VM-FEST PÅ SKATTEYDERNES REG­NING

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Tid­li­ge­re på ugen of­fent­lig­gjor­de FIFA be­tin­gel­ser­ne, man som va­ert­s­na­tion(er) skal op­fyl­de for at by­de på VM 2026. Man skal ha­ve en mas­se go­de fod­bol­da­re­na­er og tra­e­nings­fa­ci­li­te­ter, når VM ud­vi­des fra 32 til 48 hold, det skal fo­re­gå på en for­svar­lig må­de, når det kom­mer til etik og men­ne­ske­ret­tig­he­der – og så skal FIFA fort­sat ha­ve de und­ta­gel­ser fra skat­te­reg­ler­ne, der har gjort VM i fod­bold til en rig­tig god for­ret­ning for FIFA isa­er si­den 2006.

Det er fedt for FIFA at ar­ran­ge­re VM, når an­dre be­ta­ler reg­nin­ger­ne. Ba­re spørg skat­tey­der­ne hos de to se­ne­ste VM-va­er­ter Syd­afri­ka og Bra­si­li­en, der har ga­ben­de tom­me statskas­ser og pre­sti­ge­byg­ge­ri­er af fod­bol­da­re­na­er, tog og luft­hav­ne, der i foru­ro­li­gen­de høj grad står ube­nyt­tet hen.

Der er en grund til, at de fi­re VM-slut­run­der si­den den i Tys­kland er hav­net i lan­de, hvor man ik­ke spør­ger be­folk­nin­gen til rå­ds, når man bru­ger to- og tre­cif­re­de mil­li­ard­be­løb.

Men er det fair?

I dis­se da­ge, hvor en ny stor la­ek om skat­te­ly rul­ler klo­den rundt, er spørgs­må­let i hvert fald va­erd at stil­le.

DBU står til mini­mum at hø­ste 70 mil­li­o­ner kro­ner på at kom­me til VM i Rusland. En slut­run­de, der i for­vej­en er dybt kon­tro­ver­si­el på grund af må­den, slut­run­der­ne i 2018 og 2022 blev til­delt, bru­gen af nord­kore­an­ske ar­bej­de­re på sta­dionbyg­ge­ri­et i Sankt Pe­ters­borg, og en enorm do­pings­kan­da­le i rus­sisk sport med trå­de­ne ind i Kreml i åre­ne om­kring vin­ter-OL i 2014.

DBU har ik­ke dik­te­ret reg­ler­ne og hav­de nok skru­et dem sam­men på en noget an­den må­de, hvis de og de­res al­li­e­re­de i Nor­d­eu­ro­pa sty­re­de ver­dens­for­bun­det. Men det er en me­get sund øvel­se at hu­ske på, hvor van­vit­tig man­ge mil­li­ar­der en va­ert­s­na­tion skal be­ta­le, for at FIFA og dets med­lem­mer kan si­ge, at VM i fod­bold er en strå­len­de for­ret­ning. Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.