DAN­MARK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-PLAYOFF: DANMARK-IRLAND -

STA­TUS:

Li­ge så skuf­fen­de Åge Ha­rei­des før­ste år som dansk land­stra­e­ner var med ne­der­la­ge­ne i Po­len og hjem­me til Mon­te­ne­gro, li­ge så im­po­ne­ren­de har 2017 va­e­ret. For lands­hol­det er ube­sej­ret i årets hidtil syv land­skam­pe, og med 4-0 sej­ren hjem­me over Po­len blev VMhå­bet for al­vor ta­endt, mens mand­ska­bet fandt en stil med kon­trol­le­ret ka­os­fod­bold, hvor lan­ge bol­de frem til høj­re-an­gri­ber Cor­ne­li­us blev kon­ver­te­ret til far­li­ge an­den­bol­de, plads til Chri­sti­an Erik­sen og mas­ser af mål.

Pro­ble­met for Dan­mark er så ba­re, at play­off-mod­stan­de­ren fra Ir­land ik­ke ind­by­der til den sam­me tak­tik, da de er vant til spil­let i luf­ten, og i Glen Whelan des­u­den har en de­fen­siv midt­ba­ne­mand, der som sin ho­ved­op­ga­ve gan­ske gi­vet får at luk­ke de hul­ler, som Erik­sen ger­ne op­sø­ger. Så de lan­ge bol­de skal sup­ple­res med hur­tigt kom­bi­na­tions­spil op ad ba­nen, så irer­ne al­drig ved, hvad der kom­mer.

Til det for­mål kan der va­e­re me­ning i at va­el­ge An­dreas Cor­ne­li­us til plad­sen på høj­re kant i ste­det for Yus­suf Poul­sen, hvis de­fen­si­ve styr­ke er me­re op­lagt til re­tur­kam­pen i Dublin, for ud­over trus­len i luftrum­met får man med Cor­ne­li­us og­så he­le fem spil­le­re med FCK-bag­grund på hol­det, og de er i hvert fald vant til at spil­le sam­men.

For Ni­co­lai Jør­gen­sen bli­ver klar til kamp ef­ter at ha­ve få­et en skin­ne til at be­skyt­te sin ny­ligt bra­ek­ke­de arm, mens Dan­mark til gen­ga­eld må und­va­e­re de ska­de­de ba­ck­er Hen­rik Dals­gaard og Riza Dur­mi­si. Det gi­ver en plads fra start til Pe­ter An­ker­sen samt Jens Stry­ger Lar­sen som høj­re­be­net ba­ck i ven­stre si­de, hvil­ket Åge Ha­rei­de har po­in­te­r­et er en tak­tisk for­del.

Hvor­for har han dog ik­ke vil­let forta­el­le, men det kom­mer man for­hå­bent­lig til at se i Par­ken på lør­dag.

NØGLESPILLEREN:

Chri­sti­an Erik­sen

Åge Ha­rei­de har i den grad få­et for­løst Chri­sti­an Erik­sen på det dan­ske lands­hold, hvor han un­der Mor­ten Ol­sen score­de seks mål i 57 land­skam­pe, men si­den har sco­ret 12 i 16 un­der nord­man­den, blandt an­det i de se­ne­ste seks land­skam­pe i tra­ek. Så Tot­ten­ham-kre­a­tø­ren er i den grad en nøg­le­spil­ler for Dan­mark, og selv om han lør­dag af­ten gan­ske gi­vet bli­ver ekvi­pe­ret med en irsk over­frak­ke, skal han nok få den smidt un­der­vejs el­ler til­ka­em­pe sig fris­park uden for fel­tet, som han er dyg­tig til at spar­ke i net­tet.

X-FAKTOREN:

Kam­pen i Par­ken er kun den før­ste af to, og da UEFA’s ka­ran­ta­e­ne­reg­ler for VM-kva­li­fi­ka­tio­nen fo­re­skri­ver, at blot to ad­vars­ler i tur­ne­rin­gen er lig med ka­ran­ta­e­ne uan­set ek­stra play­off-kam­pe, er der he­le ni af de dan­ske spil­le­re, der er i fa­rezo­nen ef­ter de 10 grup­pe­kam­pe. Så­le­des kan Dan­mark ri­si­ke­re at måt­te und­va­e­re Chri­sti­an Erik­sen og Kas­per Sch­mei­chel i Dublin, hvis de får en ad­var­sel på lør­dag, da de to så gult helt til­ba­ge i ok­to­ber sid­ste år i ude­kam­pen mod Po­len.

Spil­ler­ne i ka­ran­ta­e­ne­fa­re er: Chri­sti­an Erik­sen, Kas­per Sch­mei­chel, Si­mon Kja­er, Tho­mas Dela­ney, Ni­co­lai Jør­gen­sen, Yus­suf Poul­sen, Pe­ter An­ker­sen, Vik­tor Fi­s­cher og An­dreas Cor­ne­li­us, der som den ene­ste på lands­hol­det har af­so­net ka­ran­ta­e­ne for to ad­vars­ler i lø­bet af VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, men nå­e­de at få en tred­je i Ar­me­ni­en.

IDE­A­L­OP­STIL­LIN­GEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.