DEN SID­STE DRØM FOR AUSTRALIENS BECKHAM

Han er al­le­re­de en le­gen­de, men den snart 38-åri­ge Tim Cahill vil ha­ve me­re. Den sid­ste over­le­ver fra Australiens gyld­ne ge­ne­ra­tion vil run­de lands­holdskar­ri­e­ren af med end­nu en VM-slut­run­de, og in­den de af­gø­ren­de play­of­f­kam­pe mod Hon­du­ras sa­et­ter The Soc

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - AUSTRALIEN - t TEKST: MOR­TEN GLIN­VAD, MELBOURNE @Mor­tenGlin­vad

Selv­føl­ge­lig måt­te det va­e­re ham. Det var en af de sto­re af­te­ner i Syd­ney, og The Soc­ce­roos hav­de brug for noget sa­er­ligt. VM-ska­eb­nen var på vip­pen, og selv­om au­stra­li­er­ne var i over­tal i den for­la­en­ge­de spil­le­tid mod un­der­tip­pe­de Sy­ri­en, hav­de de sva­ert ved at af­gø­re det. Men nu modt­og Rob­bie Kru­se bol­den

PnPe­h­do­e­tov/eR­di­cbkaRg­lyin­crjeonft i ven­stre si­de af straf­fes­parks­fel­tet og løf­te­de et blødt ind­la­eg i en bue ind for­an sy­rer­nes mål. Og her steg han til vej­rs: Tim Cahill. He­le Australiens Tim­my, der sprang kraft­fuldt i vej­ret og end­nu en gang vi­ste sit fa­eno­me­na­le ho­ved­spil. Den sy­ri­ske må­l­mand Ibra­him Al­ma fik hån­den på, men kun­ne ik­ke hol­de bol­den ude. For an­den gang den af­ten hav­de Cahill sco­ret, og det­te var mål num­mer 50 i hans lan­ge kar­ri­e­re på lands­hol­det og et af de vig­tig­ste. De nervø­se au­stra­li­e­re holdt li­ge ak­ku­rat he­le vej­en hjem og holdt med 2-1-sej­ren liv i hå­bet om den fjer­de VM-del­ta­gel­se i tra­ek.

”Tim­my var Tim­my, og det er der­for, han er den stør­ste no­gen­sin­de,” sag­de den let­te­de og tak­nem­me­li­ge land­stra­e­ner An­ge Postecog­lou ef­ter slut­fløjtet.

”Han er ba­re en fre­ak. Jeg aner ik­ke, hvor­når han sidst spil­le­de 90 mi­nut­ter, og da slet ik­ke 120. Han har en stor tro på sig selv. Han er en unik og ek­stra­or­di­na­er per­son, og han gik for­re­st i dag,” fort­sat­te land­stra­e­ne­ren sin hyl­dest mod mat­chvin­de­ren.

Nu ven­ter det sid­ste skridt mod Rusland: De to af­gø­ren­de in­ter­kon­ti­nen­tale play­of­f­kam­pe mod Hon­du­ras, hvor det før­ste op­gør spil­les nat­ten til lør­dag dansk tid i San Pedro Su­la i Mel­le­ma­me­ri­ka, in­den au­stra­li­er­ne har for­del af hjem­me­ba­ne i re­tur­kam­pen i Syd­ney ons­dag for­mid­dag dansk tid.

Tim Cahill har al­tid va­e­ret man­den til de sto­re øje­blik­ke for det au­stral­ske lands­hold. Blandt an­det der­for reg­nes han som den stør­ste spil­ler i lan­dets fod­bold­hi­sto­rie. Han score­de det før­ste au­stral­ske VM-mål no­gen­sin­de, og nu hå­ber han på at af­slut­te lands­holdskar­ri­e­ren med sin fjer­de VM-slut­run­de.

