KLOPP VIPPEDE BILIC UD AF SAEDET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Hvor me­get af Li­ver­pools de­fen­si­ve pro­ble­mer er Jür­gen Kl­op­ps an­svar, og hvor me­get lig­ger på hans hidtil alt an­det end im­po­ne­ren­de for­svars­spil­le­re? Tipsbladet un­der­søg­te eks-for­svars­spil­le­ren Klopp og dem, han har sat til at spil­le for­svar i Li­ver­pool, i sid­ste uges ud­ga­ve af den­ne ud­gi­vel­se.

Men selv­om der sta­dig er man­ge Bren­dan Rod­gers-an­sa­et­tel­ser til­ba­ge i de­fen­si­ven, var det for en gangs skyld ik­ke Dejan Lov­ren og kol­le­ger­ne, der var på gla­tis i sid­ste we­e­kends tur til Lon­don.

Den tvivls­om­me ae­re til­faldt i ste­det West Ham med Win­ston Reid til­ba­ge i for­svarska­e­den.

4-1 vandt Li­ver­pool på det tid­li­ge­re olym­pi­ske sta­dion i det øst­li­ge Lon­don, og det var sy­ven­de gang i sa­e­so­nen, West Ham luk­ke­de tre el­ler fi­re mål ind i en be­ty­den­de kamp.

”Det er mig, der ta­ger kug­ler­ne. Jeg er ik­ke i tvivl om, hvor­vidt jeg er en sta­erk per­son el­ler ej, men spil­ler vi godt? Nej, det gør vi ik­ke,” sag­de Bilic ef­ter­føl­gen­de, hvor han og­så, med ret­te, kald­te si­ne spil­le­res be­slut­nin­ger i kam­pen for nai­ve.

DMan­dag hav­de West Ham-spil­ler­ne fri, og det fik ma­na­ger Bilic og­så, da West Hams eje­re be­slut­te­de sig for at fy­re kro­a­ten.

Tirs­dag mor­gen blev David Moy­es an­sat som ny ma­na­ger på en kon­trakt, der lø­ber til ud­gan­gen af den­ne sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.