EN NY PUSKÁS ER FØDT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SPANSK KLUMME -

Som San­ti­a­go Se­gu­ro­la skrev det i Marca: ”Et af de øje­blik­ke, der va­rer en tien­de­del af et se­kund og for­bli­ver for evigt i fan­se­nes hukom­mel­se.” Man­ge fans tog sig til ho­ve­d­er­ne, da Marco Asen­sio ka­no­ne­re­de bol­den i kas­sen mod Las Pal­mas søn­dag. Et ven­stre­ben som Puskás. Er det­te Spa­ni­ens na­e­ste Bal­lon d’Or-vin­der? Det­te er spørgs­må­let, der er ble­vet stil­let af eks­per­ter og jour­na­li­ster i pres­se­lo­gen på San­ti­a­go Ber­nabéu utal­li­ge gan­ge den­ne sa­e­son ef­ter, at Mall­orca-dren­gen skub­be­de mil­li­o­nind­kø­bet Ga­reth Ba­le i bag­grun­den.

I en tid, hvor trans­fer­sum­mer­ne er eks­plo­de­ret, kan Re­al Madrid kig­ge til­ba­ge på en de­cem­ber­dag i 2014, hvor man fo­re­tog klub­bens må­ske bed­ste han­del i ny­e­re tid. 29 mil­li­o­ner kro­ner lød pri­sen for den den­gang 18-åri­ge Marco Asen­sio fra Se­gun­da-klub­ben Mall­orca. Det vil­le va­e­re en un­der­dri­vel­se blot at si­ge, at den pris er man­gedoblet si­den. Ik­ke ba­re øko­no­misk, men og­så sport­s­ligt kan den han­del vi­se sig at bli­ve en af de stør­ste i kon­ge­klub­bens hi­sto­rie. Ik­ke ba­re sik­re­de man sig den­ne uover­truf­ne spil­ler og så til en uhø­re lav pris, man af­holdt og­så ae­r­ke­ri­va­ler­ne FC Bar­ce­lo­na fra at få fin­gre­ne i ham.

Cri­sti­a­no Ronaldo er og bli­ver den vig­tig­ste han­del for Re­al Madrid i ny­e­re tid. Ja­vist var pri­sen høj - 700 mil­li­o­ner kro­ner - men han har slå­et al­le re­kor­der og bragt klub­ben til uhør­te høj­der. Tre Cham­pions Le­ague-tit­ler på fi­re sa­e­so­ner ta­ler for sig selv.

Bal­lon d’Or og FIFA’s egen årets spil­le­raward, der li­ge nu er en luk­ket klub for Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ronaldo, vil bli­ve genåb­net for of­fent­lig­he­den, når de­res ak­ti­ve fod­bold­liv når til vejs en­de. Og det er her, at Marco Asen­sio for­ment­lig vil va­e­re så etab­le­ret en spil­ler i eu­ro­pa­ei­sk top­fod­bold, at han vil va­e­re en re­el bej­ler til tit­len. Det har selv Ronaldo ud­talt.

El País sam­men­lig­ner Marco Asen­sios stil­le, men so­li­de ind­tra­e­den på første­hol­det med Lio­nel Mes­sis i FC Bar­ce­lo­na ti år tid­li­ge­re. I 2004 duk­ke­de 17-åri­ge Lio­nel Mes­sis navn før­ste gang op på hold­kor­tet, i 2005 fik man fle­re og fle­re do­ser af ham, og i 2006 blev han en­de­gyl­digt slup­pet løs. En pro­ces på tre år, hvor Mes­si gik fra at va­e­re en ta­lent­fuld kna­egt til at for­vand­le sig Ma­ra­do­nas arv­ta­ger. En lig­nen­de op­le­vel­se har man al­drig op­le­vet i Madrid. Den pau­se, som Frank Ri­j­kaard gav Mes­si henover de år, hvor han skul­le slå sig fast sig på første­hol­det, er Zi­ne­di­ne Zi­da­ne i gang med at ef­ter­lig­ne et år­ti se­ne­re. Den fran­ske tra­e­ner har pas­set på Asen­sio som den ju­vel, han er. Han har al­drig ladt ham spil­le kon­ti­nu­er­ligt. De før­ste må­ne­der sid­ste år fik Asen­sio mas­ser af tid på grønsva­e­ren, ind­til han røg en tur på ba­en­ken for sidst på sa­e­son igen at bli­ve en uund­gå­e­lig Madrid-spil­ler. Dog mest som ind­skif­ter. Han var ik­ke i star­top­stil­lin­gen til no­gen af de af­gø­ren­de kamp, men kom ind i samt­li­ge af dem. Han score­de og as­si­ste­re­de i Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­len og score­de det sid­ste mål, da ”La Duodéci­ma” blev vun­det i Car­diff.

