20 HOLD - 9 VM-BIL­LET­TER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - 20 HOLD KAEMPER OM 9 PLADSER -

15 HOVEDPERSONER TIM CAHILL (AU­STRA­LI­EN)

Au­stra­li­er­ne er på en ma­ra­ton­rej­se, først med nog­le da­ge i Hon­du­ras, og der­ef­ter en dags­rej­se til Syd­ney, hvor der er re­tur­kamp fem da­ge se­ne­re. Cahill fik en min­dre ska­de i sid­ste liga­kamp men for­ven­tes igen at spil­le en af­gø­ren­de rol­le for spil­le­ma­es­sigt ud­for­dren­de Soc­ce­roos. La­es et stort Cahill-in­ter­view på si­de 20.

CHRI­STI­AN ERIK­SEN

Fi­re mål for Tot­ten­ham og sej­re over Re­al Madrid og Li­ver­pool kom­mer ove­ni det gen­nem­brud som lands­holds­stjer­ne, VMkva­li­fi­ka­tio­nen har va­e­ret for Erik­sen med ot­te mål i 10 kam­pe og stor­spil i sej­ren over Po­len i sep­tem­ber. Fryg­tes med ret­te af irer­ne for­ud for kam­pe­ne i Kø­ben­havn og Dublin.

SA­DIO MANÉ (SE­NE­GAL)

Sa­dio Manés Se­ne­gal skal højst us­a­ed­van­ligt spil­le en VM-kamp om, ef­ter FIFA un­der­kend­te en syd­afri­kansk 2-1 sejr over se­ne­ga­le­ser­ne og ude­luk­ke­de dom­me­ren på livs­for­tid, for­di han an­gi­ve­ligt hav­de gi­vet Syd­afri­ka det ik­ke­ek­si­ste­ren­de straf­fes­park i til­la­eg­sti­den med vil­je. Se­ne­gal mø­der Syd­afri­ka ude og der­ef­ter hjem­me, og med en sejr er se­ne­ga­le­ser­ne til de­res før­ste VM si­den de­bu­ten mod blandt an­dre Dan­mark i 2002.

ERIC BAILLY (ELFENBENSKYSTEN)

Elfenbenskysten spil­ler en de­ci­de­ret fi­na­le hjem­me mod Ma­rok­ko, og ivo­ri­a­ner­ne skal vin­de.

Hel­ler ik­ke Elfenbenskysten har Marc Wil­mots, of­te kri­ti­se­ret for sin fan­ta­si­lø­se brug af et vold­somt ta­lent­fuldt bel­gisk hold ved VM 2014 og EM 2016, for­må­et at løf­te, og ef­ter at ha­ve tabt 1-2 til Ga­bon og få­et 0-0 i Ma­li i de to se­ne­ste kam­pe er fryg­ten stor. Eric Bailly er til­ba­ge i El­fen­ben­sky­stens for­svar ef­ter at ha­ve sid­det ude i Man­che­ster Uni­ted, men det er i of­fen­si­ven, Wil­mots ik­ke kan fin­de en for­mel trods et på pa­pi­ret for­mid­da­belt ud­valg.

MUNIR MOHAMEDI (MA­ROK­KO)

Ma­rok­kos lands­holds­må­l­mand be­gynd­te sin kar­ri­e­re – og sit liv – i den span­ske enkla­ve Me­lil­la på den ma­rok­kan­ske kyst. Spansk stats­bor­ger, der ka­em­pe­de sig op fra Ceu­ta og Me­lil­la, og som nu sid­der på ba­en­ken for Nu­man­cia i Se­gun­da Di­vi­sion. Ma­rok­ko har kun for­må­et at sco­re i to af fem pul­je­kam­pe, men da Mohamedi har holdt sit mål rent i samt­li­ge fem kam­pe, kom­mer ma­rok­ka­ner­ne til VM ved en gen­ta­gel­se af den be­drift, el­ler ved på an­den vis at få po­int mod hårdt pres­se­de Elfenbenskysten.

ROMELL QUIOTO (HON­DU­RAS)

Quioto be­gynd­te i Hou­ston Dy­na­mo i star­ten af 2017 og hav­de for en hånd­fuld år til­ba­ge et mis­lyk­ket ophold i Wisla Krakow. Qu­i­o­tos stør­ste stun­der har va­e­ret VM-kva­li­fi­ka­tio­nen og isa­er et fø­rings­mål i hjem­me­kam­pen mod USA i sep­tem­ber og den af­gø­ren­de scor­ing mod Me­xi­co i sid­ste må­ned, der send­te Hon-

du­ras for­bi USA i CONCACAF’s VM-kva­li­fi­ka­tion. Stout an­gri­ber, der kan gi­ve Australiens usik­re for­svar pro­ble­mer.