”For mig hand­ler det først og frem­mest om at va­e­re med til at kva­li­fi­ce­re mit land til end­nu et VM, og at det vil va­e­re den fjer­de VM-slut­run­de i tra­ek for Au­stra­li­en. Og som et per­son­ligt mål står det som noget, der vil­le va­e­re fan­ta­stisk. At nå til mit fjer­de VM vil va­e­re et stort øje­blik. Jeg har al­tid prø­vet at va­e­re me­get pro­fes­sio­nel og at ta­ge fod­bold me­get se­ri­øst. Det hand­ler og­så om at byg­ge et fun­da­ment for frem­ti­den, for det bli­ver sva­e­re­re og sva­e­re­re at kva­li­fi­ce­re sig for hver gang her i Asi­en. Man­ge lan­de bli­ver sta­er­ke­re. Og den­ne gang går det helt til kan­ten,” si­ger Tim Cahill ef­ter en for­mid­dagstra­e­ning i det nord­li­ge Melbourne, hvor han si­den 2016 har op­t­rå­dt for Melbourne Ci­ty i hjem­lan­dets A-Le­ague ef­ter en lang kar­ri­e­re i ud­lan­det på tre kon­ti­nen­ter.

UDEN FOR KA­TE­GO­RI

Man skal ik­ke ha­ve op­holdt sig ret la­en­ge i Au­stra­li­en, før det står klart, hvor stort et navn Tim Cahill er i sit hjem­land. Nok er han del af na­tio­nens gyld­ne ge­ne­ra­tion af fod­bold­spil­le­re, der gjor­de Au­stra­li­en til en fast del­ta­ger ved VM-slut­run­der­ne, men hver­ken Mark Vi­duka, Har­ry Kewell, Mark Schwarzer el­ler nog­le af de øv­ri­ge har op­nå­et en sta­tus som Ca­hills.

Han er overalt. I tv-re­k­la­mer og i kampag­ner for lands­hol­det og for A-Le­ague. Og selv­om han i dag er en må­ned fra at run­de de 38 år, er han sta­dig med af­stand det stør­ste fod­bold­navn i Au­stra­li­en.

Det kom til ud­tryk, da han sid­ste som­mer vend­te hjem ef­ter 19 år i ud­lan­det. Ef­ter­hån­den hav­de de fle­ste af­skre­vet, at det no­gen­sin­de vil­le ske, og man­ge var skuf­fe­de over, at Cahill ik­ke kom hjem for at ka­ste stjer­ne­støv over A-Le­ague, da hans ophold i New York Red Bulls slut­te­de i 2015. I ste­det fort­sat­te han i Ki­na hos først Shang­hai Shen­hua og si­den Hangzhou Gre­en­town, in­den det i som­me­ren 2016 en­de­lig lyk­ke­des for Au­stra­li­en at lok­ke ham hjem.

Omsta­en­dig­he­der­ne forta­el­ler me­get om Ca­hills be­tyd­ning i Au­stra­li­en. A-Le­ague er skru­et sam­men på en må­de, der har en del til­fa­el­les med den nor­da­me­ri­kan­ske MLS og lig­ger fjer­nt fra de eu­ro­pa­ei­ske liga­ers struk­tur. Klub­ber­ne er un­der­lagt et løn­loft, men for at til­tra­ek­ke sto­re nav­ne har hver klub lov til at bry­de lof­tet og be­ta­le hø­je­re løn­nin­ger for to så­kald­te ”marquee play­ers.” Hel­ler ik­ke det var dog nok, så løs­nin­gen blev at ska­be en ny re­gel om en så­kaldt ”gu­est play­er” helt uden for ka­te­go­ri, hvor sel­ve or­ga­ni­sa­tio­nen bag A-Le­ague kun­ne gå ind og la­eg­ge fle­re mil­li­o­ner kro­ner oven i løn­nen, hvis en spil­ler op­fyld­te en ra­ek­ke kom­merci­el­le krav og der­med blev an­set for at ha­ve den til­stra­ek­ke­li­ge va­er­di for he­le li­ga­en.

Reg­len blev i fol­kemun­de døbt ”The Tim Cahill Ru­le”, og med den som ad­gangs­bil­let lan­de­de han i 2016 i en klub og en liga, der slet ik­ke ek­si­ste­re­de, da han i 1997 for­lod Au­stra­li­en. Melbourne Ci­ty blev først skabt i 2014, da den glo­ba­le Ci­ty Foot­ball Group med ho­ved­sa­e­de i Abu Dha­bi over­tog klub­ben og gjor­de den til del af sit om­fat­ten­de net­va­erk.