Det med at sco­re mål, er en af hans spe­ci­a­li­te­ter. Spek­taku­la­e­re mål med en helt uhyg­ge­lig pra­e­cis ven­stre­fod. Den fod gjor­de ham til den før­ste spil­ler i hi­sto­ri­en til at sco­re i sin de­but i seks for­skel­li­ge tur­ne­rin­ger. Den eu­ro­pa­ei­ske Su­per Cup, La Liga, Cham­pions Le­ague, Co­pa del Rey, VM for klubhold og den span­ske Su­per Cup. Hans før­ste be­tyd­nings­ful­de kamp for Re­al Madrid var den eu­ro­pa­ei­ske Su­per Cup­fi­na­le mod Se­vil­la. Et brag fra di­stan­cen. Et Puskás-hug. FIFA’s pris for årets mål er som sagt opkaldt ef­ter den un­gar­ske skar­p­skyt­te, og den pris kom­mer Asen­sio na­e­sten med ga­ran­ti til at vin­de på et tids­punkt. Må­ske al­le­re­de i den­ne sa­e­son med sin scor­ing mod Las Pal­mas i søn­dags.

For Re­al Madrids pra­esi­dent Fl­oren­ti­no Pérez ek­si­ste­rer der ik­ke et ta­lent som ham i ver­den li­ge nu. End ik­ke Pa­ris Saint-Ger­mains Ky­li­an Mbap­pé, som han el­lers så iha­er­digt for­søg­te at hen­te i som­mer. Asen­sio kan bli­ve klub­bens nye num­mer syv.

Asen­sio har ta­len­tet og per­son­lig­he­den til at bli­ve ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler. En gut, der ind­til vi­de­re ik­ke vi­ser tegn på at la­de sig ri­ve med af stem­nin­gen om­kring sig. En dreng, der blev en mand på den fryg­te­lig­ste og hår­de­ste må­de med mo­de­rens død, da han var blot 15 år. Den hol­land­ske kvin­de, der navn­gav sin søn Marco ef­ter sit stør­ste idol. Marco van Ba­sten.

Hi­sto­ri­en ly­der, at det var ten­nis­spil­le­ren Ra­fa­el Na­dal, der gav Fl­oren­ti­no Pérez et pra­eg om, at FC Bar­ce­lo­na og Mall­orcas for­hand­lin­ger skred se­ri­øst fremad. Li­ge­som Asen­sio er og­så Na­dal fra De Ba­lea­ri­ske Øers og er­kla­e­ret Re­al Madrid-fan. Om hi­sto­ri­en er sand el­ler blot en god forta­el­ling er ik­ke be­kra­ef­tet.

Ik­ke de­sto min­dre er det en af de sig­nin­ger, hvor Barca, som ti­den er gå­et, og spil­le­ren har vist sit ful­de po­ten­ti­a­le, må ae­r­gre sig over at ha­ve spil­let fedt­spil, da det gjaldt hans un­der­skrift. De­res bud lød på 18,6 mil­li­o­ner kro­ner og yder­li­ge­re 15, når Marco Asen­sio de­bu­te­re­de på første­hol­det. Re­al Madrid hand­le­de hur­tigt og til­bød en straksover­før­sel på 29 mil­li­o­ner samt gav et til­bud om, at han kun­ne bli­ve på fe­ri­eø­en yder­li­ge­re et halvt år på le­je. Mall­orca sag­de ja tak. Det var fle­re pen­ge nu og her for dem, og Asen­sio selv var glad. På va­eg­gen på hans va­e­rel­se hang en pla­kat. Den var af Zi­da­ne. I en Re­al Madrid-trø­je.

Marco Asen­sio blev sig­net før­ste gang i de­cem­ber 2014 og fik for ny­ligt sin tred­je kon­trakt­for­la­en­gel­se. Nu kan han bli­ve i Cha­martín frem til 2023, for med en fri­købs­klau­sul på me­re en en halv mil­li­ard eu­ro, er han ik­ke så­dan at kø­be fri. Ef­ter at ha­ve sat sin før­ste un­der­skrift på en kon­trakt med Re­al Madrid var han ud­le­jet først et halvt år til Mall­orca og si­den et år til Es­pa­ny­ol. Så han har re­elt set kun va­e­ret i Re­al Madrid i et år og har al­le­re­de sat et af­tryk, som var det slå­et i gra­nit. Me­get ty­der på, at den dag num­mer syv igen bli­ver le­digt i Re­al Madrid, får Spa­ni­en igen ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler. Det har de ik­ke haft si­den FC Bar­ce­lo­nas Lu­is Suárez slog Re­al Madrids Fe­renc Puskás i kam­pen om det tro­fae i 1960.

”Marco Asen­sio med bol­den i kam­pen mod Las Pal­mas.” Fo­to: Bu­rak Ak­bulut / Ana­do­lu Agen­cy / Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.