EDI­SON FLORES (PERU)

Stjer­nen Pa­o­lo Gu­er­rero blev på dra­ma­tisk vis ude­luk­ket fra New Zealand-kam­pe­ne på grund af en po­si­tiv do­ping­test i ude­kam­pen mod Ar­gen­ti­na i ok­to­ber. Så me­get de­sto me­re har peru­a­ner­ne brug for Flores, der sam­men med en ra­ek­ke an­dre, re­la­tivt uprø­ve­de spil­le­re har ud­gjort et sta­er­kt kol­lek­tiv i 2017 og få­et en ra­ek­ke flot­te re­sul­ta­ter.

WIN­STON REID (NEW ZEALAND)

Den tid­li­ge­re FC Midtjyl­land-spil­ler fik fuld tid i Sla­ven Bilic’ sid­ste kamp som West Ham­ma­na­ger, og er der­med og­så med hos New Zealand ef­ter en ska­de i ok­to­ber. Reid er med af­stand New Ze­alands stør­ste navn og af­gø­ren­de for Stil­le­ha­vets bed­ste lands­hold, der åb­ner hjem­me i Wel­ling­ton før re­tur­kamp i Li­ma 16. novem­ber.

XHERDAN SHAQI­RI (SCHWEIZ)

Selv­om Sto­ke er et for­nuf­tigt Pre­mi­er Le­agu­e­hold, var det trods alt ik­ke der, vi for fem år si­den hav­de for­ven­tet at se Schweiz’ stør­ste stjer­ne. Må­l­far­lig­he­den har mang­let på det se­ne­ste på lands­hol­det, men til en af­gø­ren­de VM-kamp skal pro­fi­len va­e­re der mod et slidsta­er­kt, nor­dirsk hold.

GI­AN­LU­I­GI BUF­FON (ITA­LI­EN)

Su­per­ve­te­ra­nen er no­mi­ne­ret til Bal­lon d’Or og er fort­sat en af de sta­er­ke­ste spil­le­re på Ita­li­ens lands­hold, der var over­mat­chet mod Spa­ni­en tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret. I Ita­li­en ser man ik­ke pt sig selv som på om­gangs­høj­de med de øv­ri­ge sto­re na­tio­ner i Eu­ro­pa, og tra­ek­ker vi to sej­re over chan­ce­lø­se Lie­ch­tenste­in ud af regn­ska­bet, er 12 mål i ot­te kam­pe mod Ma­kedo­ni­en, Spa­ni­en, Al­ba­ni­en og Is­ra­el ik­ke noget, der bør ryste sven­sker­ne.

LUKA MOD­RIC (KRO­A­TIEN)

Pra­e­sta­tio­ner­ne svin­ger for me­get på lands­hol­det og i Re­al Madrid. Mod­ric ba­ne­de vej­en for Kro­a­tiens af­gø­ren­de sejr i Ukrai­ne i sid­ste må­ned, men an­dre gan­ge er pro­fi­len for­s­vun­det, og det dur ik­ke mod strids­lyst­ne Gra­e­ken­land.

EMIL FORS­BERG (SVE­RI­GE)

Fors­berg hav­de et godt ind­hop mod Han­nover i sid­ste we­e­kend, hvor sven­ske­ren vel­sag­tens spil­le­de sin bed­ste halv­leg i en el­lers dår­lig start på sa­e­so­nen. De pro­ble­mer skal va­e­re va­ek for den ener­gi­ske midt­ba­ne­spil­ler mod Ita­li­en for midt­ba­ne­spil­le­ren, der i Dan­mark og­så hu­skes for sit go­de spil i EM-play­of­f­kam­pe­ne i Sto­ck­holm og Kø­ben­havn for 24 må­ne­der si­den.

KY­LE LAFFERTY (NOR­DIR­LAND)

En klubkar­ri­e­re, der har budt på ud­lån til Rizespor og Bir­m­ing­ham, og nu en per­ma­nent af­ta­le med Hearts, skra­em­mer in­gen. Men på lands­hol­det er Lafferty fort­sat et ikon med si­ne 20 mål i 58 kam­pe, selv­om han i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen kun kom på tav­len mod Aser­ba­jds­jan og San Ma­ri­no.

ZECA (GRA­E­KEN­LAND)

Den nye FCK-midt­ba­ne­spil­ler, som vi hav­de i Tipsbladet til et stort in­ter­view i sid­ste uge, har spil­let sig ind på lands­hol­det i 2017, ef­ter han fik gra­esk stats­bor­ger­skab i be­gyn­del­sen af året. Den po­rtu­gi­sisk fød­te midt­ba­ne­spil­ler har sin sag for i du­el­len med kro­a­ter­nes stjer­ne­nav­ne Luka Mod­ri og Ivan Raki­ti .

JA­MES MCCLEAN

Den ir­ske stjer­ne, vi teg­ner et portra­et af i da­gens Tipsbladet, be­gynd­te egent­lig på det nor­dir­ske ung­domslands­hold men er i dag irer­nes bed­ste of­fen­si­ve spil­ler. Har i den­ne og sid­ste sa­e­son pri­ma­ert va­e­ret ind­skif­ter for West Bromwich Al­bion.

Fo­to: Pe­ter Mor­ri­son / Ritzau

Fo­to: Ar­man­do Fran­ca / Ritzau

Fo­to: AP Pho­to/Mois­es Ca­stil­lo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.