DET DAN­SKE LANDSHOLDSHJERTE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KASPER SCHMEICHEL - TEKST: THO­MAS PYNDT

Selv om han kun har bo­et knap seks år af sit 31-åri­ge liv i Dan­mark, la­eg­ger Kas­per Sch­mei­chel ik­ke skjul på, at han har sto­re fø­lel­ser for det dan­ske lands­hold. Tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren af­vi­ste han så­le­des en­hver snak om det en­gel­ske lands­hold, for i Dan­mark er han født, og han vil så ger­ne va­e­re med til kva­li­fi­ce­re lands­hol­det til VM i Rusland. Ja, fak­tisk kan han slet ik­ke fo­re­stil­le sig, at det ik­ke skul­le lyk­kes.

Det er al­tid op­lagt at åb­ne en snak på lands­holds­lej­re­ns før­ste dag med spørgs­må­let, om det er godt at va­e­re hjem­me. For ty­pisk er lands­holds­spil­ler­ne jo ud­land­sprof­fer, der er ude i et vist an­tal år, før de ven­der hjem igen, og man­ge af dem ken­der man op­rin­de­ligt fra de­res tid som spil­le­re i Su­per­liga­en.

Kas­per Sch­mei­chel ta­ger og­så imod den klas­si­ske sam­ta­le­åb­ning med et smil og et kig ud over Øre­sund, mens han si­ger, at det er fint, men egent­lig er det et fjol­let spørgs­mål at stil­le. For da den nu­va­e­ren­de lands­holds­må­l­mand var fi­re år gam­mel, flyt­te­de fa­mi­li­en Sch­mei­chel til Man­che­ster, hvor far Pe­ter skul­le va­e­re må­l­mand for Uni­ted, og si­den har Kas­per Sch­mei­chel kun haft fast bo­pa­el i Dan­mark et en­kelt ef­ter­sko­le­år på Fyn.

Men på den an­den si­de er der in­gen tvivl om, at må­l­man­den fø­ler sig dansk, for fa­mi­li­en ta­ger ”hjem” til Dan­mark på fe­rie, og da der for nog­le år si­den blev stil­let spørgs­mål, om han kun­ne over­ve­je at stil­le op for det en­gel­ske lands­hold i ste­det for det dan­ske, var må­l­man­den ik­ke i tvivl.

”Jeg har jo haft man­ge tra­e­ne­re, der har va­e­ret in­de un­der det en­gel­ske for­bund, og som har spurgt mig, om det kun­ne va­e­re en re­a­li­stisk mu­lig­hed. Ind­til 2012 var jeg jo ik­ke med på det dan­ske lands­hold, og jeg spil­le­de i en god ra­ek­ke og spil­le­de godt, mens Eng­land på det tids­punkt hav­de pro­ble­mer på må­l­mand­spo­sten. Så der var noget in­ter­es­se, når jeg nu hav­de bo­et så man­ge år i Eng­land, men det var ik­ke noget, der kun­ne kom­me på ta­le for mig,” si­ger den fra i søn­dags 31-åri­ge Sch­mei­chel, der har bo­et 23 år af sit liv i Eng­land og des­u­den to år i Portu­gal fra 1999 til 2001.

”Jeg er dan­sker, og for mig vil­le det fø­les for­kert. Det er ik­ke for at va­e­re respekt­løs over for Eng­land, der har va­e­ret mit hjem i man­ge år, men det vil­le va­e­re som at be­de en eng­la­en­der om at re­pra­e­sen­te­re et an­det land. Det vil­le va­e­re una­tur­ligt. Så for mig har det al­tid va­e­ret det na­tur­li­ge at spil­le for Dan­mark.”

”Jeg er født i Dan­mark, jeg er dan­sker, og jeg har følt mig dansk he­le mit liv. Det er det land, jeg kom­mer fra, det er det land, jeg re­pra­e­sen­te­rer, og det er det ene­ste land, jeg vil re­pra­e­sen­te­re,” si­ger lands­holds­må­l­man­den.

