DELA­NEY OG DEN IR­SKE FOR­BIN­DEL­SE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KASPER SCHMEICHEL -

Hvis man uden at vi­de na­er­me­re kig­ge­de ned over trup­per­ne til de kom­men­de play­off-kam­pe mel­lem Dan­mark og Ir­land og stød­te på nav­net Tho­mas Jo­seph Dela­ney, så vil­le man nok umid­del­bart pla­ce­re ham i den grøn­ne lejr, for et me­re irsk navn uden O’et-el­ler-an­det, kan man van­ske­ligt fo­re­stil­le sig.

Men Tho­mas Dela­ney er som be­kendt dansk og er født på Fre­de­riks­berg, hvor han og­så al­tid har spil­let sin fod­bold for først KB og si­den FC Kø­ben­havn, ind­til Wer­der Bre­men kald­te for et lil­le års tid si­den. Den ir­ske for­nem­mel­se er dog ik­ke helt for­kert, for et el­ler an­det sted langt bag­u­de er der ir­ske rød­der i fa­mi­li­en. Tho­mas Dela­neys far Mi­cha­el er nem­lig ame­ri­ka­ner af fød­sel, og hans fa­mi­lie stam­mer op­rin­de­ligt fra den grøn­ne ø.

”Jeg må in­drøm­me, at jeg ik­ke li­ge har få­et la­est op på lek­tien, nu du spør­ger, men det var noget med kar­tof­felkri­sen i Ir­land, der gjor­de, at den fa­mi­lie rej­ste ud. Men de var jo ik­ke de ene­ste. Der var man­ge ire­re, der rej­ste til USA den­gang,” forta­el­ler den dan­ske midt­ba­ne­mand med et hi­sto­risk kig til­ba­ge til den fryg­te­lig hunger­s­nød, der ram­te Ir­land i 1845, da kar­tof­fel­hø­sten slog fuld­sta­en­dig fejl på grund af en pa­ra­sit.

En mil­li­on ire­re dø­de af sult, mens to mil­li­o­ner ud­van­dre­de til USA, blandt an­det Tho­mas Dela­neys for­fa­ed­re.

”Men jeg har ik­ke no­gen re­la­tion til Ir­land me­re ud­over nav­net. Det er så langt til­ba­ge, at jeg ik­ke en­gang er klar over, hvor man­ge ge­ne­ra­tio­ner det er. Jeg har og­så al­tid set min far som dan­sker, mens min far­far er ame­ri­ka­ner, så hvis jeg har hørt om no­gen vej, så har det va­e­ret ”The Ame­ri­can Way” og ik­ke om irer­nes vej til USA,” si­ger Dela­ney, der hel­ler al­drig har va­e­ret med fa­mi­li­en i Ir­land på jagt ef­ter for­ti­dens rød­der. Han har kun va­e­ret der for at spil­le fod­bold med FC Kø­ben­havn.

Men nav­net va­ek­ker selv­føl­ge­lig op­sigt, og den dan­ske lands­holds­mand har og­så få­et nog­le hen­ven­del­ser om det på Twit­ter:

”Ja, der var for ek­sem­pel en, der skrev til mig, at det var nu, jeg skul­le ak­ti­ve­re min mis­sion ef­ter at ha­ve lig­get i dva­le i 26 år,” si­ger Dela­ney med et grin før de to spa­en­den­de play­off-kam­pe mod for­fa­ed­re­nes Ir­land.

”Jeg gla­e­der mig til kam­pe­ne. Jeg har jo prø­vet det før, om­end det var i en an­den rol­le mod Sve­ri­ge for et par år si­den. Jeg me­ner ik­ke, at jeg var ud­ta­get til den før­ste kamp, men så spil­le­de jeg fra start i den an­den,” si­ger midt­ba­ne­man­den, der hav­de en tid­lig mu­lig­hed i Par­ken mod Sve­ri­ge og spil­le­de godt, ind­til en kna­eska­de tvang ham til mod­vil­ligt at bli­ve i om­kla­ed­nings­rum­met før 2. halv­leg af den kamp.

Men i den­ne om­gang skul­le det ger­ne bli­ve til me­re.

”Det er jo lidt en ek­sa­mens­dag, ba­re uden den der dår­li­ge for­nem­mel­se,” ly­der det med end­nu et grin.

”Per­son­ligt har jeg en for­nem­mel­se af, at vi kan gø­re noget. Ja, det er en fifty-fifty kamp, men vi har noget at brin­ge til kam­pen. På hjem­me­ba­ne kan vi ska­be noget, og på ude­ba­ne kan vi stå imod det tryk, der nok vil kom­me, og det er og­så den for­nem­mel­se, jeg har fra re­sten af grup­pen. At folk ik­ke sy­nes, at vi kun er her, for­di vi li­ge plud­se­lig slog Po­len 4-0 og så kom med, men at vi er her, for­di vi har noget at kom­me med, og for­di vi er ble­vet bed­re og bed­re,” si­ger man­den med det me­get ir­ske navn Tho­mas Jo­seph Dela­ney. (pynd­ten)

Tho­mas Dela­ney har ir­ske rød­der, men de lig­ger me­get langt til­ba­ge i ti­den, så han ser me­re den uden­land­ske for­bin­del­se som va­e­ren­de ame­ri­kansk, og USA har da og­så tid­li­ge­re for­hørt sig om en mu­lig lands­holdskar­ri­e­re ”over the­re,” men Dela­ney valg­te Dan­mark og er nu klar til play­off-kamp mod Ir­land. Fo­to: Jens Dresling/ Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.