”Ci­ty Group har in­ve­ste­ret me­get i klub­ben. De sid­ste ti år har fod­bol­den i det he­le ta­get aen­dret sig enormt. Det er vok­set me­get, og der er kom­met fle­re fans,” si­ger Cahill.

”Fod­bold er af­gjort me­re po­pu­la­ert, end da jeg for­lod lan­det, men det er sta­dig ik­ke den stør­ste sport i Au­stra­li­en. Det er noget, som jeg har haft sva­ert ved at vaen­ne mig til, ef­ter at jeg kom hjem. Det er den stør­ste sport i ver­den, men i Au­stra­li­en er den ik­ke i Top 3. Så der er me­get ar­bej­de for­u­de. Det er op til os som spil­le­re at gø­re spil­let så stort som mu­ligt og sik­re det den op­ma­er­k­som­hed, som det fortje­ner,” fort­sa­et­ter han.

SKAEBNEKAMP FOR SAMOA

Op­ma­er­k­som­hed har Tim Cahill gi­vet li­ga­en, for han har en per­son­lig hi­sto­rie, der al­tid har fa­sci­ne­ret. Han blev født i Syd­ney som en af de man­ge au­stra­li­e­re med bag­grund i fle­re for­skel­li­ge kul­tu­rer. Hans far var eng­la­en­der med ir­ske rød­der, og mo­de­ren kom fra stil­le­hav­sø­ri­get Samoa. Han vok­se­de op i en rug­byin­ter­es­se­ret fa­mi­lie, men fat­te­de selv in­ter­es­se for fod­bol­den og fulg­te kam­pe­ne fra Eng­land sam­men med sin far.

Som barn bo­e­de han nog­le år på Samoa med fa­mi­li­en, og ev­ner­ne med bol­den fik øri­gets fod­bold­for­bund til at spør­ge ham, om han var in­ter­es­se­ret i at del­ta­ge ved det oce­a­ni­ske U/20-mester­skab for Samoa, selv­om han blot var 14 år gam­mel. Cahill ta­enk­te ik­ke så me­get over kon­se­kven­ser­ne og så det mest som en mu­lig­hed for at få be­talt en rej­se til øer­ne, hvor han hav­de me­get fa­mi­lie. Det var et valg, der var li­ge ved at ko­ste ham kar­ri­e­ren som au­stralsk lands­holds­spil­ler.

Den­gang var reg­ler­ne nem­lig an­der­le­des, end de er i dag. Ung­domsland­skam­pe­ne for Samoa be­tød, at Cahill var spa­er­ret for at op­tra­e­de for an­dre na­tio­ners A-lands­hold, og først i 2004 modt­og han mel­din­gen om, at FIFA hav­de gi­vet ham dis­pen­sa­tion, og som 24-årig kun­ne han de­bu­te­re for The Soc­ce­roos.

På det tids­punkt var han in­de i sin sid­ste sa­e­son i Lon­don-klub­ben Mil­lwall. Hans fora­el­dre hav­de i 1997 ga­eld­sat sig for at la­de ham for­føl­ge drøm­men om en fod­bold­kar­ri­e­re i Eng­land og be­talt for den lan­ge rej­se til den an­den si­de af jor­den. Ef­ter en prø­ve­tra­e­ning fik han kon­trakt i Mil­lwall, og her blev han en pro­fil i først den tred­je­bed­ste og se­ne­re den na­est­bed­ste ra­ek­ke. I sin sid­ste sa­e­son var han med til at spil­le hol­det frem til FA Cup-fi­na­len mod Man­che­ster Uni­ted, og ne­der­la­get i fi­na­len blev hans sid­ste kamp for klub­ben. Cahill var mo­den til me­re, og Ever­ton slog til.

I for­or­det til Ca­hills selv­bi­o­gra­fi ’Le­ga­cy’ be­skri­ver den da­va­e­ren­de Ever­ton-ma­na­ger David Moy­es Tim Cahill som ”det bed­ste, der ske­te for Ever­ton i hans år i klub­ben.” Au­stra­li­e­ren blev per­so­ni­fi­ce­rin­gen af Moy­es’ sta­er­ke Ever­ton-hold. Et so­lidt og sta­bilt hold, der ar­bej­de­de som en en­hed og al­drig gav op.

t Gen­nem ot­te sa­e­so­ner var Cahill en pro­fil hos Ever­ton, in­den han i 2012 sag­de far­vel til Eng­land ef­ter 15 år.