Kas­per Sch­mei­chel har hel­ler al­drig lagt skjul på, at det dan­ske lands­hold be­ty­der me­get for ham, og da han i ja­nu­ar for an­det år i tra­ek blev kå­ret til Årets Spil­ler i Dan­mark, holdt han ik­ke ba­re en sim­pel tak­ket­a­le med et par be­ma­er­k­nin­ger om et sen­sa­tio­nelt en­gelsk mester­skab med Lei­ce­ster og Cham­pions Le­ague-spil med sam­me. Han brug­te i ste­det an­led­nin­gen til at op­for­dre dan­sker­ne til at slut­te op om det lands­hold, der på det tids­punkt ef­ter ne­der­lag i Po­len og hjem­me mod Mon­te­ne­gro var langt fra at kva­li­fi­ce­re sig til de play­off-fi­na­ler om en VM-bil­let, der nu ven­ter mod Ir­land lør­dag i Par­ken og tirs­dag i Dublin.

”Li­ge p.t. går vi gen­nem en lidt sva­er pe­ri­o­de med det dan­ske lands­hold, og det gør rig­tig, rig­tig ondt på mig, for og­så her har jeg sto­re am­bi­tio­ner. Vi er en ung spil­ler­trup, som har brug for je­res op­bak­ning, je­res ka­er­lig­hed og ik­ke mindst je­res tå­l­mo­dig­hed.”

”Jeg har spil­let i rig­tig man­ge ta­lent­ful­de trup­per i min kar­ri­e­re, men sja­el­dent har jeg va­e­ret en del af en trup, som jeg tror så me­get på som den her. Hvis vi al­le sam­men gjor­de det, så kun­ne vi op­nå noget rig­tig stort sam­men,” sag­de Kas­per Sch­mei­chel fra hjer­tet som ind­led­ning på et fan­ta­stisk 2017, hvor det dan­ske lands­hold er gå­et ube­sej­ret gen­nem al­le syv land­skam­pe og har vun­det dem, der vir­ke­lig be­tød noget.

Så hvor­dan fø­ler lands­holds­må­l­man­den, at det står til med op­bak­nin­gen nu?

”Når Par­ken er fyldt, og det har den va­e­ret de sid­ste par gan­ge, så er det fedt, og det gi­ver vir­ke­lig noget ek­stra. Jeg sy­nes og­så, at når vi har va­e­ret hjem­me i Dan­mark og har va­e­ret ude at gå el­ler ne­de at hand­le, så kan jeg ma­er­ke, at det be­ty­der noget for Dan­mark.”

”Det har gjort ondt på folk i man­ge år, at vi ik­ke har va­e­ret med til slut­run­der, men det har gjort end­nu me­re ondt på os spil­le­re. Så at ha­ve den op­bak­ning og ma­er­ke den al­le de ste­der vi går, det er en fan­ta­stisk fø­lel­se,” si­ger Sch­mei­chel før lør­da­gens ud­solg­te kamp mod Ir­land i Par­ken.

Med spil­le­re fra West Ham, Burn­ley, Newcast­le, Brigh­ton, Bour­ne­mouth, West Bromwich og Sout­hamp­ton er irer­ne langt fra ukend­te mod­stan­de­re for Kas­per Sch­mei­chel, for han ken­der dem fra det dag­li­ge liv i Pre­mi­er Le­ague, og han ved og­så godt, at det ik­ke er en nem op­ga­ve, der ven­ter det dan­ske lands­hold over 180 mi­nut­ters ben­hård kamp om en bil­let til Rusland. Men han er selv­føl­ge­lig op­ti­mist.

”Det er to me­gavig­ti­ge kam­pe for os. Der er ik­ke så me­get an­det at si­ge. Det er en kamp, vi sam­let skal vin­de, hvis vi skal op­fyl­de vo­res mål. Ir­land er en sva­er mod­stan­der, men hvis vi kan kom­me med den sam­me in­ten­si­tet og vil­je, som vi hav­de mod Po­len, så har vi rig­tig go­de chan­cer,” si­ger lands­holds­må­l­man­den, der ik­ke har ner­ver på før sin land­skamp num­mer 30 for Dan­mark.

