JO­KE­REN FRA ALLSVENSKAN

Ken Se­ma er Jan­ne An­der­s­sons jo­ker i play­of­fop­gø­re­ne mod Ita­li­en – og det på trods af, at den sven­ske land­stra­e­ner selv har va­e­ret med til at kas­se­re ham tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren. Men nu er kant­spil­le­ren en af de hot­te­ste spil­le­re i Allsvenskan og den ene­ste

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KEN SEMA - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

Når Sve­ri­ge og Ita­li­en fre­dag og man­dag af­ten mø­des i hen­holds­vis Sto­ck­holm og Mila­no, er den ita­li­en­ske 23-mand­strup på tra­di­tio­nel fa­con sam­men­sat af spil­le­re fra for­trins­vis Se­rie A. Hist og her er der spil­le­re fra Pre­mi­er Le­ague, Li­gue 1 og La Liga, men ho­ved­par­ten har som al­tid adres­se hjem­me i støv­lelan­det. Hos Sve­ri­ge er det li­ge mod­sat.

For de 25 spil­le­re, som land­stra­e­ner Jan­ne An­der­s­son har ud­ta­get, kom­mer fra 14 for­skel­li­ge liga­er. Frank­rig, Ita­li­en og Tys­kland er bedst re­pra­e­sen­te­ret med hver tre spil­le­re, men der­u­d­over er sven­sker­ne rejst hjem fra det me­ste af ver­den, fra Kras­no­dar i øst til Se­att­le i vest, Al Ain i syd til Glas­gow i nord. Kun én af spil­ler­ne op­tra­e­der til dag­lig hjem­me i Allsvenskan. Til gen­ga­eld har Ken Se­ma en hi­sto­rie mindst li­ge så spe­ci­el, som le­gio­na­e­rer­ne i den sven­ske trup.

ET SKRIDT TIL­BA­GE, SÅ TIL SI­DEN, SÅ FREM

Ser man bort fra de urør­li­ge me­stre fra Malmö FF, har 2017’s sto­re suc­ces­hi­sto­rie i svensk fod­bold va­e­ret Öster­s­unds FK. Klub­ben blev grund­lagt i 1996 og har i ho­ved­par­ten af åre­ne lig­get i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke, ind­til man i 2010 røg helt ned på fjer­de ni­veau. Men der be­gynd­te en op­tur med to op­ryk­nin­ger i tra­ek un­der den en­gel­ske tra­e­ner Gra­ham Pot­ter, der blandt an­det har ar­bej­det med at ud­vik­le si­ne ma­end til me­re hel­støb­te men­ne­sker og der­med bed­re, klo­ge­re fod­bold­spil­le­re gen­nem kul­tu­rel­le ar­ran­ge­men­ter som bal­let og lit­te­ra­turaf­te­ner. I 2016 spil­le­de Öster­s­und for før­ste gang i Allsvenskan, og frem­gan­gen er kun fort­sat i 2017, hvor klub­ben højt mod nord, na­e­sten 600 ki­lo­me­ters kør­sel fra Sto­ck­holm, vandt pokalfinalen og ak­tu­elt fø­rer sin Eu­ro­pa Le­ague-pul­je for­an Zorja Luhansk, At­hle­tic Club og Hertha BSC.

I den trup har Ken Se­ma va­e­ret en af de stør­ste pro­fi­ler. Den 24-åri­ge kant­spil­ler har sco­ret fi­re gan­ge og lagt op til syv mål i den net­op over­stå­e­de Allsvenskan-sa­e­son, og da Öster­s­und tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret spil­le­de 2-2 med de ba­ski­ske fightere fra At­hle­tic, var det Se­ma, som den span­ske stjer­ne Iñaki Wil­li­ams ef­ter­føl­gen­de frem­ha­e­ve­de, da han blev bedt om at ud­pe­ge en pro­fil fra mod­stan­der­ne.

”Num­mer 12. Ven­stre­kan­ten. Det er en spil­ler, som går di­rek­te mod mål, og som er rig­tig god,” sag­de Wil­li­ams til Af­ton­bla­det.

Hvad en­ten han spil­ler på ven­stre el­ler høj­re fløj, er Ken Se­ma en sta­erk drib­ler med bå­de fart og tek­nik i be­ne­ne. I den­ne uge har der i Sve­ri­ge va­e­ret ryg­ter om, at de se­ne­ste to

sa­e­so­ners me­stre fra Malmö FF vil hver­ve ham den­ne vin­ter. En stor ud­vik­ling for en spil­ler, der for få år si­den blev kas­se­ret i barn­dom­s­klub­ben IFK Nor­rköping. Her blev han ud­vik­let som ung, men da han i 2013 blev ryk­ket op i første­hold­strup­pen, vur­de­re­de tra­e­ner Jan­ne An­der­s­son – i dag som be­kendt land­stra­e­ner – at han ik­ke var klar og skul­le ud­le­jes. Ef­ter et år i IF Syl­via var Nor­rköping sta­dig ik­ke vil­lig til at sat­se på ham, så han spil­le­de end­nu to sa­e­so­ner i Su­pe­ret­tan hos Ljungski­le SK, hvor han blandt an­det lag­de fy­sik til den al­le­re­de ve­l­ud­vik­le­de tek­nik. I 2016 kom han til Öster­s­und, og her tog kar­ri­e­ren for al­vor fart. Han var med på det sven­ske OL-lands­hold, og i ja­nu­ar i år kom han på A-lands­hol­det og de­bu­te­re­de mod Slovaki­et. Den­gang var der for­trins­vis hjem­li­ge spil­le­re i trup­pen, men i ok­to­ber sad han på ba­en­ken, da Sve­ri­ge spil­le­de sig til en VM-play­off i kam­pe­ne mod Luxem­bourg og Hol­land, og nu er han med igen.