En hård­t­ar­bej­den­de og yd­myg per­son, der ik­ke har få­et noget fora­e­ret. En re­pra­e­sen­tant for det mul­tiet­ni­ske Au­stra­li­en uden dog at va­e­re knyt­tet til nog­le af de et­ni­ske grup­per, der tra­di­tio­nelt har pra­e­get fod­bol­den i Au­stra­li­en på godt og ondt. Gra­e­ker­ne, kro­a­ter­ne og ita­li­e­ner­ne. Ca­hills forta­el­ling har de ret­te ele­men­ter, og så har han og­så al­tid va­e­ret be­vidst om den.

I ’Le­ga­cy’ be­skri­ver han David Beckham som et per­son­ligt for­bil­le­de. Som Beckham var Cahill ik­ke be­ga­vet med et ly­sen­de ta­lent og måt­te ar­bej­de hårdt og yd­mygt for at nå langt. Det er ble­vet hans iden­ti­tet, og den hi­sto­rie har han dyr­ket, li­ge­som han har la­det sig in­spi­re­re af Beck­hams ev­ner for per­son­lig bran­ding. Ef­ter­hån­den er det ble­vet sva­e­re­re at skel­ne per­so­nen fra bran­det Cahill, der har haft et tøj­ma­er­ke, dri­ver fod­boldsko­ler og ud­gi­ver bør­ne­bø­ger om fod­bold­stjer­nen Ti­ny Tim­my.

”Jeg fø­ler, at jeg la­eg­ger et fun­da­ment for børn i Au­stra­li­en. De kan se op til en, der star­te­de med in­gen­ting og ka­em­pe­de sig he­le vej­en op og blev pro­fes­sio­nel. Det be­ty­der alt for mig. Jeg ta­ger al­drig noget for gi­vet, og det in­spi­re­rer mig til at bli­ve ved,” si­ger han.

”Jeg har al­drig prø­vet at va­e­re an­dre end mig selv. Jeg er til­ga­en­ge­lig over for børn. Jeg gør me­get for gra­es­rød­der­ne og over for børn i sko­ler og med mi­ne bør­ne­bø­ger. Jeg ved, hvad børn vil ha­ve, og hvad fa­mi­li­er vil ha­ve. Det er at ha­ve kon­takt med de­res hel­te,” fort­sa­et­ter han.

”For mig er det vig­tigt, at børn ken­der min hi­sto­rie. Jeg fik at vi­de, at jeg al­drig vil­le kla­re det. At jeg var for lil­le og ik­ke sta­erk nok og ik­ke hur­tig nok. Så­dan er det for man­ge børn, der vok­ser op. De ma­er­ker tvivl og får at vi­de, at de ik­ke er go­de nok. Jeg fø­ler, at jeg kan aen­dre den vej, de kom­mer til at føl­ge, når de bli­ver ae­l­dre.”

SPONSORERET SCORINGSJUBEL

De to mål mod Sy­ri­en i ok­to­ber fik pu­stet nyt liv i Cahill-leg­en­den, men det blev og­så et ek­sem­pel på, hvor­for man­ge au­stra­li­e­re fø­ler, at han er ble­vet for me­get. At han i dag me­re er en pr-ma­ski­ne end en fod­bold­spil­ler.

Da han score­de det an­det mål, und­lod han at ud­fø­re sin sa­ed­van­li­ge ju­bels­ce­ne med at skyg­ge­bok­se med et hjør­ne­flag. I ste­det spred­te han ar­me­ne ud og løb af sted som noget, der lig­ne­de en fly­ve­ma­ski­ne, in­den han med ha­en­der­ne for­me­de et ’T’. Ef­ter kam­pen vi­ste det sig, at det var en hen­tyd­ning til rej­se­bu­reau­et Tri­paDe­al, som han net­op hav­de ind­gå­et en sponsoraf­ta­le med, og som jub­len­de for­søg­te at spre­de bud­ska­bet om, hvor­dan fir­ma­ets nye am­bas­sa­dør hav­de vist T-log­o­et i sin ju­bel. Cahill del­te selv bud­ska­bet vi­de­re, men slet­te­de det igen, da han blev klar over, at han var i fa­re for at bli­ve straf­fet for den sponso­re­re­de ju­bels­ce­ne.