”Jeg gla­e­der mig, og nu ga­el­der det om at få ven­te­ti­den over­stå­et og kom­me ind at spil­le. Det er en lang uge at la­de op, når man ba­re ger­ne vil spil­le kam­pe­ne,” si­ger Sch­mei­chel på en tirs­dag med ud­sigt til fi­re da­ges op­lad­ning før al ener­gi­en, den tak­ti­ske kløgt og de sto­re fø­lel­ser skal fol­des ud i Par­ken.

For be­løn­nin­gen er me­get stor, ik­ke mindst for må­l­man­den, der vok­se­de op i et hjem, hvor slut­run­der var en del af li­vet.

DE FRYGTELIGE SOM­RE FOR­AN TV

Pe­ter Sch­mei­chel re­pra­e­sen­te­re­de Dan­mark ved VM i 1998, hvor lands­hol­det nå­e­de helt frem til en kvart­fi­na­le mod Bra­si­li­en, mens han var med til fi­re EM-slut­run­der i tra­ek fra 1988 til 2000 med sej­ren i 1992 som det op­lag­te høj­de­punkt. Det var 25 år si­den i som­mer, og i den an­led­ning for­tal­te den før­ste lands­holds­må­l­mand med ef­ter­nav­net Sch­mei­chel om op­le­vel­sen den­gang til Tips- t bla­det, og her blev den nu­va­e­ren­de lands­holds­må­l­mand og­så na­evnt.

”Ef­ter EM fik vi hver isa­er en pak­ke fra TV2 med al­le EM-kam­pe­ne på VHS-bånd, og Kas­per så det he­le hver dag i lang lang tid. Så når man kom ind i hu­set, kun­ne man al­tid hø­re Flem­m­ing Toft og Pre­ben Elkja­er et el­ler an­det sted, ja Kas­per kun­ne al kom­men­te­rin­gen ude­nad. Så gik jeg ind og sag­de til ham ”nu må du snart stop­pe med at sid­de og se det

der he­le ti­den,” men så sat­te jeg mig jo al­li­ge­vel ned for at kig­ge lidt, og så blev man ha­en­gen­de,” sag­de Pe­ter Sch­mei­chel om kun at ha­ve set EM-fi­na­len mod Tys­kland fra 1992 i brud­styk­ker.

Så på den må­de har hans søn få­et slut­run­der­ne ind un­der hu­den fra en helt ung al­der.

”Når man er barn, for­står man ik­ke li­ge, hvor hårdt ar­bej­de det er, og hvor me­get der kra­e­ves for at kom­me til en slut­run­de, men det fin­der man selv­føl­ge­lig ud af, når man selv be­gyn­der at spil­le.”

”Slut­run­der er noget, som Dan­mark har va­e­ret vant til i man­ge år, men vi har haft det sva­ert de sid­ste par gan­ge. Vi skal til­ba­ge til de ti­der, hvor vi kva­li­fi­ce­re­de os hver gang, men det bli­ver jo ik­ke nem­me­re. Al­le hold bli­ver bed­re og bed­re, og der fin­des ik­ke nem­me kam­pe me­re. Så det er klart, at vi bli­ver nødt til at ud­vik­le os, og jeg sy­nes, at spe­ci­elt mod Po­len vi­ste vi vo­res san­de po­ten­ti­a­le. Det skal va­e­re vo­res ”ben­ch­mark” fremad,” si­ger Kas­per Sch­mei­chel om den over­ra­sken­de og over­va­el­den­de 4-0 sejr over grup­pe­vin­de­ne i Par­ken til­ba­ge i sep­tem­ber, der blev fulgt op af na­e­sten li­ge så im­po­ne­ren­de 4-1 i Ar­me­ni­en, før en so­lid 1-0 i Mon­te­ne­gro og uaf­gjort mod Ru­ma­e­ni­en sik­re­de an­den­plad­sen.

Så nu har lands­holds­må­l­man­den chan­cen for at kom­me med til sin an­den slut­run­de med Dan­mark ef­ter EM i 2012, som dog ik­ke ta­el­ler så me­get i hans regn­skab.

