”JEG VED, HVOR GO­DE VI ER, NÅR BA­NEN ER KNOLDET”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det er snart to må­ne­der si­den, at Bra­brand har spil­let på hjem­me­ba­ne. Og der går nok na­e­sten et halvt år, før det sker igen. Ik­ke at Nor­di­cBet Li­ga­ens num­mer 11 al­drig har no­gen hjem­me­kam­pe. År­hu­si­a­ner­ne hav­de en mod Vej­le sid­ste we­e­kend, og de har en igen den­ne søn­dag, hvor Ny­kø­bing FC kom­mer på be­søg. Den bli­ver ba­re ik­ke spil­let på Bra­brand IF’s Idra­etsan­la­eg, som hjem­me­ba­nen hed­der. Pro­ble­met er, at li­ge bag sta­dion lig­ger Bra­brand Sø, som ba­nen lig­ger i ni­veau med. Der­for har gra­es­set sa­er­ligt i vin­ter­hal­vå­ret sva­ert ved at slip­pe af med over­sky­den­de vand, og ba­nen kan ik­ke be­nyt­tes. Så Bra­brand IF er flyt­tet fra det lil­le, yd­my­ge sta­dion, hvor til­sku­er­fa­ci­li­te­ter­ne ud­gø­res af en høj og nog­le ba­en­ke, til by­ens sto­re are­na, Ce­res Park med plads til 20.000 til­sku­e­re. Der har Bra­brand spil­let si­den be­gyn­del­sen af ok­to­ber, og det er der, Ny­kø­bing-kam­pen af­vik­les søn­dag. Det er in­gen for­del for hjem­me­hol­det, me­ner tra­e­ner Tom Søj­berg.

”Vi har spil­let et par år i 2. di­vi­sion, og vi fø­ler, vi vin­der hver gang, vi spil­ler på hjem­me­ba­ne. Vi fø­ler ik­ke, vi kan gå af vo­res egen ba­ne uden at ha­ve vun­det, og den fø­lel­se er va­ek,” si­ger Bra­brand-tra­e­ne­ren.

”Om­vendt har vi mod­stan­de­re, der kom­mer fra sto­re sta­dio­ner og sto­re for­hold, og der er over­ho­ve­det ik­ke den der for­nem­mel­se af stor­hed, når man kom­mer til Bra­brands an­la­eg. Det er me­get yd­mygt og me­get spartansk – me­get 2. di­vi­sions­ag­tigt. Nog­le spil­le­re kom­mer og ta­en­ker ”Arh, hvad er nu det her?” og er ik­ke helt så mo­ti­ve­re­de. Vi sa­et­ter lidt i ban­ken, når mod­stan­der­ne ik­ke er, hvor de skal va­e­re. Den kan vi ik­ke spil­le på på År­hus Sta­dion. Der er vi på et sta­dion, de an­dre godt kan li­de og er fa­sci­ne­re­de af. Så er de li­ge så klar, som vi er,” si­ger Søj­berg om hjem­me­ba­ne­for­de­len, der blev va­ek.

”Men når vi ik­ke kan va­e­re ude hos selv, er det en god forta­el­ling, vi kan va­e­re på År­hus Sta­dion. Vi er rig­tigt gla­de, når vi be­sø­ger Esbjerg, Vi­borg og Vej­le. Vi sy­nes, det er sto­re op­le­vel­ser. Så vi kan og­så godt li­de at spil­le de­r­in­de. Men de mar­gi­na­ler, vi skal bru­ge for at få vo­res po­int, hav­de vi va­e­ret langt bed­re stil­let for at få, hvis vi hav­de spil­let hos os selv ude i Bra­brand.”

På den van­te hjem­me­ba­ne nå­e­de op­ryk­ker­ne at slå Fremad Ama­ger og få po­int mod FC Roskil­de og Thi­sted. Kun Esbjerg har vun­det der i den­ne sa­e­son. På Ce­res Park har Bra­brand slå­et Vend­sy­s­sel, men tabt de re­ste­ren­de tre kam­pe. Ba­nen er langt bed­re end det sum­pe­de un­der­lag ved si­den af sø­en – og det er en ulem­pe for hjem­me­hol­det.

”Vi har ik­ke tra­e­net på vo­res ba­ne i halvan­den må­ned. Vi lø­ber rundt på hum­p­le­de ba­ner el­ler på kunst og er vant til at spil­le på noget, der er an­der­le­des end de an­dre holds tra­e­nings­ba­ner. Det er klart en fora­e­ring til dem, at de kom­mer på en rig­tig ja­evn gra­es­ba­ne, hvor de kan spil­le li­ge så hur­tigt som der­hjem­me. Det er en lil­le smu­le kon­kur­ren­ce­forvri­den­de, men ved du hvad; vi gla­e­der os og­så over at kun­ne spil­le på en god ba­ne.”

I Bra­brand ken­der de godt de­res gra­es og dets ud­for­drin­ger. Der­for har de bedt om at star­te på ude­ba­ne til for­å­ret, og de har al­le­re­de Ce­res Park i bag­hån­den til de før­ste hjem­me­kam­pe. Tom Søj­berg og hans spil­le­re kun­ne godt ha­ve brug for hjem­me­ba­nen som vå­ben i den hår­de bund­kamp, hvor op­ryk­ker­ne har fem po­int op til stre­gen, men så­dan bli­ver det ik­ke i den­ne sa­e­son. Og det ac­cep­te­rer man.

”Jeg ved, hvor go­de vi er, når ba­nen er knoldet. Så kan vi dril­le al­le hold. Men vi er og­så nødt til at sør­ge for, at tin­ge­ne er i or­den. Vi kan ik­ke va­e­re be­kendt at af­ly­se kam­pe i 1. di­vi­sion. Et af de va­er­ste sce­na­ri­er var, at Ny­kø­bing skul­le kø­re over til os på søn­dag og så måt­te kø­re hjem igen med en af­lyst kamp. Det er sim­pelt­hen ik­ke okay.” (Stan)

Det er yd­my­ge ram­mer, når Bra­brand spil­ler på eget an­la­eg - og så­dan kan de godt li­de det. Fo­to: Ken­neth Lys­b­jerg Kou­strup/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.