Noget lig­nen­de ske­te i 2015, da han fejre­de et mål mod Kir­gi­si­stan ved at la­de, som om han blad­re­de i si­der­ne i bog, li­ge ef­ter at en hans bør­ne­bø­ger var ble­vet ud­gi­vet.

Kom­merci­el­le bag­tan­ker lå der til gen­ga­eld ik­ke bag, da han i Ever­ton-ti­den brag­te sig i pro­ble­mer ved at la­de, som om hans ha­en­der var la­en­ket sam­men af hånd­jern ef­ter en scor­ing. Det var en hil­sen til hans bror Se­an, der kort for­in­den var ble­vet fa­engs­let. Han var ble­vet dømt for vold ef­ter et over­fald, der hav­de ef­ter­ladt of­fe­ret del­vist blind på det ene øje, og Cahill blev der­for kri­ti­se­ret for at op­fø­re sig upas­sen­de ved at sen­de en hil­sen til bro­de­ren.

På den må­de har han til ti­der va­e­ret kon­tro­ver­si­el, men mest af alt er han po­pu­la­er for det, han har gjort for det au­stral­ske lands­hold gen­nem åre­ne. Si­den de­bu­ten i 2004 har han va­e­ret in­vol­ve­ret i stort set al­le de sto­re øje­blik­ke for The Soc­ce­roos. I 2005 var han med, da au­stra­li­er­ne kva­li­fi­ce­re­de sig til VM for før­ste gang i 32 år ved at be­sej­re Uru­gu­ay ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce i play­off på et tids­punkt, hvor Au­stra­li­en sta­dig holdt til i det oce­a­ni­ske fod­bold­for­bund.

Året ef­ter blev han skif­tet ind i VM-pre­mi­e­ren mod Ja­pan, og ef­ter den må­l­lø­se del­ta­gel­se ved slut­run­den i 1974 score­de han de to før­ste au­stral­ske VM-mål no­gen­sin­de, da han i slut­fa­sen først ud­lig­ne­de til 1-1 og fem mi­nut­ter se­ne­re brag­te Au­stra­li­en for­an. The Soc­ce­roos gik til­med vi­de­re fra grup­pen og tab­te først ot­ten­de­dels­fi­na­len til Ita­li­en på et tvivl­s­omt straf­fes­park i over­ti­den.

”For­di det var vo­res før­ste slut­run­de som hold, så var det stør­ste ved det, at vi vir­ke­lig kun­ne ma­er­ke, at vi var i stand til at kon­kur­re­re mod de bed­ste hold. Vi fik sto­re re­sul­ta­ter, men desva­er­re blev vi ramt af en en­kelt tvivl­s­om ken­del­se, som aen­dre­de ud­fal­det af he­le slut­run­den for os. Hvem ved, hvor langt vi el­lers kun­ne va­e­re nå­et? Men det var go­de ti­der,” si­ger han.

Året ef­ter score­de han og­så det før­ste au­stral­ske mål no­gen­sin­de ved Asi­an Cup, og han var og­så på plet­ten ved VM-slut­run­der­ne i 2010 og 2014, så han nu er no­te­ret for fem mål ved tre VM-slut­run­der.

Kun tre spil­le­re har gen­nem ti­der­ne pra­este­ret at sco­re ved fi­re for­skel­li­ge VM-slut­run­der, og nu hå­ber Cahill, at han kan kom­me i sel­skab med Pelé, Uwe Se­e­ler og Miroslav Klo­se ved at sco­re for Au­stra­li­en na­e­ste som­mer i Rusland.