”Jeg spil­le­de jo ik­ke, så... Men det var en fed op­le­vel­se, en me­get an­der­le­des op­le­vel­se på man­ge må­der. Som tred­je­må­l­mand er chan­cer­ne for, at man kom­mer på ba­nen me­get me­get små. Så det var en an­den op­le­vel­se for mig end for dem, der var med på ba­nen, men det var helt sik­kert noget, der gav mig blod på tan­den ef­ter at kom­me med og selv spil­le i en slut­run­de. Det for­sta­er­ke­de den fø­lel­se,” si­ger Sch­mei­chel, der fak­tisk kun kan de­le min­der fra EM-lej­ren i Po­len og EM-kam­pe­ne i Ukrai­ne med fem nu­va­e­ren­de del­ta­ge­re i lands­hold­strup­pen, nem­lig An­dreas Bjel­land, Ni­ck­las Bendt­ner, Chri­sti­an Erik­sen, Wil­li­am Kvist og Si­mon Kja­er, hvoraf de fi­re sidst­na­evn­te og­så var med ved VM i Syd­afri­ka i 2010.

Men det kik­se­de med kva­li­fi­ka­tio­nen til VM i 2014, hvor Dan­mark slut­te­de seks po­int ef­ter grup­pe­vin­der­ne fra Ita­li­en og hen­te­de fa­er­re­st po­int i to­er-regn­ska­bet, mens det ik­ke gik me­get bed­re i kva­li­fi­ka­tio­nen til EM i 2016, hvor lands­hol­det slut­te­de ef­ter bå­de Portu­gal og Al­ba­ni­en, men dog fik ad­gang til play­off-kam­pe­ne til et ud­vi­det EM som tre’er i grup­pen. Her ram­te man ind i en Zla­tan Ibra­him­ovic i top­form, og så end­te det med end­nu en fru­stre­ren­de som­mer for­an fjern­sy­net for Kas­per Sch­mei­chel.

”Det ne­der­lag til Sve­ri­ge skul­le ba­re slås ud af ho­ve­d­et så hur­tigt som mu­ligt. Man har det jo ad hel­ve­de til ef­ter kam­pe­ne, men man bli­ver nødt til at kom­me vi­de­re, for ugen ef­ter kam­pen mod Sve­ri­ge hav­de man en vig­tig kamp for sit klubhold, så det var egent­lig først om som­me­ren, at man vir­ke­lig ma­er­ke­de det.”

”Når man fik fe­rie, og de an­dre gjor­de klar til EM, mens man selv ba­re skul­le sid­de og se med på fjern­sy­net og se Sve­ri­ge spil­le EM... Det er selv­føl­ge­lig ik­ke sa­er­lig sjovt og helt sik­kert ik­ke noget, som jeg hå­ber på at kom­me til at op­le­ve igen,” forta­el­ler lands­holds­må­l­man­den, der el­lers kun­ne hol­de som­mer­fe­rie som sen­sa­tio­nel en­gelsk me­ster med Lei­ce­ster.

t ”Ja, men jeg er jo grå­dig. Jeg vil ha­ve det he­le med,” si­ger han med et smil, der ik­ke skal for­stås af­va­eb­nen­de.

For Kas­per Sch­mei­chel vil vir­ke­lig ger­ne va­e­re med til det he­le, og han er ik­ke ban­ge for det an­svar, der føl­ger med nøg­lepo­sten på lands­hol­det.

”Det er jo at stå med det ul­ti­ma­ti­ve an­svar at va­e­re må­l­mand. I al­le kam­pe, man spil­ler, skal man va­e­re så ta­et på det per­fek­te som mu­ligt. Man kan ik­ke la­ve fejl, som en mark­spil­ler kan gø­re det. De fejl man la­ver, de bli­ver straf­fet, og når man så er må­l­mand for det dan­ske lands­hold, så sid­der he­le lan­det og kig­ger med og hep­per på en, så det er klart, at det er et ka­em­pe an­svar at stå med,” si­ger må­l­man­den før et par kam­pe, der ik­ke ser ud til at bli­ve spe­ci­elt må­l­ri­ge, og hvor en ke­e­per­fejl der­for kan bli­ve me­get af­gø­ren­de.

