på no­get tids­punkt. Det hand­ler om hel­ba­ne­pres, om at ero­bre bol­den og om at la­ve en hur­tig om­stil­ling,” sag­de Bo Svens­son, tid­li­ge­re spil­ler un­der Kl­opp i Mainz, i 2012 til Ek­stra Bla­det.

Og det vir­ke­de. I 2011 vandt Dort­mund mester­ska­bet for før­ste gang i ni år. Den sæ­son score­de Bay­ern Mün­chen væ­sent­ligt fle­re mål end me­stre­ne, men in­gen hold i Bun­des­liga­en luk­ke­de så få mål ind som Kl­op­ps heavy me­tal-dren­ge. Det hand­le­de og­så om, at for­sva­ret fik den støt­te, det hav­de brug for. På flø­je­ne brug­te træ­ne­ren of­te spil­le­re som Ke­vin Gros­skreutz og Jakub Blaszczy­kowski, so­li­de ar­bejds­folk der al­tid hav­de et øje på de­fen­si­ven og på at støt­te de­res ba­cks, Mar­cel Sch­melzer og Lukasz Piszczek. Det var en af ho­ved­år­sa­ger­ne til suc­ce­sen de før­ste år. Se­ne­re tip­pe­de ba­lan­cen. Fle­re og fle­re of­fen­si­ve stjer­ner kom på hol­det, og det gik blandt an­det ud over ar­bej­der­ne på wing­po­si­tio­ner­ne. Dort­mund nå­e­de Cham­pions Le­ague-fi­na­len i 2013, men hjem­me i liga­en luk­ke­de hol­det me­re end dob­belt så man­ge mål ind som i guld­sæ­so­nen to år for­in­den.

SY­STE­METS PRO­BLE­MER

I 2015 kom Jür­gen Kl­opp til Li­ver­pool ef­ter fy­rin­gen af Bren­dan Rod­gers, og ef­ter en før­ste sæ­son, hvor Li­ver­pool nå­e­de to cup­fi­na­ler, før­te han i for­å­ret klub­ben til­ba­ge i top fi­re. Men no­get sta­bilt for­svar har han al­drig skabt. Til­li­den til Li­ver­pools ke­e­per er ik­ke

stor, uan­set om Si­mon Mig­no­let el­ler Lo­ris Ka­ri­us står i må­let. Un­ge Joe Go­mez og Trent Ale­xan­der-Ar­nold kæm­per om høj­re­ba­ck­en, mens Nat­ha­ni­el Cly­ne er ude med ryg­pro­ble­mer. I mid­ter­for­sva­ret har Dejan Lov­ren få­et de stør­ste ski­de­bal­ler, men og­så Jo­el Ma­tip er ble­vet kri­ti­se­ret. Og i ven­stre si­de spil­ler Al­ber­to Moreno, der sjæl­dent har over­be­vist, si­den han kom til i 2014.

Som­me­rens sto­re trans­fer­sa­ga på Mer­sey­si­de hand­le­de om Vir­gil van Di­jk, som det al­drig lyk­ke­des at hen­te i Sout­hamp­ton. Klu­bi­ko­ner som Ste­ven Ger­rard og Ja­mie Car­rag­her op­for­dre­de Li­ver­pool til at få fær­dig­gjort hand­len og Van Di­jk til at væl­ge Mer­sey­si­de, men den gam­le for­svars­figh­ter Car­rag­her er­klæ­re­de dog, at det ik­ke var nok.

”Én mand kom­mer ik­ke til at gø­re en for­skel; ba­ck­er­nes po­si­tio­ner ef­ter­la­der mid­ter­for­sva­rer­ne sår­ba­re. Li­ver­pool spil­ler så højt og bredt, at en af stop­per­ne al­tid er sår­bar. Det kan én spil­ler ik­ke æn­dre på. Van Di­jk er bed­re end Lov­ren og Ma­tip, og det er der­for, han er vær­di­sat til 50 el­ler 60 mil­li­o­ner pund, men det be­ty­der ik­ke no­get, hvor go­de mid­ter­for­sva­rer­ne er, hvis de bli­ver ef­ter­ladt sår­ba­re,” sag­de Car­rag­her i au­gust iføl­ge Li­ver­pool Echo.

Jür­gen Kl­opp har in­si­ste­ret på, at han har til­lid til sin trup, og ik­ke kun of­fen­si­ven. Og han tror og­så på sin spil­fi­lo­so­fi – spil­ler­ne på ba­nen skal ba­re ud­fø­re de­res op­ga­ver. I sep­tem­ber slog Li­ver­pool Lei­ce­ster med 3-2 på ude­ba­ne, men var tæt på at smi­de en to­måls­fø­ring. Li­ver­pool før­te 2-0 og 3-1, men der skul­le en straf­fes­parks­red­ning fra Mig­no­let til at hol­de hjem­me­hol­det fra 3-3. Ef­ter kam­pen tal­te Jür­gen Kl­opp om de­fen­si­ven.

”Jeg bør ik­ke ta­ge for let på de mål, vi ind- kas­se­re­de, for det er ty­de­ligt, at vi har luk­ket for man­ge ind. Det er der in­gen tvivl om. Det er me­get svært for mig. Jeg er nor­malt en rig­tig dyg­tig de­fen­siv træ­ner, hvis jeg skal væ­re ær­lig, men som I kan se, fun­ge­rer det ik­ke ret godt ind­til vi­de­re,” sag­de Kl­opp, in­den han kom med en for­kla­ring. Li­ge­som mod Tottenham en må­ned se­ne­re hand­le­de det om spil­ler­ne og de­res ev­ne til at stå rig­tigt.

“Det vig­tig­ste ele­ment i at for­sva­re er tak­tisk di­sci­plin. Jeg ved ik­ke alt om fod­bold, men in­den for de næ­ste to ti­mer kun­ne jeg skri­ve en bog om det om­rå­de, vi skal for­sva­re – hvor­når, hvor­for, hvor man skal væ­re, hvor man skal væ­re op­mærk­som, hvor man skal skub­be op.”

”Jeg er an­svar­lig for, at al­le skub­ber op, men jeg kan ik­ke æn­dre på et se­kund. Jeg kan ik­ke ta­ge en bil og skub­be dem ud af fel­tet, og så­dan er det. Så læn­ge ik­ke al­le spil­ler­ne gør det, vil jeg ta­le om det, og vi vil ar­bej­de på det. Når al­le gør det, vil jeg sør­ge for, at vi gør det i re­sten af vo­res liv,” sag­de Kl­opp den­gang iføl­ge Li­ver­pool Echo.

Så Jür­gen Kl­opp tror på si­ne spil­le­re – de skal ba­re gø­re, hvad der bli­ver sagt. Men ind­til Jür­gen Kl­opp for­mår at få sit bud­skab igen­nem, fos­ser må­le­ne sta­dig ind. +

Fo­to: Mar­tin Mei­s­sner/Ritzau Fo­to

Mats Hum­mels og Ne­ven Su­bo­tic fejrer et mål med Shin­ji Ka­gawa i 2010. De to Dort­mund-stop­pe­re var, som Kl­opp ger­ne vil­le ha­ve dem: Sto­re og du­elstær­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.