MAT­CHVIN­DER I POKALFINALEN

Men først skal Au­stra­li­en kva­li­fi­ce­re sig, og det har vist sig at va­e­re sva­e­re­re end ven­tet. I det af­slut­ten­de grup­pe­spil blev hol­det kun num­mer tre ef­ter Ja­pan og Sau­di-Ara­bi­en, og det send­te au­stra­li­er­ne ud på den van­ske­li­ge play­off-om­vej. En kon­se­kvens af, at Cahill gen­nem åre­ne har kun­net se lands­hol­det mi­ste kva­li­tet i for­hold til den­gang, man kun­ne spil­le li­ge op med de se­ne­re ver­dens­me­stre. I dag er an­tal­let af au­stral­ske spil­le­re i de sto­re liga­er fal­det dra­stisk i for­hold til for ti år si­den.

”I min ge­ne­ra­tion tog na­e­sten al­le un­ge spil­le­re til Eu­ro­pa, da vi var 14-16 år gam­le. Vi tog den be­slut­ning, for der var in­gen liga her, og i Eu­ro­pa ka­em­pe­de vi os op gen­nem de la­ve­re di­vi­sio­ner. Nu er der A-Le­ague, der er Ki­na, der er Mel­le­mø­sten. Der er man­ge nem­me­re mu­lig­he­der for at kom­me ud, og om­vendt er det ble­vet sva­e­re­re at kom­me ind i Pre­mi­er Le­ague for en au­stralsk spil­ler,” si­ger han og na­ev­ner ned­slå­et, hvor­dan der li­ge nu kun er to au­stra­li­e­re i Pre­mi­er Le­ague i form af Aa­ron Mooy og Mat Ry­an hos op­ryk­ker­ne Hud­der­s­fi­eld og Brigh­ton.

”Vi må se på gra­es­rød­der­ne og fin­de ud af, hvor­dan vi kan gø­re de un­ge me­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge for at gø­re lands­hol­det bed­re. Men det er spørgs­må­let til en mil­li­on dol­lar, hvor­dan det skal gø­res. Det er en stor be­kym­ring. Vi er nødt til at ska­be en bed­re struk­tur og en

bed­re ta­len­t­ud­vik­ling for at for­bed­re de tal. Det er ik­ke ra­ketvi­den­skab, de tal ta­ler for sig selv,” fort­sa­et­ter han.

Til gen­ga­eld har A-Le­ague va­e­ret en suc­ces, si­den li­ga­en blev skabt i 2005. Au­stra­li­en har en­de­lig få­et en strøm­li­net fod­bold­liga, og Tim Cahill fik den per­fek­te de­but, da han for­an 40.000 til­sku­e­re score­de det før­ste mål i det sto­re lo­kal­der­by mod Melbourne Vi­ctory sid­ste år. Cahill score­de 13 mål i sin før­ste sa­e­son i Melbourne Ci­ty, og han blev mat­chvin­der i fi­na­len i FFA Cup, den au­stral­ske po­kal­tur­ne­ring, hvor han der­med sik­re­de det før­ste tro­fae i Ci­tys kor­te hi­sto­rie.

Han star­ter ik­ke in­de hver gang, og al­de­ren har na­tur­lig­vis sat si­ne spor, og mod­stan­der­nes til­ha­en­ge­re syn­ger hån­ligt, at han kun er vendt hjem for at fyl­de bank­kon­to­en op. Men na­e­sen for mål og det ufor­lig­ne­li­ge ho­ved­spil er sta­dig i hø­je­ste klas­se.

”Jeg fø­ler ik­ke al­de­ren over­ho­ve­det. Jeg har det fan­ta­stisk. Jeg er hel­dig at spil­le i en klub som Melbourne Ci­ty. Du kan selv se fa­ci­li­te­ter­ne her, og hvor pro­fes­sio­nelt se­tup­pet er. Det er en af de stør­ste grun­de til, at jeg vend­te hjem,” si­ger han med hen­vis­ning til det top­mo­der­ne an­la­eg i det nord­li­ge Melbourne, der er langt for­an de øv­ri­ge klub­ber i lan­det.

”Jeg sør­ger for, at min fy­si­ske til­stand al­tid er på et højt ni­veau. El­lers vil­le jeg ik­ke bli­ve ud­ta­get til lands­hol­det. Man­ge spil­le­re, jeg ken­der, har sagt til mig, at de føl­te, at de stop­pe­de for tid­ligt. Mi­ne tra­e­ne­re har og­så of­te sagt, at man skal spil­le så lang tid som mu­ligt. Jeg er 37 år, min fedt­pro­cent er på 8, og jeg ve­jer 75,5 ki­lo. In­tet af det har aen­dret sig, si­den jeg var 18 år gam­mel, og det er jeg stolt over. At hol­de mig fit. Min egen fy­si­o­te­ra­pe­ut fly­ver ja­evn­ligt ind fra Syd­ney for at sør­ge for, at jeg hol­der mig fit,” si­ger han.