Men Kas­per Sch­mei­chel spil­ler al­drig i frygt for fejl­en.

”Nej, man kan ik­ke stå på mål, hvis man ik­ke ny­der det an­svar. Al­le må­l­ma­end jeg ken­der, de el­sker det, og det er og­så der­for, at man skal va­e­re lidt spe­ci­el for at va­e­re må­l­mand. Man bli­ver nødt til va­e­re til­pas med og ny­de, at man står med det an­svar,” si­ger må­l­man­den før gen­sy­net med Par­ken, hvor han fo­re­lø­big kun har spil­let 11 land­skam­pe og en en­kelt klubkamp, men som han al­li­ge­vel har et varmt for­hold til.

”Jeg vil si­ge, at Par­ken er et af de fe­de­ste sta­dions, man kan spil­le på. Desva­er­re er ba­nen al­drig helt i or­den. Hvis Par­ken kun­ne få en rig­tig god ba­ne, vil­le det va­e­re et af de bed­ste sta­dions i ver­den, for at­mos­fa­e­ren de­r­in­de er helt fan­ta­stisk. Der er noget unikt om­kring det.”

”Det er selv­føl­ge­lig lands­hol­dets hjem­me­ba­ne, så det gi­ver noget ek­stra, men selv da jeg spil­le­de der med Lei­ce­ster mod FCK i Cham­pions Le­ague, kun­ne man ma­er­ke det. Der er ba­re noget spe­ci­elt over Par­ken med de sto­re og stej­le tri­bu­ner. Det er rig­tig fedt at spil­le de­r­in­de,” si­ger Kas­per Sch­mei­chel, der holdt nul­let mod FCK og og­så har gjort det for Dan­mark i fi­re af land­skam­pe­ne.

Og gør han det for fem­te gang, vil det uan­set hvad gi­ve lands­hol­det en god ud­gangs­po­si­tion før re­tur­kam­pen i Dublin tirs­dag af­ten, hvor den helt sto­re fest kan bry­de løs, hvis det lyk­kes at kva­li­fi­ce­re sig til VM i Rusland.

”Det har al­drig va­e­ret en hem­me­lig­hed, at det er en drøm at kom­me med til en slut­run­de og spe­ci­elt et VM. Det har vi ik­ke for­må­et her de se­ne­ste alt for man­ge gan­ge, og det har be­ty­det nog­le lan­ge som­re hjem­me for­an fjern­sy­net, der ik­ke har va­e­ret sa­er­lig sjove. Så det er en drøm, der vil gå i op­fyl­del­se for os al­le sam­men,” si­ger lands­holds­må­l­man­den, før han sva­rer kort på spørgs­må­let, om han over­ho­ve­det kan fo­re­stil­le sig, at han en­der for­an fjern­sy­net til som­mer, at det ik­ke lyk­kes den­ne gang?

”Nej, det kan jeg ik­ke,” si­ger Kas­per Sch­mei­chel med ud­sigt over Øre­sund og det in­dre blik ret­tet mod Ir­land. +

I lø­bet af 2017 har Kas­per Sch­mei­chel kun luk­ket fi­re mål ind for Dan­mark, mens Tho­mas Dela­ney score­de li­ge så man­ge i de vig­ti­ge sep­tem­ber-kam­pe mod Po­len og Ar­me­ni­en. Og spe­ci­elt ind­sat­sen mod Po­len står nu som et ni­veau, lands­hol­det skal stra­e­be...

For Kas­per Sch­mei­chel ta­el­ler del­ta­gel­sen ved EM i 2012 ik­ke rig­tig, for han var tred­je­må­l­mand ef­ter Step­han An­der­sen og An­ders Lin­de­gaard, men det gav ham end­nu me­re lyst til selv at va­e­re på ba­nen ved en slut­run­de. Fo­to: Jens Dresling/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.