”Man­ge si­ger, at de sy­nes, det er sjovt, at vi mis­se­de ham i Nor­rköping, men ud­vik­ling kan ta­ge for­skel­lig tid. Man ud­vik­les for­skel­ligt i for­skel­li­ge al­dre, og det er fa­sci­ne­ren­de. Den, som kan for­ud­se, hvor go­de spil­le­re vil bli­ve i 15-år­sal­de­ren, er ik­ke født end­nu, tror jeg. Der sker he­le ti­den ting, og Ken er et ud­ma­er­ket ek­sem­pel på en fyr, som el­sker fod­bold, tra­e­ner rig­tigt me­get og vir­ke­lig har en stor pas­sion for fod­bol­den. Det har ta­get ham vi­de­re i kar­ri­e­ren, selv om han var nødt til at ta­ge et skridt bag­ud, der­ef­ter til si­den og si­den fremad igen. Det er cool, at det er mu­ligt. Vir­ke­lig fedt,” har Jan­ne An­der­s­son sagt om Ken Se­mas ud­vik­ling og ud­ta­gel­se. THE RE­AL DE­AL

Hi­sto­ri­en om Ken Se­ma be­gyn­der i Kins­ha­sa, ho­vedsta­den i DR Congo. I 1987 be­slut­te­de hans fora­el­dre Ndon­ga­la og Ki­a­dil sig for at for­la­de de­res fa­ed­re­land, for­di de hav­de hørt, at man le­ve­de bed­re i Eu­ro­pa. Via Frank­rig end­te de i Nor­rköping, hvor de fik søn­nen Maic – i dag an­gri­ber i Öre­bro SK – døtre­ne Lyra og Aman­da og en­de­lig Ken i sep­tem­ber 1993.

Ken Se­ma har le­vet he­le sit liv i Sve­ri­ge, men har ik­ke blå øj­ne og blondt hår som hr og fru Svens­son. Han kan godt gri­ne af det, når dom­mer­ne hen­ven­der sig til ham på en­gelsk, men han har of­tet skul­let for­kla­re, hvor han kom­mer fra.

”Det har jo gi­vet­vis noget med hud­far­ven at gø­re. Når jeg si­ger, jeg er svensk, bli­ver man­ge over­ra­ske­de. Så kom­mer der al­tid et op­føl­gen­de spørgs­mål om, hvor jeg op­rin­de­ligt er fra. Det er klart, at jeg må hø­re en hel del, og jeg har og­så få­et at vi­de, at jeg ik­ke skal va­e­re her i Sve­ri­ge. Det kan fø­les ma­er­ke­ligt, når man er sven­sker, men det er ik­ke noget, jeg går og spe­ku­le­rer over. Men jeg hå­ber vir­ke­lig, at vi slip­per for at snak­ke om de her ting i Sve­ri­ge om 10 år. Man må vel ik­ke si­ge til folk, at de ik­ke skal va­e­re her, for­di de ser ud på en be­stemt må­de?” spurg­te Ken Se­ma i 2016 re­to­risk i Öster­s­unds-Po­sten.

Det var in­den, han hav­de få­et sit gen­nem­brud i Allsvenskan, og i dag ved fle­re, hvem han er, og ken­der hans hi­sto­rie. Og hvis ik­ke, kan de kom­me til det, ef­ter han er ble­vet ud­ta­get til årets vig­tig­ste sven­ske land­skam­pe.

”Jeg blev rig­tigt glad, da jeg hør­te det. Det er the re­al de­al nu. To stor­kam­pe. Om at kom­me til VM! Det er stort at få lov til at va­e­re med til. Det kan ik­ke be­skri­ves, det fø­les som en drøm,” har det i Af­ton­bla­det lydt fra Ken Se­ma, hvis spids­kom­pe­ten­cer, far­ten, tek­nik­ken og det di­rek­te, of­fen­si­ve spil, må­ske kan kom­me i spil til slut­nin­gen af kam­pe­ne.

”Så­dan ta­en­ker jeg og­så. At man kan bli­ve skif­tet ind un­der­vejs. Men det bli­ver hårdt mod Ita­li­en. Det er trods alt et stort land, som al­tid spil­ler VM og EM. Men vi har en god chan­ce, og in­tet er umu­ligt.” +

Öster­s­und-spil­le­ren Ken Se­ma er i 2017 truk­ket i de sven­ske far­ver på A-lands­hol­det. Mod Ita­li­en er han ene­ste spil­ler fra Allsvenskan. Fo­to: Marcus Eri­cs­son/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.