HE­LE AUSTRALIENS ANKEL

Den fy­si­o­te­ra­pe­ut har haft ek­stra travlt den se­ne­ste uge, for da Tim Cahill i fre­dags for før­ste gang i sa­e­so­nen var i Melbourne Ci­tys star­top­stil­ling, gik det galt. Hjem­me på AAMI Park i Melbourne var Syd­ney FC på be­søg til topkamp i A-Le­ague, men ef­ter ba­re 25 mi­nut­ter måt­te Cahill ud­gå. I et sam­men­stød med Jor­di Bu­i­js for­st­u­ve­de han an­k­len, som ef­ter­føl­gen­de ha­e­ve­de vold­somt op og skab­te stor tvivl om Ca­hills del­ta­gel­se i play­of­f­kam­pe­ne mod Hon­du­ras.

Hen over we­e­ken­den blev han be­hand­let, og da lands­holdskam­me­ra­ter­ne be­gav sig ud på den lan­ge rej­se til Mel­le­ma­me­ri­ka, var det i før­ste om­gang uden Cahill. Vur­de­rin­gen gik på, at det vil­le va­e­re bedst at ven­te lidt med den lan­ge fly­ve­tur, men med en dags for­sin­kel­se duk­ke­de han op i Mel­bour­nes luft­havn med is på an­k­len in­den af­gang, men vil­le nu ik­ke love, at han var spil­le­klar til fre­da­gens op­gør i San Pedro Su­la.

Men i de au­stral­ske me­di­er blev blot hans til­ste­de­va­e­rel­se set som et løft. For Cahill har va­e­ret der før og kan for­hå­bent­lig gi­ve hold­kam­me­ra­ter­ne et men­talt ryg­stød in­den kam­pen. Og selv hvis han hav­de va­e­ret 100 pro­cent fit, kun­ne det så­ma­end sag­tens ta­en­kes, at land­stra­e­ner Postecog­lou vil­le hol­de ham på ba­en­ken fra start for at spa­re kra­ef­ter­ne til re­tur­kam­pen, li­ge­som han gjor­de mod Sy­ri­en, hvor Cahill spil­le­de samt­li­ge 120 mi­nut­ter hjem­me i Syd­ney.

Skra­eks­ce­na­ri­et er, at Cahill slet ik­ke bli­ver klar, og Au­stra­li­en ta­ber sam­let. For så vil Ca­hills drøm om at kom­me i sel­skab med Pelé, Se­e­ler og Klo­se som målsco­rer ved fi­re for­skel­li­ge VM-slut­run­der va­e­re knust, og sam­ti­dig vil det ef­ter al sand­syn­lig­hed be­ty­de, at lands­holdskar­ri­e­ren slut­te­de med de to mål mod Sy­ri­en i ok­to­ber.

Men end­nu le­ver au­stra­li­er­ne i hå­bet. Hå­bet om, at han end­nu en­gang kan va­e­re red­nings­mand for The Soc­ce­roos og duk­ke op i straf­fes­parks­fel­tet og sco­re det af­gø­ren­de mål, der sen­der ham og Au­stra­li­en til det fjer­de VM i tra­ek. En mu­lig sid­ste stjer­ne­stund for ”Tim­my”, in­den kar­ri­e­ren en­de­gyl­digt er for­bi, og han så skal fin­de ud af, hvad frem­ti­den skal in­de­hol­de.

”Jeg er me­get glad for, at jeg har plan­lagt mit liv. Hvis jeg be­slut­ter at spil­le et år me­re, så bli­ver det her i Melbourne Ci­ty. Og hvis ik­ke så be­gyn­der jeg at ar­bej­de for Ci­ty Group i en el­ler an­den funk­tion. Som tra­e­ner el­ler noget an­det,” si­ger Tim Cahill. +

Fo­to: AP Pho­to/Ri­ck Rycroft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.